صندوق سرمايه گذاري توسعه اعتماد رفاه
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۰۵۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۹۱۸۸
مجامع صندوق
ردیف توضیحات دانلود تاریخ
۱ اسامی حاضرین در مجمع مورخ ۱۴۰۲/۰۸/۲۸ دریافت خبر ۱۴۰۲/۰۸/۲۸
۲ آگهی دعوت به مجمع تصمیم گیری در خصوص ابلاغیه ۱۲۰۲۰۲۶۰ دریافت خبر ۱۴۰۲/۰۸/۱۷
۳ صورتجلسه مجمع تمديد فعاليت صندوق توسعه اعتماد رفاه (تاييديه سازمان)مجمع مورخ ۱۴۰۲/۰۲/۳۰ دریافت خبر ۱۴۰۲/۰۳/۰۲
۴ تاییدیه سازمان بابت مجمع تمدید فعالیت تاریخ ۱۴۰۲/۰۲/۳۰ صندوق توسعه اعتماد دریافت خبر ۱۴۰۲/۰۳/۰۲
۵ صورت جلسه مجمع تمدید فعالیت صندوق توسعه اعتماد رفاه در تاریخ ۱۴۰۲/۰۲/۳۰ دریافت خبر ۱۴۰۲/۰۲/۳۰
۶ اسامی حاضرین در مجمع تمدید فعالیت صندوق توسعه اعتماد رفاه در تاریخ ۱۴۰۲/۰۲/۳۰ دریافت خبر ۱۴۰۲/۰۲/۳۰
۷ تاییدیه مجمع سالیانه صندوق توسعه اعتماد رفاه مورخه ۱۴۰۲/۰۲/۱۰ دریافت خبر ۱۴۰۲/۰۲/۲۴
۸ آگهی مجمع تمدید فعالیت صندوق سرمایه گذاری توسعه اعتماد رفاه مورخ ۱۴۰۲/۰۲/۳۰ دریافت خبر ۱۴۰۲/۰۲/۲۳
۹ اسامی حاضرین در مجمع سالیانه صندوق توسعه اعتماد رفاه در تاریخ ۱۴۰۲/۰۲/۱۰ دریافت خبر ۱۴۰۲/۰۲/۱۰
۱۰ آگهی دعوت به مجمع سالیانه مورخ ۱۴۰۲/۰۲/۱۰ دریافت خبر ۱۴۰۲/۰۱/۲۹
۱۱ صورتجلسه مجمع تغییرات هزینه و امید نامه ای مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۴ صندوق سرمایه گذاری توسعه اعتماد رفاه دریافت خبر ۱۴۰۱/۱۲/۱۴
۱۲ اسامی حاضرین در مجمع تغیرات هزینه و امید نامه ای مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۱۴ صندوق سرمایه گذاری توسعه اعتماد رفاه دریافت خبر ۱۴۰۱/۱۲/۱۴
۱۳ آگهی دعوت به مجمع هزینه های امید نامه صندوق توسعه اعتماد رفاه مورخه ۱۴۰۱/۱۲/۱۴ دریافت خبر ۱۴۰۱/۱۲/۰۱
۱۴ تاييديه سازمان مجمع تغییر نام مورخ ۱۴۰۱/۰۴/۱۱به همراه صورتجلسه دریافت خبر ۱۴۰۱/۰۴/۲۰
۱۵ اسامی حاضرین در مجمع تغییر نام مورخ ۱۴۰۱/۰۴/۱۱ دریافت خبر ۱۴۰۱/۰۴/۱۱
۱۶ تاییدیه سازمان جهت مجمع سالیانه صندوق بانک توسعه تعاون مورخ ۱۴۰۱/۰۲/۱۷ دریافت خبر ۱۴۰۱/۰۴/۰۱
۱۷ آگهي دعوت به مجمع تغيير نام صندوق سرمايه گذاري بانک توسعه تعاون مورخ ۱۴۰۱/۰۴/۱۱ دریافت خبر ۱۴۰۱/۰۳/۳۱
۱۸ تاييديه سازمان مجمع تصويب امید نامه مورخ ۱۴۰۱/۰۱/۲۳به همراه صورتجلسه دریافت خبر ۱۴۰۱/۰۳/۱۷
۱۹ تاییدیه سازمان جهت تایید مجمع تصویب اساسنامه جدید مورخ ۱۴۰۱/۰۱/۲۳ دریافت خبر ۱۴۰۱/۰۳/۱۷
۲۰ تاییدیه سازمان جهت تمدید فعالیت صندوق تا تاریخ ۱۴۰۲/۰۲/۳۱ دریافت خبر ۱۴۰۱/۰۳/۱۱
۲۱ تصميمات مجمع مورخ ۱۴۰۱/۰۲/۱۷ دریافت خبر ۱۴۰۱/۰۳/۰۳
۲۲ اسامی حاضرین در مجمع تمدید فعالیت مورخ ۱۴۰۱/۰۲/۲۴ دریافت خبر ۱۴۰۱/۰۲/۲۴
۲۳ اسامی حاضرین در مجمع سالیانه مورخ ۱۴۰۱/۰۲/۱۷ دریافت خبر ۱۴۰۱/۰۲/۱۷
۲۴ آگهی دعوت به مجمع تمدید فعالیت مورخ ۱۴۰۱/۰۲/۲۴ دریافت خبر ۱۴۰۱/۰۲/۱۲
۲۵ آگهی دعوت به مجمع تغییرات هزینه های امید نامه مورخ ۱۴۰۱/۰۲/۱۷ دریافت خبر ۱۴۰۱/۰۲/۰۵
۲۶ آگهی دعوت به مجمع سالیانه صندوق سرمایه گذاری بانک توسعه تعاون مورخ ۱۴۰۱/۰۲/۱۷ دریافت خبر ۱۴۰۱/۰۲/۰۵
۲۷ اسامی حاضرین در مجمع تصویب امیدنامه صندوق سرمایه گذاری بانک توسعه تعاون دریافت خبر ۱۴۰۱/۰۱/۲۳
۲۸ اسامی حاضرین در مجمع تصویب اساسنامه صندوق سرمایه گذاری بانک توسعه تعاون دریافت خبر ۱۴۰۱/۰۱/۲۳
۲۹ آگهی دعوت به مجمع مورخ ۱۴۰۱/۰۱/۲۳ تغییرات امیدنامه دریافت خبر ۱۴۰۱/۰۱/۰۷
۳۰ آگهی دعوت به مجمع مورخ ۱۴۰۱/۰۱/۲۳ تغییرات اساسنامه دریافت خبر ۱۴۰۱/۰۱/۰۷
۳۱ تاییدیه سازمان مجمع مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۲۳به همراه صورتجلسه دریافت خبر ۱۴۰۰/۱۲/۰۳
۳۲ صورتجلسه مجمع مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۲۳ دریافت خبر ۱۴۰۰/۱۱/۳۰
۳۳ اسامی حاضرین در مجمع مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۲۳صندوق سرمایه گذاری بانک توسعه تعاون دریافت خبر ۱۴۰۰/۱۱/۲۳
۳۴ ابلاغیه عدم امکان ثبت صورتجلسه تغییر نام صندوق مورخ ۱۴۰۰/۰۹/۲۰ دریافت خبر ۱۴۰۰/۱۱/۱۲
۳۵ تاییدیه سازمان مجمع مورخ ۱۴۰۰/۰۹/۲۰ به همراه صورتجلسه دریافت خبر ۱۴۰۰/۱۰/۱۸
۳۶ آگهی دعوت به مجمع-اصلاحیه دریافت خبر ۱۴۰۰/۱۰/۰۶
۳۷ آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری بانک توسعه تعاون مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۱۸ دریافت خبر ۱۴۰۰/۱۰/۰۶
۳۸ صورتجلسه مجمع ۱۴۰۰/۰۹/۲۰ دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۹/۲۷
۳۹ اسامی حاضرین در مجمع مورخ ۱۴۰۰/۰۹/۲۰ صندوق سرمایه گذاری بانک توسعه تعاون دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۹/۲۰
۴۰ آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری بانک توسعه تعاون مورخ ۱۴۰۰/۰۹/۲۰ دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۹/۰۹
۴۱ تاییدیه سازمان مجمع مورخ ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ به همراه صورتجلسه دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۹/۰۸
۴۲ آگهی روزنامه کثیر الانتشار تغییر حسابرس صندوق دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۸/۱۸
۴۳ صورتجلسه مجمع ۹۷۰۲۰۲ به همراه تاییدیه سازمان دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۷/۲۵
۴۴ روزنامه کثیر الانتشار مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۴۰۰/۰۲/۲۰ دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۷/۲۱
۴۵ تصمیمات مجمع مورخ ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۷/۲۰
۴۶ اسامی حاضرین در مجمع صندوق سرمایه گذاری بانک توسعه تعاون (اصلاحیه) دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۷/۱۰
۴۷ اسامی حاضرین در مجمع صندوق سرمایه گذاری بانک توسعه تعاون دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۶/۳۱
۴۸ آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری بانک توسعه تعاون مورخ ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۶/۲۲
۴۹ تاییدیه سازمان تغییر حسابرس صندوق بانک توسعه تعاون مجمع مورخ ۱۴۰۰/۰۵/۲۰ به همراه صورتجلسه دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۶/۱۶
۵۰ اسامی حاضرین در مجمع تغییر حسابرس صندوق (اصلاحیه) دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۵/۲۴
۵۱ اسامی حاضرین در مجمع تغییر حسابرس صندوق دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۵/۲۳
۵۲ تایید صورتجلسه مجمع تغییر اساسنامه بابت تجزیه واحدها توسط سازمان بورس اوراق بهادار دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۵/۱۲
۵۳ دعوت به مجمع تغییر حسابرس صندوق دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۵/۱۲
۵۴ صورتجلسه مجمع تغییر اساسنامه بابت تجزیه واحدها (اصلاحیه) دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۴/۲۸
۵۵ صورتجلسه مجمع تغییر اساسنامه بابت تجزیه واحدها دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۴/۱۹
۵۶ اسامی حاضرین در مجمع تجزیه واحدهای صندوق سرمایه گذاری توسعه تعاون (اصلاحیه) دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۴/۱۹
۵۷ اسامی حاضرین در مجمع تجزیه واحدهای صندوق سرمایه گذاری بانک توسعه تعاون مورخ۱۴۰۰/۰۴/۱۲ دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۴/۱۲
۵۸ اعلام تنفس مجمع سالیانه صندوق سرمایه گذاری بانک توسعه تعاون مورخ ۱۴۰۰/۰۲/۲۰ دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۲/۱۳
۵۹ آگهی دعوت به مجمع سالیانه صندوق سرمایه گذاری بانک توسعه تعاون مورخ ۱۴۰۰/۰۲/۱۲ دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۲/۰۱
۶۰ روزنامه کثیر الانتشار مجمع مورخ ۱۳۹۹/۰۹/۲۳ دریافت خبر ۱۳۹۹/۱۱/۲۰
۶۱ تاییدیه سازمان تمدید مجوز فعالیت صندوق بانک توسعه تعاون مجمع مورخ ۱۳۹۹/۰۹/۲۳ به همراه صورتجلسه دریافت خبر ۱۳۹۹/۱۱/۱۹
۶۲ اسامی حاضرین در مجمع صندوق سرمایه گذاری بانک توسعه تعاون مورخ ۹۹/۰۹/۲۳(اصلاحیه) دریافت خبر ۱۳۹۹/۱۰/۱۴
۶۳ اسامی حاضرین در مجمع صندوق سرمایه گذاری بانک توسعه تعاون مورخ ۹۹/۰۹/۲۳ دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۹/۲۳
۶۴ آگهی دعوت مجمع صندوق توسعه تعاون روزنامه کثیرالانتشار دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۹/۱۲
۶۵ رزومه مدیران سرمایه گذاری دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۹/۰۵
۶۶ اسامی حاضرین در مجمع تغییر متولی صندوق بانک توسعه تعاون دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۶/۱۰
۶۷ صورتجلسه تغییر متولی صندوق بانک توسعه تعاون دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۶/۱۰
۶۸ اسامی حضور در مجمع دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۴/۰۳
۶۹ صورتجلسه امیدنامه ای توسعه تعاون دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۴/۰۳
۷۰ اسامی مجمع سالیانه صندوق سرمایه گذاری بانک توسعه تعاون دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۳/۱۷
۷۱ صورتجلسه مجمع سالیانه صندوق سرمایه گذاری بانک توسعه تعاون دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۳/۱۷
۷۲ صورتجلسه صاحبان امضای مجاز صندوق سرمایه گذاری بانک توسعه تعاون دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۹/۱۱
۷۳ ثبت صورتجلسه مجمع تغییر حسابرس صندوق سرمايه گذاري بانک توسعه تعاون نزد سازمان بورس و اوراق بهادار دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۵/۰۷
۷۴ اسامی حاضرین در مجمع مورخ ۹۸/۰۴/۲۳ دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۴/۲۳
۷۵ تصویب صورتجلسه مجمع سالیانه منتهی به ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۳/۱۱
۷۶ اسامی حاضرین در مجمع سالیانه مورخ ۹۸/۰۲/۲۸ دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۳/۰۱
۷۷ اسامی حاضرین در مجمع ۱۳۹۷/۰۷/۱۰ دریافت خبر ۱۳۹۷/۰۷/۲۹
۷۸ ثبت صورتجلسه تغییر کارمزد متولی نزد سازمان بورس و اوراق بهادار دریافت خبر ۱۳۹۷/۰۷/۲۹
۷۹ تعیین صاحبان امضاءمجاز صندوق دریافت خبر ۱۳۹۷/۰۶/۲۵
۸۰ اسامی حاضرین در مجمع صندوق ۹۷/۰۳/۲۰ دریافت خبر ۱۳۹۷/۰۶/۲۵
۸۱ تصویب صورتجلسه مجمع سالیانه منتهی به ۱۳۹۶/۱۱/۳۰ دریافت خبر ۱۳۹۷/۰۴/۱۶
۸۲ صورتجلسه تغییرات امیدنامه صندوق دریافت خبر ۱۳۹۷/۰۳/۰۶
۸۳ تمدید دوره فعالیت صندوق به مدت سه سال تا تاریخ ۱۳۹۹/۱۱/۱۹ دریافت خبر ۱۳۹۶/۱۲/۱۲
۸۴ ثبت صورتجلسه تمدید دوره فعالیت صندوق تا ۹۶/۰۸/۱۹ و تغییر در بند ۱-۳ پیوست یک اساسنامه صندوق دریافت خبر ۱۳۹۶/۱۰/۱۲
۸۵ ثبت صورتجلسه تمدید دوره فعالیت صندوق تا ۹۶/۱۱/۱۹ دریافت خبر ۱۳۹۶/۱۰/۱۲
۸۶ تصویب صورتجلسه مجمع سالیانه صندوق سرمایه گذاری بانک توسعه تعاون جهت تصویب صورت های مالی منتهی به ۱۳۹۵/۱۱/۳۰ دریافت خبر ۱۳۹۶/۰۹/۱۹
۸۷ مجمع افزودن گواهی سپرده کالایی به اوراق مجاز صندوق دریافت خبر ۱۳۹۵/۰۶/۲۹
۸۸ تصویب صورت های مالی سالانه صندوق منتهی به ۳۰بهمن ۱۳۹۴ دریافت خبر ۱۳۹۵/۰۶/۰۳
۸۹ حاضرین در مجمع تصویب صورت های مالی سالانه صندوق منتهی به ۳۰بهمن ۱۳۹۴ دریافت خبر ۱۳۹۵/۰۴/۲۰
۹۰ صورتجلسه و نامه مجمع تغییر متولی صندوق سرمایه گذاری بانک توسعه تعاون دریافت خبر ۱۳۹۵/۰۲/۲۱
۹۱ صورتجلسه و نامه مجمع تغییر صاحبان امضاء صندوق سرمایه گذاری بانک توسعه تعاون دریافت خبر ۱۳۹۵/۰۱/۱۷
۹۲ صورتجلسه و نامه مجمع تغییر آدرس صندوق سرمایه گذاری بانک توسعه تعاون دریافت خبر ۱۳۹۴/۱۲/۲۵
۹۳ دعوت به مجمع دریافت خبر ۱۳۹۴/۱۲/۱۵
۹۴ صورتجلسه تغییر حسابرس صندوق از موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران به موسسه حسابزسی و خدمات مدیریت دایارهیافت دریافت خبر ۱۳۹۴/۰۶/۲۹
۹۵ اعلام تاریخ مجمع صندوق سرمایه گذاری بانک توسعه تعاون دریافت خبر ۱۳۹۴/۰۶/۱۱
۹۶ صورتجلسه تغیر نرخ کارمزد حسابرس دریافت خبر ۱۳۹۴/۰۱/۱۶
۹۷ صورتجلسه و نامه مجمع تغییر صاحبان امضا صندوق سرمایه گذاری بانک توسعه تعاون دریافت خبر ۱۳۹۳/۰۸/۱۹
۹۸ صورتجلسه و نامه مجمع تغییر زمان انتشار خالص ارزش روز واحدهای سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری بانک توسعه تعاون در تارنما دریافت خبر ۱۳۹۳/۰۶/۰۹
۹۹ صورتجلسه افزایش سقف هزینه های دسترسی به نرم افزار صندوق سرمایه گذاری بانک توسعه تعاون دریافت خبر ۱۳۹۳/۰۴/۳۱
۱۰۰ اسامی حاضرین مجمع مورخ ۱۰/۰۴/۱۳۹۳ صندوق سرمایه گذاری بانک توسعه تعاون جهت افزایش سقف هزینه های دسترسی به نرم افزار دریافت خبر ۱۳۹۳/۰۴/۱۸
۱۰۱ برگزاری مجمع مورخ ۲۹/۰۲/۱۳۹۳ صندوق سرمایه گذاری بانک توسعه تعاون جهت تصویب صورت های مالی منتهی به ۳۰/۱۱/۱۳۹۲ دریافت خبر ۱۳۹۳/۰۴/۰۷
۱۰۲ صورتجلسه تمدید دوره فعالیت صندوق سرمایه گذاری بانک توسعه تعاون دریافت خبر ۱۳۹۳/۰۲/۲۷
۱۰۳ صورتجلسه تغییر نرخ کارمزد حسابرس دریافت خبر ۱۳۹۳/۰۱/۰۵
۱۰۴ صورتجلسه افزایش سقف واحدهای سرمایه گذاری قابل صدور صندوق سرمایه گذاری بانک توسعه تعاون از ۵۰.۰۰۰ واحد به ۲۰۰.۰۰۰ واحد دریافت خبر ۱۳۹۲/۱۲/۱۱
۱۰۵ برگزاری مجمع مورخ ۲۷/۱۱/۱۳۹۲ صندوق سرمایه گذاری بانک توسعه تعاون دریافت خبر ۱۳۹۲/۱۲/۰۵
۱۰۶ صورتجلسه تغییرصاحبان امضاصندوق توسعه تعاون دریافت خبر ۱۳۹۲/۰۷/۲۱
۱۰۷ نامه ثبت صورتجلسه تغییرصاحبان امضا صندوق توسعه تعاون دریافت خبر ۱۳۹۲/۰۷/۲۱
۱۰۸ صورت جلسه مجامع صندوق دریافت خبر ۱۳۹۱/۱۱/۰۹
۱۰۹ صورت جلسه مجامع صندوق دریافت خبر ۱۳۹۱/۱۱/۰۹
۱۱۰ صورت جلسه مجامع صندوق دریافت خبر ۱۳۹۱/۱۱/۰۹
۱۱۱ صورت جلسه مجامع صندوق دریافت خبر ۱۳۹۱/۱۱/۰۹