صندوق سرمایه گذاری بانک توسعه تعاون
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۰۵۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۹۱۸۸
لیست NAV

لیست NAV

خروجی اکسل
ردیف نام گروه تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
161 بانک توسعه تعاون 1400/05/20 50,976,075 50,614,236 50,614,236 0 4 347,401 80 287,426 59,975 3,035,588,816,801
162 بانک توسعه تعاون 1400/05/19 50,024,891 49,669,090 49,669,090 0 8 347,397 124 287,346 60,051 2,982,678,495,197
163 بانک توسعه تعاون 1400/05/18 49,153,921 48,804,726 48,804,726 0 48 347,389 33 287,222 60,167 2,936,433,970,951
164 بانک توسعه تعاون 1400/05/17 48,626,911 48,280,635 48,280,635 0 0 347,341 85 287,189 60,152 2,904,176,750,650
165 بانک توسعه تعاون 1400/05/16 48,379,995 48,035,936 48,035,936 0 0 347,341 0 287,104 60,237 2,893,540,694,422
166 بانک توسعه تعاون 1400/05/15 48,405,379 48,061,182 48,061,182 0 0 347,341 0 287,104 60,237 2,895,061,449,100
167 بانک توسعه تعاون 1400/05/14 48,410,695 48,066,498 48,066,498 0 4 347,341 17 287,104 60,237 2,895,381,661,598
168 بانک توسعه تعاون 1400/05/13 48,415,915 48,071,793 48,071,793 0 0 347,337 458 287,087 60,250 2,896,325,502,658
169 بانک توسعه تعاون 1400/05/12 47,461,707 47,123,553 47,123,553 0 0 347,337 109 286,629 60,708 2,860,776,652,807
170 بانک توسعه تعاون 1400/05/11 47,202,685 46,866,348 46,866,348 0 0 347,337 36 286,520 60,817 2,850,270,704,644
171 بانک توسعه تعاون 1400/05/10 47,370,362 47,032,354 47,032,354 0 0 347,337 176 286,484 60,853 2,862,059,823,056
172 بانک توسعه تعاون 1400/05/09 47,404,121 47,065,857 47,065,857 0 0 347,337 0 286,308 61,029 2,872,382,214,881
173 بانک توسعه تعاون 1400/05/08 46,412,249 46,079,804 46,079,804 0 0 347,337 0 286,308 61,029 2,812,204,382,322
174 بانک توسعه تعاون 1400/05/07 46,417,419 46,084,974 46,084,974 0 0 347,337 251 286,308 61,029 2,812,519,859,791
175 بانک توسعه تعاون 1400/05/06 46,421,227 46,090,144 46,090,144 0 0 347,337 25 286,057 61,280 2,824,404,032,627
176 بانک توسعه تعاون 1400/05/05 46,569,237 46,235,345 46,235,345 0 0 347,337 39 286,032 61,305 2,834,457,818,752
177 بانک توسعه تعاون 1400/05/04 48,414,050 48,070,138 48,070,138 0 0 347,337 6 285,993 61,344 2,948,814,567,095
178 بانک توسعه تعاون 1400/05/03 48,287,614 47,944,438 47,944,438 0 0 347,337 41 285,987 61,350 2,941,391,285,511
179 بانک توسعه تعاون 1400/05/02 48,292,831 47,949,884 47,949,884 0 0 347,337 0 285,946 61,391 2,943,691,327,272
180 بانک توسعه تعاون 1400/05/01 48,298,760 47,955,627 47,955,627 0 0 347,337 0 285,946 61,391 2,944,043,911,816