صندوق سرمایه گذاری بانک توسعه تعاون
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۰۵۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۹۱۸۸
مجامع صندوق
ردیف توضیحات دانلود تاریخ
۱ اسامی حاضرین در مجمع تغییر نام مورخ ۱۴۰۱/۰۴/۱۱ دریافت خبر ۱۴۰۱/۰۴/۱۱
۲ تاییدیه سازمان جهت مجمع سالیانه صندوق بانک توسعه تعاون مورخ ۱۴۰۱/۰۲/۱۷ دریافت خبر ۱۴۰۱/۰۴/۰۱
۳ آگهي دعوت به مجمع تغيير نام صندوق سرمايه گذاري بانک توسعه تعاون مورخ ۱۴۰۱/۰۴/۱۱ دریافت خبر ۱۴۰۱/۰۳/۳۱
۴ تاييديه سازمان مجمع تصويب امید نامه مورخ ۱۴۰۱/۰۱/۲۳به همراه صورتجلسه دریافت خبر ۱۴۰۱/۰۳/۱۷
۵ تاییدیه سازمان جهت تایید مجمع تصویب اساسنامه جدید مورخ ۱۴۰۱/۰۱/۲۳ دریافت خبر ۱۴۰۱/۰۳/۱۷
۶ تاییدیه سازمان جهت تمدید فعالیت صندوق تا تاریخ ۱۴۰۲/۰۲/۳۱ دریافت خبر ۱۴۰۱/۰۳/۱۱
۷ تصميمات مجمع مورخ ۱۴۰۱/۰۲/۱۷ دریافت خبر ۱۴۰۱/۰۳/۰۳
۸ اسامی حاضرین در مجمع سالیانه مورخ ۱۴۰۱/۰۲/۱۷ دریافت خبر ۱۴۰۱/۰۲/۱۷
۹ آگهی دعوت به مجمع تمدید فعالیت مورخ ۱۴۰۱/۰۲/۲۴ دریافت خبر ۱۴۰۱/۰۲/۱۲
۱۰ آگهی دعوت به مجمع سالیانه صندوق سرمایه گذاری بانک توسعه تعاون مورخ ۱۴۰۱/۰۲/۱۷ دریافت خبر ۱۴۰۱/۰۲/۰۵
۱۱ اسامی حاضرین در مجمع تصویب امیدنامه صندوق سرمایه گذاری بانک توسعه تعاون دریافت خبر ۱۴۰۱/۰۱/۲۳
۱۲ اسامی حاضرین در مجمع تصویب اساسنامه صندوق سرمایه گذاری بانک توسعه تعاون دریافت خبر ۱۴۰۱/۰۱/۲۳
۱۳ آگهی دعوت به مجمع مورخ ۱۴۰۱/۰۱/۲۳ تغییرات امیدنامه دریافت خبر ۱۴۰۱/۰۱/۰۷
۱۴ آگهی دعوت به مجمع مورخ ۱۴۰۱/۰۱/۲۳ تغییرات اساسنامه دریافت خبر ۱۴۰۱/۰۱/۰۷
۱۵ تاییدیه سازمان مجمع مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۲۳به همراه صورتجلسه دریافت خبر ۱۴۰۰/۱۲/۰۳
۱۶ صورتجلسه مجمع مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۲۳ دریافت خبر ۱۴۰۰/۱۱/۳۰
۱۷ اسامی حاضرین در مجمع مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۲۳صندوق سرمایه گذاری بانک توسعه تعاون دریافت خبر ۱۴۰۰/۱۱/۲۳
۱۸ ابلاغیه عدم امکان ثبت صورتجلسه تغییر نام صندوق مورخ ۱۴۰۰/۰۹/۲۰ دریافت خبر ۱۴۰۰/۱۱/۱۲
۱۹ تاییدیه سازمان مجمع مورخ ۱۴۰۰/۰۹/۲۰ به همراه صورتجلسه دریافت خبر ۱۴۰۰/۱۰/۱۸
۲۰ آگهی دعوت به مجمع-اصلاحیه دریافت خبر ۱۴۰۰/۱۰/۰۶
۲۱ آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری بانک توسعه تعاون مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۱۸ دریافت خبر ۱۴۰۰/۱۰/۰۶
۲۲ صورتجلسه مجمع ۱۴۰۰/۰۹/۲۰ دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۹/۲۷
۲۳ اسامی حاضرین در مجمع مورخ ۱۴۰۰/۰۹/۲۰ صندوق سرمایه گذاری بانک توسعه تعاون دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۹/۲۰
۲۴ آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری بانک توسعه تعاون مورخ ۱۴۰۰/۰۹/۲۰ دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۹/۰۹
۲۵ تاییدیه سازمان مجمع مورخ ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ به همراه صورتجلسه دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۹/۰۸
۲۶ آگهی روزنامه کثیر الانتشار تغییر حسابرس صندوق دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۸/۱۸
۲۷ صورتجلسه مجمع ۹۷۰۲۰۲ به همراه تاییدیه سازمان دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۷/۲۵
۲۸ روزنامه کثیر الانتشار مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۴۰۰/۰۲/۲۰ دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۷/۲۱
۲۹ تصمیمات مجمع مورخ ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۷/۲۰
۳۰ اسامی حاضرین در مجمع صندوق سرمایه گذاری بانک توسعه تعاون (اصلاحیه) دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۷/۱۰
۳۱ اسامی حاضرین در مجمع صندوق سرمایه گذاری بانک توسعه تعاون دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۶/۳۱
۳۲ آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری بانک توسعه تعاون مورخ ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۶/۲۲
۳۳ تاییدیه سازمان تغییر حسابرس صندوق بانک توسعه تعاون مجمع مورخ ۱۴۰۰/۰۵/۲۰ به همراه صورتجلسه دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۶/۱۶
۳۴ اسامی حاضرین در مجمع تغییر حسابرس صندوق (اصلاحیه) دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۵/۲۴
۳۵ اسامی حاضرین در مجمع تغییر حسابرس صندوق دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۵/۲۳
۳۶ تایید صورتجلسه مجمع تغییر اساسنامه بابت تجزیه واحدها توسط سازمان بورس اوراق بهادار دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۵/۱۲
۳۷ دعوت به مجمع تغییر حسابرس صندوق دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۵/۱۲
۳۸ صورتجلسه مجمع تغییر اساسنامه بابت تجزیه واحدها (اصلاحیه) دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۴/۲۸
۳۹ صورتجلسه مجمع تغییر اساسنامه بابت تجزیه واحدها دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۴/۱۹
۴۰ اسامی حاضرین در مجمع تجزیه واحدهای صندوق سرمایه گذاری توسعه تعاون (اصلاحیه) دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۴/۱۹
۴۱ اسامی حاضرین در مجمع تجزیه واحدهای صندوق سرمایه گذاری بانک توسعه تعاون مورخ۱۴۰۰/۰۴/۱۲ دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۴/۱۲
۴۲ اعلام تنفس مجمع سالیانه صندوق سرمایه گذاری بانک توسعه تعاون مورخ ۱۴۰۰/۰۲/۲۰ دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۲/۱۳
۴۳ آگهی دعوت به مجمع سالیانه صندوق سرمایه گذاری بانک توسعه تعاون مورخ ۱۴۰۰/۰۲/۱۲ دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۲/۰۱
۴۴ روزنامه کثیر الانتشار مجمع مورخ ۱۳۹۹/۰۹/۲۳ دریافت خبر ۱۳۹۹/۱۱/۲۰
۴۵ تاییدیه سازمان تمدید مجوز فعالیت صندوق بانک توسعه تعاون مجمع مورخ ۱۳۹۹/۰۹/۲۳ به همراه صورتجلسه دریافت خبر ۱۳۹۹/۱۱/۱۹
۴۶ اسامی حاضرین در مجمع صندوق سرمایه گذاری بانک توسعه تعاون مورخ ۹۹/۰۹/۲۳(اصلاحیه) دریافت خبر ۱۳۹۹/۱۰/۱۴
۴۷ اسامی حاضرین در مجمع صندوق سرمایه گذاری بانک توسعه تعاون مورخ ۹۹/۰۹/۲۳ دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۹/۲۳
۴۸ آگهی دعوت مجمع صندوق توسعه تعاون روزنامه کثیرالانتشار دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۹/۱۲
۴۹ رزومه مدیران سرمایه گذاری دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۹/۰۵
۵۰ اسامی حاضرین در مجمع تغییر متولی صندوق بانک توسعه تعاون دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۶/۱۰
۵۱ صورتجلسه تغییر متولی صندوق بانک توسعه تعاون دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۶/۱۰
۵۲ اسامی حضور در مجمع دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۴/۰۳
۵۳ صورتجلسه امیدنامه ای توسعه تعاون دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۴/۰۳
۵۴ اسامی مجمع سالیانه صندوق سرمایه گذاری بانک توسعه تعاون دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۳/۱۷
۵۵ صورتجلسه مجمع سالیانه صندوق سرمایه گذاری بانک توسعه تعاون دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۳/۱۷
۵۶ صورتجلسه صاحبان امضای مجاز صندوق سرمایه گذاری بانک توسعه تعاون دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۹/۱۱
۵۷ ثبت صورتجلسه مجمع تغییر حسابرس صندوق سرمايه گذاري بانک توسعه تعاون نزد سازمان بورس و اوراق بهادار دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۵/۰۷
۵۸ اسامی حاضرین در مجمع مورخ ۹۸/۰۴/۲۳ دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۴/۲۳
۵۹ تصویب صورتجلسه مجمع سالیانه منتهی به ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۳/۱۱
۶۰ اسامی حاضرین در مجمع سالیانه مورخ ۹۸/۰۲/۲۸ دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۳/۰۱
۶۱ اسامی حاضرین در مجمع ۱۳۹۷/۰۷/۱۰ دریافت خبر ۱۳۹۷/۰۷/۲۹
۶۲ ثبت صورتجلسه تغییر کارمزد متولی نزد سازمان بورس و اوراق بهادار دریافت خبر ۱۳۹۷/۰۷/۲۹
۶۳ تعیین صاحبان امضاءمجاز صندوق دریافت خبر ۱۳۹۷/۰۶/۲۵
۶۴ اسامی حاضرین در مجمع صندوق ۹۷/۰۳/۲۰ دریافت خبر ۱۳۹۷/۰۶/۲۵
۶۵ تصویب صورتجلسه مجمع سالیانه منتهی به ۱۳۹۶/۱۱/۳۰ دریافت خبر ۱۳۹۷/۰۴/۱۶
۶۶ صورتجلسه تغییرات امیدنامه صندوق دریافت خبر ۱۳۹۷/۰۳/۰۶
۶۷ تمدید دوره فعالیت صندوق به مدت سه سال تا تاریخ ۱۳۹۹/۱۱/۱۹ دریافت خبر ۱۳۹۶/۱۲/۱۲
۶۸ ثبت صورتجلسه تمدید دوره فعالیت صندوق تا ۹۶/۰۸/۱۹ و تغییر در بند ۱-۳ پیوست یک اساسنامه صندوق دریافت خبر ۱۳۹۶/۱۰/۱۲
۶۹ ثبت صورتجلسه تمدید دوره فعالیت صندوق تا ۹۶/۱۱/۱۹ دریافت خبر ۱۳۹۶/۱۰/۱۲
۷۰ تصویب صورتجلسه مجمع سالیانه صندوق سرمایه گذاری بانک توسعه تعاون جهت تصویب صورت های مالی منتهی به ۱۳۹۵/۱۱/۳۰ دریافت خبر ۱۳۹۶/۰۹/۱۹
۷۱ مجمع افزودن گواهی سپرده کالایی به اوراق مجاز صندوق دریافت خبر ۱۳۹۵/۰۶/۲۹
۷۲ تصویب صورت های مالی سالانه صندوق منتهی به ۳۰بهمن ۱۳۹۴ دریافت خبر ۱۳۹۵/۰۶/۰۳
۷۳ حاضرین در مجمع تصویب صورت های مالی سالانه صندوق منتهی به ۳۰بهمن ۱۳۹۴ دریافت خبر ۱۳۹۵/۰۴/۲۰
۷۴ صورتجلسه و نامه مجمع تغییر متولی صندوق سرمایه گذاری بانک توسعه تعاون دریافت خبر ۱۳۹۵/۰۲/۲۱
۷۵ صورتجلسه و نامه مجمع تغییر صاحبان امضاء صندوق سرمایه گذاری بانک توسعه تعاون دریافت خبر ۱۳۹۵/۰۱/۱۷
۷۶ صورتجلسه و نامه مجمع تغییر آدرس صندوق سرمایه گذاری بانک توسعه تعاون دریافت خبر ۱۳۹۴/۱۲/۲۵
۷۷ دعوت به مجمع دریافت خبر ۱۳۹۴/۱۲/۱۵
۷۸ صورتجلسه تغییر حسابرس صندوق از موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران به موسسه حسابزسی و خدمات مدیریت دایارهیافت دریافت خبر ۱۳۹۴/۰۶/۲۹
۷۹ اعلام تاریخ مجمع صندوق سرمایه گذاری بانک توسعه تعاون دریافت خبر ۱۳۹۴/۰۶/۱۱
۸۰ صورتجلسه تغیر نرخ کارمزد حسابرس دریافت خبر ۱۳۹۴/۰۱/۱۶
۸۱ صورتجلسه و نامه مجمع تغییر صاحبان امضا صندوق سرمایه گذاری بانک توسعه تعاون دریافت خبر ۱۳۹۳/۰۸/۱۹
۸۲ صورتجلسه و نامه مجمع تغییر زمان انتشار خالص ارزش روز واحدهای سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری بانک توسعه تعاون در تارنما دریافت خبر ۱۳۹۳/۰۶/۰۹
۸۳ صورتجلسه افزایش سقف هزینه های دسترسی به نرم افزار صندوق سرمایه گذاری بانک توسعه تعاون دریافت خبر ۱۳۹۳/۰۴/۳۱
۸۴ اسامی حاضرین مجمع مورخ ۱۰/۰۴/۱۳۹۳ صندوق سرمایه گذاری بانک توسعه تعاون جهت افزایش سقف هزینه های دسترسی به نرم افزار دریافت خبر ۱۳۹۳/۰۴/۱۸
۸۵ برگزاری مجمع مورخ ۲۹/۰۲/۱۳۹۳ صندوق سرمایه گذاری بانک توسعه تعاون جهت تصویب صورت های مالی منتهی به ۳۰/۱۱/۱۳۹۲ دریافت خبر ۱۳۹۳/۰۴/۰۷
۸۶ صورتجلسه تمدید دوره فعالیت صندوق سرمایه گذاری بانک توسعه تعاون دریافت خبر ۱۳۹۳/۰۲/۲۷
۸۷ صورتجلسه تغییر نرخ کارمزد حسابرس دریافت خبر ۱۳۹۳/۰۱/۰۵
۸۸ صورتجلسه افزایش سقف واحدهای سرمایه گذاری قابل صدور صندوق سرمایه گذاری بانک توسعه تعاون از ۵۰.۰۰۰ واحد به ۲۰۰.۰۰۰ واحد دریافت خبر ۱۳۹۲/۱۲/۱۱
۸۹ برگزاری مجمع مورخ ۲۷/۱۱/۱۳۹۲ صندوق سرمایه گذاری بانک توسعه تعاون دریافت خبر ۱۳۹۲/۱۲/۰۵
۹۰ صورتجلسه تغییرصاحبان امضاصندوق توسعه تعاون دریافت خبر ۱۳۹۲/۰۷/۲۱
۹۱ نامه ثبت صورتجلسه تغییرصاحبان امضا صندوق توسعه تعاون دریافت خبر ۱۳۹۲/۰۷/۲۱
۹۲ صورت جلسه مجامع صندوق دریافت خبر ۱۳۹۱/۱۱/۰۹
۹۳ صورت جلسه مجامع صندوق دریافت خبر ۱۳۹۱/۱۱/۰۹
۹۴ صورت جلسه مجامع صندوق دریافت خبر ۱۳۹۱/۱۱/۰۹
۹۵ صورت جلسه مجامع صندوق دریافت خبر ۱۳۹۱/۱۱/۰۹