صندوق سرمایه گذاری بانک توسعه تعاون
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۰۵۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۹۱۸۸
ترکیب دارایی‌های دوره‌ای
شرح میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته امروز
مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی
پنج سهم برتر به کل دارایی ۲۴۹,۰۶۴ ۲۰.۳۴ ۵۴۵,۰۶۳ ۲۰.۵۲ ۵۶۰,۹۳۹ ۱۹.۶۹ ۵۶۸,۰۰۶ ۲۰.۰۷
سایر سهام ۸۹۵,۸۱۸ ۷۳.۱۵ ۱,۹۹۳,۲۲۶ ۷۵.۰۶ ۲,۱۷۱,۳۰۶ ۷۶.۲۱ ۲,۱۵۰,۲۲۸ ۷۶
اوراق مشارکت ۱,۹۶۶ ۰.۱۶ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
اوراق سپرده ۲۰۴ ۰.۰۲ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
نقد و بانک (جاری و سپرده) ۴۳,۶۵۱ ۳.۵۶ ۶۷,۹۸۶ ۲.۵۶ ۷۲,۱۷۷ ۲.۵۳ ۳۵,۵۵۴ ۱.۲۶
سایر دارایی‌ها ۳۴,۰۱۳ ۲.۷۸ ۴۹,۴۵۸ ۱.۸۶ ۴۴,۵۶۹ ۱.۵۶ ۷۵,۷۲۴ ۲.۶۸
صندوق سرمایه‌گذاری ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد