صندوق سرمايه گذاري توسعه اعتماد رفاه
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۰۵۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۹۱۸۸
هزینه‌های صندوق

 

 

فهرست هزینه های قابل پرداخت از محل دارائی های صندوق در اساسنامه قید شده است .برخی از این هزینه ها نظیر هزینه های طرح دعاوی به نفع صندوق یا علیه ارکان صندوق به طور کلی غیر قابل پیش بینی بوده و به موضوع دعاوی و مراحل و سرعت پیشرفت آنها بستگی دارد . برخی از هزینه ها نظیر هزینه های تاسیس و هزینه های تشکیل مجامع صندوق با تصویب مجمع صندوق از محل دارائی های صندوق پرداخت می شوند . برخی دیگر از هزینه ها نظیر کارمزد معاملات هزینه سود تسهیلات بانکی هزینه نگهداری اوراق بهادار بی نام صندوق یا هزینه نقل و انتقال وجوه صندوق از طریق مذاکره مدیر صندوق با ارائه دهندگان این خدمات و تسهیلات تعیین می شود .به طور کلی هزینه های صندوق سرمایه‌گذاری توسعه اعتماد رفاه به دو بخش به شرح ذیل تقسیم می گردند :

هزینه هایی که از محل دارائی های صندوق قابل پرداخت می باشند:

ردیف عنوان هزینه ها شرح نحوه محاسبه هزینه
1 هزینه های تاسیس(شامل تبلیغ پذیره نویسی) حداکثر تا مبلغ 20 میلیون ریال با ارائه مدارک مثبته با تایید متولی صندوق.
2 هزینه های برگزاری مجامع صندوق حداکثر تا مبلغ 10 میلیون ریال برای برگزاری مجامع در طول یکسال مالی با ارائه مدارک مثبته با تایید متولی صندوق.
3 کارمزد مدیر

الف) از محل دارایی ها: سالانه 1.5 درصد (0.015) از متوسط روزانه ارزش سهام و حق تقدم سهام تحت تملک صندوق بعلاوه سه در هزار(0.003) از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک صندوق و سالانه دو درصد(0.02)سود حاصل از گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی و تا میزان نصاب مجاز سرمایه گذاری در آن ها به علاوه پنج درصد (0.05)از درآمد حاصل از تعهد پذیره نویسی یا تعهد خرید اوراق بهادار؛

ب) کارمزد مبتنی بر عملکرد: به میزان 10 درصد از مابه التفاوت بازدهی شاخص کل و بازدهی کسب شده توسط صندوق با لحاظ شرایط ذیل:

ب-1- در صورت کسب بازده منفی توسط صندوق علی رغم بالاتر بودن بازده از شاخص کل، کارمزدی برای مدیر صندوق محاسبه نمی گردد.

ب-2- محاسبات باید به صورت روزانه در دفاتر صندوق باتوجه به بازده محقق شده صندوق و بازده شاخص از ابتدای سال مالی صندوق شناسایی و ثبت گردد و متناسبا کارمزد مبتنی بر عملکرد تعدیل می گردد.

ب-3-محاسبات در طی سال مالی صندوق انجام و در انتهای سال مالی صندوق نهایی و قابل پرداخت است.

ب-4- با توجه به وجود هزینه های صندوق، هزینه معاملات و حساب های دریافتنی در صندوق که تاثیر آن در شاخص لحاظ نمی گردد، شاخص کل 10 درصد تعدیل می گردد(هر زمان شاخص مثبت باشد در عدد 90 درصد ضرب و زمانیکه شاخص منفی باشد در عدد 1.1 ضرب می گردد.)

4 کارمزد متولی سالانه 0.5درصد از متوسط روزانه ارزش خالص داراییهای صندوق که حداقل 1،400 میلیون ریال و حداکثر  1،500 میلیون ریال خواهد بود.
5 کارمزد حسابرس مبلغ ثابت 2.000میلیون ریال به ازای هر سال مالی.
6 حق الزحمه و کارمزد تصفیه مدیر  صندوق معادل یک در هزار ارزش خالص روز دارائی های صندوق می باشد.
7 حق پذیرش و عضویت در کانون ها ... معادل مبلغ تعیین شده توسط کانونهای مذکور، مشروط براینکه عضویت در این کانونها طبق مقررات اجباری باشد .
8 هزینه های دسترسی به نرم افزار ، تارنما و خدمات پشتیبانی آنها :

هزینه دسترسی به نرم افزار صندوق ، نصب و راه اندازی تارنمای آن و هزینه های پشتیبانی آنها سالانه با ارئه  مدارک مثبته و با تصویب نرخ مربوطه توسط مجمع به شرح زیر می باشد:

1. 2.500 میلیون ریال به عنوان بخش ثابت سالانه؛

2. 62،500 ریال بابت هر مشتری فعال در سال(دارای واحد سرمایه گذاری)؛

3. 10،000 ریال بابت هر صدور و ابطال؛

4. ضریب سالانه از خالص ارزش دارایی ها به شرح زیر می باشد:

ارزش دارایی ها به میلیارد ریال                     ضریب

از صفر تا 30،000                                       0.00025

از 30،000 تا 50،000                                   0.00015

بالای 50،000                                           0.000005

9 کارمزد درجه بندی ارزیابی عملکرد صندوق معادل مبلغ تععین شده توسط موسسات رتبه بندی، با تایید مجمع.

هزینه هائی که باید توسط سرمایه گذار پرداخت شود، عبارت اند از: 

عنوان هزینه شرح دریافت کننده
کارمزد صدور

الف) بخش ثابت:

مبلغ 20,000 ریال برای صدور هر گواهی سرمایه گذاری (در صورتیکه صدور گواهی سرمایه گذاری برای باقیمانده واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده باشد ,کارمزد صدور به سرمایه گذار تعلق نمی گیرد .)

مدیر ثبت 
کارمزد ابطال

الف ) بخش ثابت :

مبلغ 20,000 ریال برای ابطال هر گواهی سرمایه گذاری .

ب) بخش متغیر:

علاوه بر مبلغ بند (الف) مبالغ زیر:

ب-1) 5% از قیمت ابطال در صورتی که تاریخ ابطال هفت روز یا کمتر با تاریخ صدور گواهی سرمایه گذاری فاصله داشته باشد.

ب-2) 4% از قیمت ابطال در صورتی که تاریخ ابطال بیش از هفت روز و برابر یا کمتر از 15 روز با تاریخ صدور گواهی سرمایه گذاری فاصله داشته باشد.

ب-3) 3% از قیمت ابطال در صورتی که تاریخ ابطال بیش از 15 روز و برابر یا کمتر از 30 روز با تاریخ صدور گواهی سرمایه گذاری فاصله داشته باشد.

ب-4) 2% از قیمت ابطال در صورتی که تاریخ ابطال بیش از 30 روز و برابر یا کمتر از 60 روز با تاریخ صدور گواهی سرمایه گذاری فاصله داشته باشد.

ب-5) 1% از قیمت ابطال در صورتی که تاریخ ابطال بیش از 60 روز و برابر یا کمتر از 90 روز با تاریخ صدور گواهی سرمایه گذاری فاصله داشته باشد.

تذکر: ابطال واحدهای سرمایه گذاری به ترتیب تاریخ از اولین واحدهای سرمایه گذاری صادره صورت می پذیرد. (روش اولین صادره از اولین وارده)

مدیر ثبت