صندوق سرمايه گذاري توسعه اعتماد رفاه
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۰۵۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۹۱۸۸
بازده دوره‌ای صندوق
اطلاعات بازدهی صندوق در دوره‌های زمانی مختلف در جدول زیر به صورت ساده ارائه شده است که بروزرسانی آن بعد از هر بار محاسبه NAV انجام می‌شود.

توضیحات از تاریخ تا تاریخ بازدهی صندوق بازدهی بازار
روز اخیر ۱۴۰۳/۰۲/۲۷ ۱۴۰۳/۰۲/۲۸
هفته گذشته ۱۴۰۳/۰۲/۲۱ ۱۴۰۳/۰۲/۲۸ (۴.۹۷۱)% (۲.۴۵۱)%
ماه گذشته ۱۴۰۳/۰۱/۲۹ ۱۴۰۳/۰۲/۲۸ (۴.۳۹۴)% (۱.۹۷۱)%
۳ ماه اخیر ۱۴۰۲/۱۱/۲۸ ۱۴۰۳/۰۲/۲۸ %۳.۹۴۲ %۵.۰۸۱
۶ ماه ۱۴۰۲/۰۸/۲۸ ۱۴۰۳/۰۲/۲۸ %۶.۵۱ %۶.۸۳۳
یک سال اخیر ۱۴۰۲/۰۲/۲۸ ۱۴۰۳/۰۲/۲۸ (۱۰.۵۴۷)% (۶.۷۴۸)%
تا زمان انتشار ۱۳۹۱/۰۲/۲۰ ۱۴۰۳/۰۲/۲۸ %۷۲۸۷.۸۶۷ %۷۹۵۵.۵۹۸
حداکثر بازده هفتگی از تاریخ تاسیس %۱۷.۱۷ %۱۴.۱۳
حداقل بازده هفتگی از تاریخ تاسیس (۱۱.۴۶)% (۱۰.۱۶)%