صندوق سرمایه‌گذاری توسعه زرین رفاه
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۰۵۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۹۱۸۸
بازده دوره‌ای صندوق
اطلاعات بازدهی صندوق در دوره‌های زمانی مختلف در جدول زیر به صورت ساده ارائه شده است که بروزرسانی آن بعد از هر بار محاسبه NAV انجام می‌شود.

توضیحات از تاریخ تا تاریخ بازدهی صندوق بازدهی بازار
روز اخیر ۱۴۰۰/۱۰/۲۷ ۱۴۰۰/۱۰/۲۸ (۳.۷۳۹)% (۲.۳۳۵)%
هفته گذشته ۱۴۰۰/۱۰/۲۱ ۱۴۰۰/۱۰/۲۸ (۷.۵۰۲)% (۴.۴۰۱)%
ماه گذشته ۱۴۰۰/۰۹/۲۸ ۱۴۰۰/۱۰/۲۸ (۳.۴۰۹)% (۱.۲۱۶)%
۳ ماه اخیر ۱۴۰۰/۰۷/۲۸ ۱۴۰۰/۱۰/۲۸ (۱۵.۵۱۴)% (۱۱.۱۶۶)%
۶ ماه ۱۴۰۰/۰۴/۳۱ ۱۴۰۰/۱۰/۲۸ (۱۵.۶۰۲)% (۲.۶۹۵)%
یک سال اخیر ۱۳۹۹/۱۰/۲۹ ۱۴۰۰/۱۰/۲۸ (۱۴.۹۴)% %۱۰.۹۳۲
تا زمان انتشار ۱۳۹۱/۰۲/۲۰ ۱۴۰۰/۱۰/۲۸ %۳۹۱۸.۰۰۸ %۴۶۴۸.۳۳
حداکثر بازده هفتگی از تاریخ تاسیس %۱۱۳۰۰ %۶۵۳۳۳
حداقل بازده هفتگی از تاریخ تاسیس (۱۰۰)% (۹۹.۷۸)%