صندوق سرمایه‌گذاری بانک توسعه تعاون
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۰۵۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۹۱۸۸
بازده دوره ای صندوق
اطلاعات بازدهی صندوق شامل بازدهی سالانه صندوق از ابتدای تاسیس تا پایان سال شمسی گذشته به تفکیک هر سال شمسی، بازدهی سالانه صندوق از ابتدای سال شمسی جاری تا تاریخ گزارش بطور روزانه، بازدهی صندوق در یکسال، سه ماهه، یک ماه، و یک هفته گذشته و نمودار بازدهی هفتگی صندوق از ابتدای تاسیس در مقایسه با نمودار بازدهی هفتگی کل بورس اوراق بهادار تهران
درجدول زیر بصورت ساده و سالانه شده ارائه که به روزرسانی آن در پایان هر هفته صورت می‌پذیرد.

توضیحات از تاریخ تا تاریخ بازدهی صندوق بازدهی بازار
روز اخیر ۱۳۹۹/۰۴/۱۶ ۱۳۹۹/۰۴/۱۷ %۱.۷۲۶ %۰.۶۱۵
هفته گذشته ۱۳۹۹/۰۴/۱۰ ۱۳۹۹/۰۴/۱۷ %۱۲.۰۵۵ %۱۲.۹۴۵
ماه گذشته ۱۳۹۹/۰۳/۱۸ ۱۳۹۹/۰۴/۱۷ %۵۰.۰۴۳ %۵۶.۵۲۲
۳ ماه اخیر ۱۳۹۹/۰۱/۲۰ ۱۳۹۹/۰۴/۱۷ %۱۶۳.۳۳۳ %۱۹۲.۵۱۹
۶ ماه ۱۳۹۸/۱۰/۱۹ ۱۳۹۹/۰۴/۱۷ %۳۸۲.۸۹۳ %۳۹۳.۷۹۳
یک سال اخیر ۱۳۹۸/۰۴/۱۷ ۱۳۹۹/۰۴/۱۷ %۶۲۹.۱۳۴ %۶۰۰.۹۲۷
تا زمان انتشار ۱۳۹۱/۰۲/۲۰ ۱۳۹۹/۰۴/۱۷ %۷۲۳۴.۱۱ %۶۴۰۱.۵۰۶
حداکثر بازده هفتگی از تاریخ تاسیس %۱۱۳۰۰ %۶۵۳۳۳
حداقل بازده هفتگی از تاریخ تاسیس (۹۹.۶۷)% (۹۸.۶۲)%