صندوق سرمايه گذاري توسعه اعتماد رفاه
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۰۵۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۹۱۸۸
صورت‌های مالی صندوق
تاریخ تاریخ بارگذاری توضیحات دانلود
۱۴۰۲/۰۷/۰۴ ۱۴۰۲/۰۷/۰۴ گزارش عملکرد سه ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۲(حسابرسی نشده) - اصلاحیه دانلود
۱۴۰۲/۰۷/۰۴ ۱۴۰۲/۰۷/۰۴ صورتهای مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۲(حسابرسی نشده) - اصلاحیه دانلود
۱۴۰۲/۰۶/۲۹ ۱۴۰۲/۰۶/۲۹ گزارش عملکرد سه ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۲(حسابرسی نشده) دانلود
۱۴۰۲/۰۶/۲۹ ۱۴۰۲/۰۶/۲۹ صورتهای مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۲(حسابرسی نشده) دانلود
۱۴۰۲/۰۶/۰۷ ۱۴۰۲/۰۶/۰۷ گزارش ماهانه پرتفو منتهی به مرداد ماه ۱۴۰۲ صندوق سرمایه گذاری توسعه اعتماد رفاه دانلود
۱۴۰۲/۰۵/۰۳ ۱۴۰۲/۰۵/۰۳ گزارش ماهانه پرتفو منتهی به تیر ماه ۱۴۰۲ صندوق سرمایه گذاری توسعه اعتماد رفاه دانلود
۱۴۰۲/۰۴/۰۵ ۱۴۰۲/۰۴/۰۵ گزارش ماهانه پرتفو منتهی به خرداد ماه ۱۴۰۲ صندوق سرمایه گذاری توسعه اعتماد رفاه دانلود
۱۴۰۲/۰۳/۲۹ ۱۴۰۲/۰۳/۲۹ گزارش عملکرد سه ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲(حسابرسی نشده) دانلود
۱۴۰۲/۰۳/۲۹ ۱۴۰۲/۰۳/۲۹ صورتهای مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲(حسابرسی نشده) دانلود
۱۴۰۲/۰۳/۰۳ ۱۴۰۲/۰۳/۰۳ گزارش ماهانه پرتفو منتهی به اردیبهشت ماه ۱۴۰۲ صندوق سرمایه گذاری توسعه اعتماد رفاه دانلود
۱۴۰۲/۰۲/۰۶ ۱۴۰۲/۰۲/۰۶ گزارش ماهانه پرتفو منتهی به فروردین ماه ۱۴۰۲ صندوق سرمایه گذاری توسعه اعتماد رفاه دانلود
۱۴۰۲/۰۱/۲۹ ۱۴۰۲/۰۱/۲۹ گزارش عملکرد سالانه منتهی به ۳۰ بهمن ماه۱۴۰۱ (حسابرسی شده) دانلود
۱۴۰۲/۰۱/۲۹ ۱۴۰۲/۰۱/۲۹ صورت مالی صندوق توسعه اعتماد رفاه سالانه منتهی به ۳۰بهمن ماه ۱۴۰۱ (حسابرسی شده ) دانلود
۱۴۰۲/۰۱/۰۷ ۱۴۰۲/۰۱/۰۷ گزارش پرتفوی ماهانه اسفند ماه ۱۴۰۱ توسعه اعتماد دانلود
۱۴۰۱/۱۲/۲۸ ۱۴۰۱/۱۲/۲۸ صورت مالی صندوق توسعه اعتماد رفاه منتهی به ۳۰بهمن ماه ۱۴۰۱ دانلود
۱۴۰۱/۱۲/۲۸ ۱۴۰۱/۱۲/۲۸ گزارش_عملکرد_صندوق_بانک_توسعه_اعتماد ۳۰-۱۱-۱۴۰۱ دانلود
۱۴۰۱/۱۲/۰۸ ۱۴۰۱/۱۲/۰۸ گزارش ماهانه پرتفوی صندوق توسعه اعتماد رفاه ۱۴۰۱/۱۱/۳۰ دانلود
۱۴۰۱/۱۱/۰۴ ۱۴۰۱/۱۱/۰۴ گزارش ماهانه پرتفوی صندوق توسعه اعتماد رفاه ۱۴۰۱/۱۰/۳۰ دانلود
۱۴۰۱/۱۰/۰۳ ۱۴۰۱/۱۰/۰۳ گزارش ماهانه پرتفوی صندوق توسعه اعتماد رفاه ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ دانلود
۱۴۰۱/۰۹/۲۸ ۱۴۰۱/۰۹/۲۸ گزارش عملکرد نه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه۱۴۰۱ (حسابرسی نشده) دانلود
۱۴۰۱/۰۹/۲۸ ۱۴۰۱/۰۹/۲۸ صورت های مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۱ (حسابرسی نشده) دانلود
۱۴۰۱/۰۹/۰۲ ۱۴۰۱/۰۹/۰۲ گزارش ماهانه پرتفوی صندوق توسعه اعتماد رفاه ۱۴۰۱/۰۸/۳۰ دانلود
۱۴۰۱/۰۸/۰۲ ۱۴۰۱/۰۸/۰۲ گزارش ماهانه پرتفوی صندوق توسعه اعتماد رفاه ۱۴۰۱/۰۷/۳۰ دانلود
۱۴۰۱/۰۷/۲۷ ۱۴۰۱/۰۷/۲۷ گزارش عملکرد شش ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۱(حسابرسی شده) دانلود
۱۴۰۱/۰۷/۲۷ ۱۴۰۱/۰۷/۲۷ صورتهای مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۱(حسابرسی شده) دانلود
۱۴۰۱/۰۷/۰۴ ۱۴۰۱/۰۷/۰۴ گزارش ماهانه پرتفوی صندوق توسعه اعتماد رفاه ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ دانلود
۱۴۰۱/۰۶/۲۹ ۱۴۰۱/۰۶/۲۹ گزارش عملکرد شش ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۱(حسابرسی نشده) دانلود
۱۴۰۱/۰۶/۲۹ ۱۴۰۱/۰۶/۲۹ صورتهای مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۱(حسابرسی نشده) دانلود
۱۴۰۱/۰۶/۰۷ ۱۴۰۱/۰۶/۰۷ گزارش ماهانه پرتفوی صندوق توسعه تعاون ۱۴۰۱/۰۵/۳۱ دانلود
۱۴۰۱/۰۵/۰۵ ۱۴۰۱/۰۵/۰۵ گزارش پرتفوی ماهانه منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱ دانلود
۱۴۰۱/۰۴/۰۴ ۱۴۰۱/۰۴/۰۴ گزارش ماهانه پرتفوی صندوق توسعه تعاون منتهی به ۱۴۰۱۰۳۳۱ دانلود
۱۴۰۱/۰۳/۳۰ ۱۴۰۱/۰۳/۳۰ صورت مالی سه ماهه منتهی به ۳۱اردیبهشت ماه۱۴۰۱ دانلود
۱۴۰۱/۰۳/۳۰ ۱۴۰۱/۰۳/۳۰ گزارش عملکرد صندوق توسعه تعاون دوره ۳ ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۱ دانلود
۱۴۰۱/۰۳/۰۲ ۱۴۰۱/۰۳/۰۲ گزارش ماهانه پرتفوی صندوق توسعه تعاون منتهی به ۱۴۰۱۰۲۳۱ دانلود
۱۴۰۱/۰۲/۰۷ ۱۴۰۱/۰۲/۰۷ گزارش ماهانه پرتفوی صندوق توسعه تعاون منتهی به ۱۴۰۱۰۱۳۱ دانلود
۱۴۰۱/۰۱/۲۹ ۱۴۰۱/۰۱/۲۹ گزارش عملکرد سالانه منتهی به ۳۰ بهمن ماه۱۴۰۰ (حسابرسی شده) دانلود
۱۴۰۱/۰۱/۲۹ ۱۴۰۱/۰۱/۲۹ صورتهای مالی سالیانه منتهی به ۳۰بهمن ماه ۱۴۰۰(حسابرسی شده) دانلود
۱۴۰۱/۰۱/۰۶ ۱۴۰۱/۰۱/۰۶ گزارش ماهانه پرتفوی صندوق توسعه تعاون ۱۴۰۰۱۲۲۹ دانلود
۱۴۰۰/۱۲/۲۸ ۱۴۰۰/۱۲/۲۸ صورت های مالی سالیانه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۰ (حسابرسی نشده) دانلود
۱۴۰۰/۱۲/۰۱ ۱۴۰۰/۱۲/۰۱ گزارش ماهانه پرتفوی صندوق توسعه تعاون ۱۴۰۰۱۱۳۰ دانلود
۱۴۰۰/۱۱/۰۳ ۱۴۰۰/۱۱/۰۳ گزارش ماهانه پرتفوی صندوق توسعه تعاون ۱۴۰۰۱۰۳۰ دانلود
۱۴۰۰/۱۰/۰۴ ۱۴۰۰/۱۰/۰۴ گزارش ماهانه پرتفوی صندوق توسعه تعاون ۱۴۰۰۰۹۳۰ دانلود
۱۴۰۰/۰۹/۲۷ ۱۴۰۰/۰۹/۲۷ گزارش عملکرد نه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه۱۴۰۰ (حسابرسی نشده) دانلود
۱۴۰۰/۰۹/۲۷ ۱۴۰۰/۰۹/۲۷ صورت های مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۰ (حسابرسی نشده) دانلود
۱۴۰۰/۰۹/۰۷ ۱۴۰۰/۰۹/۰۷ گزارش ماهانه پرتفوی صندوق توسعه تعاون ۱۴۰۰۰۸۳۰ دانلود
۱۴۰۰/۰۸/۰۴ ۱۴۰۰/۰۸/۰۴ گزارش ماهانه پرتفوی صندوق توسعه تعاون ۱۴۰۰۰۷۳۰ دانلود
۱۴۰۰/۰۷/۲۷ ۱۴۰۰/۰۷/۲۷ گزارش عملکرد شش ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۰(حسابرسی شده) دانلود
۱۴۰۰/۰۷/۲۷ ۱۴۰۰/۰۷/۲۷ صورتهای مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ مردادماه ۱۴۰۰(حسابرسی شده) دانلود
۱۴۰۰/۰۷/۰۴ ۱۴۰۰/۰۷/۰۴ گزارش ماهانه پرتفوی صندوق توسعه تعاون ۱۴۰۰۰۶۳۱ دانلود
۱۴۰۰/۰۶/۲۸ ۱۴۰۰/۰۶/۲۸ صورتهای مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۰(حسابرسی نشده) دانلود
۱۴۰۰/۰۶/۲۸ ۱۴۰۰/۰۶/۲۸ گزارش عملکرد شش ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۰(حسابرسی نشده) دانلود
۱۴۰۰/۰۶/۱۰ ۱۴۰۰/۰۶/۱۰ گزارش پرتفوی منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱ دانلود
۱۴۰۰/۰۵/۱۰ ۱۴۰۰/۰۵/۱۰ گزارش پرتفوی منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱ دانلود
۱۴۰۰/۰۴/۰۸ ۱۴۰۰/۰۴/۰۸ گزارش پرتفوی منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱ دانلود
۱۴۰۰/۰۳/۳۰ ۱۴۰۰/۰۳/۳۰ صورت مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۰ دانلود
۱۴۰۰/۰۳/۰۴ ۱۴۰۰/۰۳/۰۴ گزارش پرتفوی منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱ دانلود
۱۴۰۰/۰۲/۲۷ ۱۴۰۰/۰۲/۲۷ صورتهای مالی سالیانه منتهی به ۳۰بهمن ماه ۱۳۹۹(حسابرسی شده) دانلود
۱۴۰۰/۰۲/۰۵ ۱۴۰۰/۰۲/۰۵ گزارش پرتفوی منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۳۱ دانلود
۱۴۰۰/۰۱/۲۳ ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ صورتهای مالی سالیانه منتهی به ۳۰بهمن ماه ۱۳۹۹(حسابرسی شده) دانلود
۱۴۰۰/۰۱/۱۰ ۱۴۰۰/۰۱/۱۰ گزارش پرتفوی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ دانلود
۱۳۹۹/۱۲/۲۷ ۱۳۹۹/۱۲/۲۷ گزارش عملکرد سالیانه منتهی به ۳۰ بهمن ماه۱۳۹۹ (حسابرسی نشده) دانلود
۱۳۹۹/۱۲/۲۷ ۱۳۹۹/۱۲/۲۷ صورت های مالی سالیانه منتهی به ۳۰ بهمن ماه۱۳۹۹ (حسابرسی نشده) دانلود
۱۳۹۹/۱۲/۰۹ ۱۳۹۹/۱۲/۰۹ گزارش پرتفوی منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰ دانلود
۱۳۹۹/۱۱/۰۷ ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ گزارش پرتفوی منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰ دانلود
۱۳۹۹/۱۰/۱۷ ۱۳۹۹/۱۰/۱۷ گزارش عملکرد نه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه۱۳۹۹ (حسابرسی نشده) دانلود
۱۳۹۹/۱۰/۱۳ ۱۳۹۹/۱۰/۱۳ صورت های مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه۱۳۹۹ (حسابرسی نشده) دانلود
۱۳۹۹/۱۰/۱۰ ۱۳۹۹/۱۰/۱۰ گزارش پرتفوی منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ دانلود
۱۳۹۹/۰۹/۰۴ ۱۳۹۹/۰۹/۰۴ گزارش پرتفوی منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰ دانلود
۱۳۹۹/۰۸/۱۰ ۱۳۹۹/۰۸/۱۰ گزارش پرتفوی منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰ دانلود
۱۳۹۹/۰۷/۲۰ ۱۳۹۹/۰۷/۲۰ گزارش عملکرد شش ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۳۹۹(حسابرسی شده) دانلود
۱۳۹۹/۰۷/۲۰ ۱۳۹۹/۰۷/۲۰ صورتهای مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۳۹۹(حسابرسی شده) دانلود
۱۳۹۹/۰۷/۰۲ ۱۳۹۹/۰۷/۰۲ گزارش پرتفوی منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ دانلود
۱۳۹۹/۰۶/۳۰ ۱۳۹۹/۰۶/۳۰ گزارش عملکرد شش ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۳۹۹(حسابرسی نشده) دانلود
۱۳۹۹/۰۶/۳۰ ۱۳۹۹/۰۶/۳۰ صورتهای مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۳۹۹(حسابرسی نشده) دانلود
۱۳۹۹/۰۶/۰۲ ۱۳۹۹/۰۶/۰۲ گزارش پرتفوی منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱ دانلود
۱۳۹۹/۰۵/۰۸ ۱۳۹۹/۰۵/۰۸ گزارش پرتفوی منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱ دانلود
۱۳۹۹/۰۴/۱۰ ۱۳۹۹/۰۴/۱۰ گزارش پرتفوی منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ دانلود
۱۳۹۹/۰۴/۰۳ ۱۳۹۹/۰۴/۰۳ گزارش عملکرد سه ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹ دانلود
۱۳۹۹/۰۴/۰۳ ۱۳۹۹/۰۴/۰۳ صورتهای مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹ دانلود
۱۳۹۹/۰۳/۰۷ ۱۳۹۹/۰۳/۰۷ گزارش پرتفوی منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱ دانلود
۱۳۹۹/۰۲/۰۶ ۱۳۹۹/۰۲/۰۶ گزارش پرتفوی منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۳۱ دانلود
۱۳۹۹/۰۱/۲۷ ۱۳۹۹/۰۱/۲۷ گزارش عملکرد برای سال مالی منتهی به ۳۰ بهمن ۱۳۹۸(حسابرسی شده) دانلود
۱۳۹۹/۰۱/۲۷ ۱۳۹۹/۰۱/۲۷ صورتهای مالی برای سال مالی منتهی به ۳۰ بهمن ۱۳۹۸(حسابرسی شده) دانلود
۱۳۹۹/۰۱/۰۶ ۱۳۹۹/۰۱/۰۶ گزارش پرتفوی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ دانلود
۱۳۹۸/۱۲/۲۷ ۱۳۹۸/۱۲/۲۷ گزارش عملکرد سالیانه منتهی به ۳۰ بهمن ماه۱۳۹۸ (حسابرسی نشده) دانلود
۱۳۹۸/۱۲/۲۷ ۱۳۹۸/۱۲/۲۷ صورت های مالی سالیانه منتهی به ۳۰ بهمن ماه۱۳۹۸ (حسابرسی نشده) دانلود
۱۳۹۸/۱۲/۰۳ ۱۳۹۸/۱۲/۰۳ گزارش پرتفوی منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۳۰ دانلود
۱۳۹۸/۱۱/۰۲ ۱۳۹۸/۱۱/۰۲ گزارش پرتفوی منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ دانلود
۱۳۹۸/۱۰/۰۱ ۱۳۹۸/۱۰/۰۱ گزارش پرتفوی منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ دانلود
۱۳۹۸/۰۹/۲۷ ۱۳۹۸/۰۹/۲۷ گزارش عملکرد نه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه۱۳۹۸ (حسابرسی نشده) دانلود
۱۳۹۸/۰۹/۲۷ ۱۳۹۸/۰۹/۲۷ صورت های مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه۱۳۹۸ (حسابرسی نشده) دانلود
۱۳۹۸/۰۹/۰۳ ۱۳۹۸/۰۹/۰۳ گزارش پرتفوی منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ دانلود
۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ گزارش پرتفوی منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ دانلود
۱۳۹۸/۰۷/۲۰ ۱۳۹۸/۰۷/۲۰ گزارش عملکرد شش ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۳۹۸(حسابرسی شده) دانلود
۱۳۹۸/۰۷/۲۰ ۱۳۹۸/۰۷/۲۰ صورتهای مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۳۹۸(حسابرسی شده) دانلود
۱۳۹۸/۰۷/۰۲ ۱۳۹۸/۰۷/۰۲ گزارش پرتفوی منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ دانلود
۱۳۹۸/۰۶/۳۱ ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ گزارش عملکرد شش ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۳۹۸(حسابرسی نشده) دانلود
۱۳۹۸/۰۶/۳۱ ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ صورتهای مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۳۹۸(حسابرسی نشده) دانلود
۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ گزارش پرتفوی منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ دانلود
۱۳۹۸/۰۵/۰۲ ۱۳۹۸/۰۵/۰۲ گزارش پرتفوی منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ دانلود
۱۳۹۸/۰۴/۰۲ ۱۳۹۸/۰۴/۰۲ صورتهای مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۸ (حسابرسی نشده) دانلود
۱۳۹۸/۰۴/۰۲ ۱۳۹۸/۰۴/۰۲ گزارش عملکرد سه ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه۱۳۹۸ (حسابرسی نشده) دانلود
۱۳۹۸/۰۴/۰۱ ۱۳۹۸/۰۴/۰۱ گزارش پرتفوی منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ دانلود
۱۳۹۸/۰۳/۰۴ ۱۳۹۸/۰۳/۰۴ گزارش پرتفوی منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱ دانلود
۱۳۹۸/۰۲/۰۳ ۱۳۹۸/۰۲/۰۳ گزارش پرتفوی منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۳۱ دانلود
۱۳۹۸/۰۱/۱۹ ۱۳۹۸/۰۱/۱۹ گزارش عملکرد سالیانه منتهی به ۳۰بهمن ماه ۱۳۹۷(حسابرسی شده) دانلود
۱۳۹۸/۰۱/۱۹ ۱۳۹۸/۰۱/۱۹ صورتهای مالی سالیانه منتهی به ۳۰بهمن ماه ۱۳۹۷(حسابرسی شده) دانلود
۱۳۹۸/۰۱/۰۶ ۱۳۹۸/۰۱/۰۶ گزارش پرتفوی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ دانلود
۱۳۹۷/۱۲/۲۸ ۱۳۹۷/۱۲/۲۸ گزارش عملکرد سالیانه منتهی به ۳۰بهمن ماه ۱۳۹۷(حسابرسی نشده) دانلود
۱۳۹۷/۱۲/۲۸ ۱۳۹۷/۱۲/۲۸ صورتهای مالی سالیانه منتهی به ۳۰بهمن ماه ۱۳۹۷(حسابرسی نشده) دانلود
۱۳۹۷/۱۲/۱۹ ۱۳۹۷/۱۲/۱۹ گزارش پرتفوی منتهی به ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ دانلود
۱۳۹۷/۱۱/۰۲ ۱۳۹۷/۱۱/۰۲ گزارش پرتفوی منتهی به ۱۳۹۷/۱۰/۳۰ دانلود
۱۳۹۷/۱۰/۰۱ ۱۳۹۷/۱۰/۰۱ گزارش پرتفوی منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰ دانلود
۱۳۹۷/۰۹/۲۵ ۱۳۹۷/۰۹/۲۵ گزارش عملکرد نه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه۱۳۹۷ (حسابرسی نشده) دانلود
۱۳۹۷/۰۹/۲۵ ۱۳۹۷/۰۹/۲۵ صورت های مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه۱۳۹۷ (حسابرسی نشده) دانلود
۱۳۹۷/۰۹/۰۵ ۱۳۹۷/۰۹/۰۵ گزارش پرتفوی منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ دانلود
۱۳۹۷/۰۸/۰۲ ۱۳۹۷/۰۸/۰۲ گزارش پرتفوی منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۳۰ دانلود
۱۳۹۷/۰۷/۱۷ ۱۳۹۷/۰۷/۱۷ گزارش عملکرد شش ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۳۹۷(حسابرسی شده) دانلود
۱۳۹۷/۰۷/۱۷ ۱۳۹۷/۰۷/۱۷ صورتهای مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۳۹۷(حسابرسی شده) دانلود
۱۳۹۷/۰۷/۰۹ ۱۳۹۷/۰۷/۰۹ گزارش پرتفوی منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ دانلود
۱۳۹۷/۰۶/۲۷ ۱۳۹۷/۰۶/۲۷ گزارش عملکرد شش ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۳۹۷ دانلود
۱۳۹۷/۰۶/۲۷ ۱۳۹۷/۰۶/۲۷ صورتهای مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۳۹۷ دانلود
۱۳۹۷/۰۶/۰۴ ۱۳۹۷/۰۶/۰۴ گزارش پرتفوی منتهی به ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ دانلود
۱۳۹۷/۰۵/۰۹ ۱۳۹۷/۰۵/۰۹ گزارش پرتفوی منتهی به ۱۳۹۷/۰۴/۳۱ دانلود
۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ گزارش پرتفوی منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ دانلود
۱۳۹۷/۰۳/۲۸ ۱۳۹۷/۰۳/۲۸ گزارش عملکرد سه ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه۱۳۹۷ دانلود
۱۳۹۷/۰۳/۲۸ ۱۳۹۷/۰۳/۲۸ صورتهای مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۷ دانلود
۱۳۹۷/۰۳/۰۵ ۱۳۹۷/۰۳/۰۵ گزارش پرتفوی منتهی به ۱۳۹۷/۰۲/۳۱ دانلود
۱۳۹۷/۰۳/۰۱ ۱۳۹۷/۰۳/۰۱ صورتهای مالی سالیانه منتهی به ۳۰بهمن ماه ۱۳۹۶(حسابرسی شده) دانلود
۱۳۹۷/۰۳/۰۱ ۱۳۹۷/۰۳/۰۱ گزارش عملکرد سالیانه منتهی به ۳۰بهمن ماه ۱۳۹۶(حسابرسی شده) دانلود
۱۳۹۷/۰۲/۰۲ ۱۳۹۷/۰۲/۰۲ گزارش پرتفوی منتهی به ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ دانلود
۱۳۹۷/۰۱/۱۸ ۱۳۹۷/۰۱/۱۸ گزارش پرتفوی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ دانلود
۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ گزارش عملکرد سالیانه منتهی به ۳۰بهمن ماه ۱۳۹۶(حسابرسی نشده) دانلود
۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ صورتهای مالی سالیانه منتهی به ۳۰بهمن ماه ۱۳۹۶(حسابرسی نشده) دانلود
۱۳۹۶/۱۲/۱۲ ۱۳۹۶/۱۲/۱۲ گزارش پرتفوی منتهی به ۱۳۹۶/۱۱/۳۰ دانلود
۱۳۹۶/۱۱/۲۹ ۱۳۹۶/۱۱/۲۹ گزارش پرتفوی منتهی به ۱۳۹۶/۱۰/۳۰ دانلود
۱۳۹۶/۱۰/۱۷ ۱۳۹۶/۱۰/۱۷ گزارش عملکرد ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۸/۳۰ دانلود
۱۳۹۶/۱۰/۱۷ ۱۳۹۶/۱۰/۱۷ صورت های مالی نه ماهه منتهی به ۳۰آبانماه۱۳۹۶ (حسابرسی نشده) دانلود
۱۳۹۶/۰۹/۱۹ ۱۳۹۶/۰۹/۱۹ گزارش عملکرد شش ماهه منتهی به ۳۱ مردادماه ۱۳۹۶(حسابرسی شده) دانلود
۱۳۹۶/۰۹/۱۹ ۱۳۹۶/۰۹/۱۹ صورتهای مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ مردادماه ۱۳۹۶(حسابرسی شده) دانلود
۱۳۹۶/۰۶/۲۸ ۱۳۹۶/۰۶/۲۸ صورتهای مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ مردادماه ۱۳۹۶(حسابرسی نشده) دانلود
۱۳۹۶/۰۶/۲۸ ۱۳۹۶/۰۶/۲۸ گزارش عملکرد شش ماهه منتهی به ۳۱ مردادماه ۱۳۹۶(حسابرسی نشده) دانلود
۱۳۹۶/۰۴/۰۴ ۱۳۹۶/۰۴/۰۴ گزارش عملکرد سه ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۶ دانلود
۱۳۹۶/۰۴/۰۴ ۱۳۹۶/۰۴/۰۴ صورتهای مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۶ دانلود
۱۳۹۶/۰۲/۱۸ ۱۳۹۶/۰۲/۱۸ گزارش عملکرد سالانه منتهی به ۳۰بهمن ماه ۱۳۹۵(حسابرسی شده) دانلود
۱۳۹۶/۰۲/۱۸ ۱۳۹۶/۰۲/۱۸ صورتهای مالی سالانه منتهی به ۳۰بهمن ماه ۱۳۹۵(حسابرسی شده) دانلود
۱۳۹۵/۱۲/۲۶ ۱۳۹۵/۱۲/۲۶ گزارش عملکرد سالانه منتهی به ۳۰بهمن ماه ۱۳۹۵(حسابرسی نشده) دانلود
۱۳۹۵/۱۲/۲۶ ۱۳۹۵/۱۲/۲۶ صورتهای مالی سالانه منتهی به ۳۰بهمن ماه ۱۳۹۵(حسابرسی نشده) دانلود
۱۳۹۵/۱۰/۰۸ ۱۳۹۵/۱۰/۰۸ صورتهای مالی نه ماهه منتهی به۳۰ آبانماه ۱۳۹۵(اصلاح شده) دانلود
۱۳۹۵/۰۹/۲۹ ۱۳۹۵/۰۹/۲۹ گزارش عملکرد نه ماهه منتهی به۳۰ آبانماه ۱۳۹۵ دانلود
۱۳۹۵/۰۹/۲۹ ۱۳۹۵/۰۹/۲۹ صورتهای مالی نه ماهه منتهی به۳۰ آبانماه ۱۳۹۵ دانلود
۱۳۹۵/۰۷/۲۷ ۱۳۹۵/۰۷/۲۷ صورتهای مالی و گزاش عملکرد شش ماهه منتهی به۳۱مرداد۱۳۹۵(حسابرسی شده) دانلود
۱۳۹۵/۰۶/۲۹ ۱۳۹۵/۰۶/۲۹ صورتهای مالی و گزاش عملکرد شش ماهه منتهی به۳۱مرداد۱۳۹۵(حسابرسی نشده) دانلود
۱۳۹۵/۰۳/۳۰ ۱۳۹۵/۰۳/۳۰ صورتهای مالی و گزارش عملکرد سه ماهه منتهی به ۳۱اردیبهشت۱۳۹۵ دانلود
۱۳۹۵/۰۱/۱۸ ۱۳۹۵/۰۱/۱۸ صورتهای مالی و گزارش عملکرد سالانه منتهی به ۳۰بهمن ماه ۱۳۹۴(حسابرسی شده ) دانلود
۱۳۹۴/۱۲/۲۶ ۱۳۹۴/۱۲/۲۶ صورتهای مالی وگزارش عملکرد سالانه منتهی به ۳۰بهمن۱۳۹۴(حسابرسی نشده) دانلود
۱۳۹۴/۰۹/۳۰ ۱۳۹۴/۰۹/۳۰ صورتهای مالی و گزارش عملکرد نه ماهه منتهی به۳۰ آبانماه ۱۳۹۴ دانلود
۱۳۹۴/۰۷/۱۸ ۱۳۹۴/۰۷/۱۸ صورتهای مالی وگزارش عملکرد شش ماهه منتهی به ۳۱مردادماه۱۳۹۴(حسابرسی شده) دانلود
۱۳۹۴/۰۶/۲۸ ۱۳۹۴/۰۶/۲۸ صورتهای مالی وگزارش عملکرد شش ماهه منتهی به ۳۱مردادماه۱۳۹۴(حسابرسی نشده) دانلود
۱۳۹۴/۰۳/۳۰ ۱۳۹۴/۰۳/۳۰ صورتهای مالی و گزاش عملکرد سه ماهه منتهی به۱۳۹۴/۰۲/۳۱ دانلود
۱۳۹۴/۰۱/۱۶ ۱۳۹۴/۰۱/۱۶ صورتهای مالی و گزارش عملکرد سالانه منتهی به ۳۰بهمن ماه۱۳۹۳(حسابرسی شده) دانلود
۱۳۹۳/۱۲/۲۵ ۱۳۹۳/۱۲/۲۵ صورتهای مالی وگزاش عملکرد سالانه منتهی به۳۰-۱۱-۱۳۹۳(حسابرسی نشده) دانلود
۱۳۹۳/۰۹/۲۹ ۱۳۹۳/۰۹/۲۹ صورتهای مالی وگزارش عملکرد نه ماهه منتهی به۱۳۹۳/۰۸/۳۰ دانلود
۱۳۹۳/۰۷/۱۲ ۱۳۹۳/۰۷/۱۲ صورتهای مالی و گزارش عماکردشش ماهه منتهی به۱۳۹۳/۰۵/۳۱(حسابرسی شده) دانلود
۱۳۹۳/۰۶/۲۶ ۱۳۹۳/۰۶/۲۶ صورتهای مالی و گزارش عملکرد شش ماهه منتهی به ۳۱مردادماه۱۳۹۳(حسابرسی نشده) دانلود
۱۳۹۳/۰۴/۰۱ ۱۳۹۳/۰۴/۰۱ صورت های مالی و گزارش عملکرد سه ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۳ دانلود
۱۳۹۳/۰۱/۱۹ ۱۳۹۳/۰۱/۱۹ صورت های مالی سالانه منتهی به ۱۳۹۲/۱۱/۳۰ (حسابرسی شده) دانلود
۱۳۹۲/۱۲/۲۵ ۱۳۹۲/۱۲/۲۵ گزارش عملکرد سالانه منتهی به ۱۳۹۲/۱۱/۳۰ دانلود
۱۳۹۲/۱۲/۲۵ ۱۳۹۲/۱۲/۲۵ صورت های مالی سالانه منتهی به ۱۳۹۲/۱۱/۳۰ (حسابرسی نشده) دانلود
۱۳۹۲/۰۹/۲۷ ۱۳۹۲/۰۹/۲۷ گزارش عملکرد ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۲/۰۸/۳۰ دانلود
۱۳۹۲/۰۹/۲۷ ۱۳۹۲/۰۹/۲۷ صورت های مالی نه ماهه منتهی به ۳۰آبانماه۱۳۹۲ دانلود
۱۳۹۲/۰۹/۰۹ ۱۳۹۲/۰۹/۰۹ صورت های مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۳۹۲(حسابرسی شده) دانلود
۱۳۹۲/۰۶/۳۱ ۱۳۹۲/۰۶/۳۱ گزارش عملکرد ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۲/۰۵/۳۱ دانلود
۱۳۹۲/۰۶/۲۷ ۱۳۹۲/۰۶/۲۷ صورت مالی شش ماهه منتهی به۳۱مردادماه۱۳۹۲حسابرسی نشده دانلود
۱۳۹۲/۰۳/۳۱ ۱۳۹۲/۰۳/۳۱ صورت مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۲ دانلود
۱۳۹۲/۰۳/۳۱ ۱۳۹۲/۰۳/۳۱ گزارش عملکرد ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۲/۰۲/۳۱ دانلود
۱۳۹۲/۰۲/۰۱ ۱۳۹۲/۰۲/۰۱ صورت مالی نه ماهه و یازده روزه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۳۹۱ (حسابرسی شده) دانلود
۱۳۹۱/۱۲/۳۰ ۱۳۹۱/۱۲/۳۰ گزارش عملکرد منتهی به ۱۳۹۱/۱۱/۳۰ دانلود
۱۳۹۱/۱۲/۲۷ ۱۳۹۱/۱۲/۲۷ صورت مالی شش ماهه منتهی به ۱۹آبان ۱۳۹۱حسابرسی شده دانلود
۱۳۹۱/۰۹/۱۹ ۱۳۹۱/۰۹/۱۹ صورت مالی شش ماهه منتهی به ۱۹آبان۱۳۹۱حسابرسی نشده دانلود
۱۳۹۱/۰۹/۱۹ ۱۳۹۱/۰۹/۱۹ گزارش عملکرد ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۱/۰۸/۱۹ دانلود
۱۳۹۱/۰۶/۱۹ ۱۳۹۱/۰۶/۱۹ گزارش عملکرد ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۱/۰۵/۱۹ دانلود
۱۳۹۱/۰۶/۱۹ ۱۳۹۱/۰۶/۱۹ صورت مالی ۳ماهه منتهی به۱۹مرداد۹۱ دانلود