صندوق سرمایه‌گذاری توسعه زرین رفاه
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۰۵۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۹۱۸۸
ترکیب دارایی‌های دوره‌ای
شرح میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته امروز
مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی
سهام ۱,۰۹۶,۶۹۴ ۹۳.۲۹ ۲,۶۰۶,۸۴۵ ۹۴.۳ ۲,۵۱۹,۷۵۳ ۹۵.۵۹ ۲,۳۰۰,۹۲۷ ۹۵.۹۱
اوراق ۲,۰۳۸ ۰.۱۷ ۳۰۷ ۰.۰۱ ۲۹۱ ۰.۰۱ ۰ ۰
وجه نقد ۴۳,۳۱۱ ۳.۶۸ ۲۶,۸۵۱ ۰.۹۷ ۲۱,۰۶۱ ۰.۸ ۳۹,۱۵۳ ۱.۶۳
سایر دارایی‌ها ۳۳,۴۹۱ ۲.۸۵ ۱۳۰,۲۷۸ ۴.۷۱ ۹۴,۷۶۰ ۳.۶ ۵۹,۰۱۳ ۲.۴۶
میزان ۵ سهم با بیشترین وزن در پورتفوی سهام صندوق ۲۳۸,۶۰۹ ۲۰.۳ ۶۱۵,۱۶۲ ۲۲.۲۵ ۵۶۷,۵۷۴ ۲۱.۵۳ ۵۰۰,۵۲۵ ۲۰.۸۶
صندوق سرمایه‌گذاری ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
اوراق سپرده به کل دارایی ۲۱۲ ۰.۰۲ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد