صندوق سرمايه گذاري توسعه اعتماد رفاه
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۰۵۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۹۱۸۸
امیدنامه صندوق
امیدنامه
تاریخ بارگذاری توضیحات دانلود
۱۳۹۲/۰۵/۲۶ امید نامه (نسخه اولیه) امیدنامه
۱۴۰۱/۰۴/۰۵ امید نامه (نسخه نهایی) امیدنامه
تغییرات امیدنامه
تاریخ بارگذاری توضیحات دانلود
۱۴۰۱/۰۳/۱۷ تاییدیه سازمان مجمع تصویب امید نامه مورخ ۱۴۰۱/۰۱/۲۳به همراه صورتجلسه تغییرات امیدنامه
۱۴۰۱/۰۲/۰۳ تصمیمات مجمع مورخ ۱۴۰۱/۰۲/۱۷ تغییرات امیدنامه
۱۴۰۰/۰۹/۰۷ تاییدیه سازمان مجمع مورخ ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ به همراه صورتجلسه تغییرات امیدنامه
۱۴۰۰/۰۶/۱۵ تاییدیه سازمان مجمع مورخ ۱۴۰۰/۰۵/۲۰به همراه صورتجلسه تغییرات امیدنامه
۱۴۰۰/۰۳/۱۸ تاییدیه سازمان مجمع مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۰۱ به همراه صورتجلسه تغییرات امیدنامه
۱۳۹۹/۰۳/۱۰ ۱۳۹۹۰۱۳۱ امید نامه تغییرات امیدنامه
۱۳۹۷/۰۷/۲۹ تغییر کارمزد متولی تغییرات امیدنامه
۱۳۹۷/۰۷/۲۵ ۱۳۹۷۰۷۱۰ امیدنامه تغییرات امیدنامه
۱۳۹۷/۰۳/۰۲ تغییرات امیدنامه تغییرات امیدنامه
۱۳۹۷/۰۳/۰۲ ۱۳۹۷۰۲۰۲ امیدنامه تغییرات امیدنامه
۱۳۹۷/۰۳/۰۲ ۱۳۹۷۰۲۰۲ امیدنامه تغییرات امیدنامه
۱۳۹۵/۰۴/۲۱ تغییرات امیدنامه تغییرات امیدنامه
۱۳۹۵/۰۲/۱۲ ۱۳۹۴۱۲۱۹ امیدنامه تغییرات امیدنامه
۱۳۹۴/۰۶/۲۶ ۱۳۹۴۰۶۰۴ امید نامه تغییرات امیدنامه
۱۳۹۳/۱۲/۲۳ ۱۳۹۳۱۲۱۱ امیدنامه تغییرات امیدنامه
۱۳۹۳/۰۴/۲۱ ۱۳۹۳۰۴۱۰ امیدنامه تغییرات امیدنامه
۱۳۹۳/۰۲/۱۴ ۱۳۹۳۰۱۲۴ امیدنامه تغییرات امیدنامه
۱۳۹۲/۱۲/۲۷ کارمزد_حسابرس_توسعه۱۳۹۲۱۲۱۸ تغییرات امیدنامه
۱۳۹۱/۰۹/۲۵ مجمع۱۳۹۱۰۹۲۵ تغییرات امیدنامه