صندوق سرمایه‌گذاری بانک توسعه تعاون
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۰۵۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۹۱۸۸
ترکیب داراییهای دوره ای
شرح میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته امروز
مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی
سهام ۳۳۹,۷۲۴ ۸۹.۸۷ ۶,۹۳۵,۸۹۸ ۹۱.۴۵ ۹,۴۴۶,۹۸۱ ۸۸.۲۷ ۱۳,۴۳۵,۱۴۴ ۸۵.۳۲
اوراق ۲,۳۶۲ ۰.۶۲ ۳۰۲ ۰ ۳۱۳ ۰ ۳۱۸ ۰
وجه نقد ۲۷,۹۴۰ ۷.۳۹ ۵۸۰,۴۷۴ ۷.۶۵ ۱,۲۰۸,۸۴۹ ۱۱.۳ ۲,۲۴۷,۵۰۰ ۱۴.۲۷
سایر دارایی ها ۷,۸۹۳ ۲.۰۹ ۶۷,۹۰۳ ۰.۹ ۴۵,۷۴۹ ۰.۴۳ ۶۴,۶۶۶ ۰.۴۱
میزان ۵ سهم با بیشترین وزن در پورتفوی سهام صندوق ۸۶,۱۴۶ ۲۲.۷۹ ۱,۴۰۳,۲۳۶ ۱۸.۵ ۱,۸۵۹,۸۴۵ ۱۷.۳۸ ۲,۴۹۶,۸۲۳ ۱۵.۸۶
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد