صندوق سرمایه‌گذاری توسعه زرین رفاه
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۰۵۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۹۱۸۸
مجامع صندوق
ردیف توضیحات دانلود تاریخ
۱ تاییدیه سازمان مجمع مورخ ۱۴۰۰/۰۹/۲۰ به همراه صورتجلسه دریافت خبر ۱۴۰۰/۱۰/۱۸
۲ آگهی دعوت به مجمع-اصلاحیه دریافت خبر ۱۴۰۰/۱۰/۰۶
۳ آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری بانک توسعه تعاون مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۱۸ دریافت خبر ۱۴۰۰/۱۰/۰۶
۴ صورتجلسه مجمع ۱۴۰۰/۰۹/۲۰ دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۹/۲۷
۵ اسامی حاضرین در مجمع مورخ ۱۴۰۰/۰۹/۲۰ صندوق سرمایه گذاری بانک توسعه تعاون دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۹/۲۰
۶ آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری بانک توسعه تعاون مورخ ۱۴۰۰/۰۹/۲۰ دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۹/۰۹
۷ تاییدیه سازمان مجمع مورخ ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ به همراه صورتجلسه دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۹/۰۸
۸ آگهی روزنامه کثیر الانتشار تغییر حسابرس صندوق دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۸/۱۸
۹ صورتجلسه مجمع ۹۷۰۲۰۲ به همراه تاییدیه سازمان دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۷/۲۵
۱۰ روزنامه کثیر الانتشار مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۴۰۰/۰۲/۲۰ دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۷/۲۱
۱۱ تصمیمات مجمع مورخ ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۷/۲۰
۱۲ اسامی حاضرین در مجمع صندوق سرمایه گذاری بانک توسعه تعاون (اصلاحیه) دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۷/۱۰
۱۳ اسامی حاضرین در مجمع صندوق سرمایه گذاری بانک توسعه تعاون دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۶/۳۱
۱۴ آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری بانک توسعه تعاون مورخ ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۶/۲۲
۱۵ تاییدیه سازمان تغییر حسابرس صندوق بانک توسعه تعاون مجمع مورخ ۱۴۰۰/۰۵/۲۰ به همراه صورتجلسه دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۶/۱۶
۱۶ اسامی حاضرین در مجمع تغییر حسابرس صندوق (اصلاحیه) دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۵/۲۴
۱۷ اسامی حاضرین در مجمع تغییر حسابرس صندوق دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۵/۲۳
۱۸ تایید صورتجلسه مجمع تغییر اساسنامه بابت تجزیه واحدها توسط سازمان بورس اوراق بهادار دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۵/۱۲
۱۹ دعوت به مجمع تغییر حسابرس صندوق دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۵/۱۲
۲۰ صورتجلسه مجمع تغییر اساسنامه بابت تجزیه واحدها (اصلاحیه) دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۴/۲۸
۲۱ صورتجلسه مجمع تغییر اساسنامه بابت تجزیه واحدها دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۴/۱۹
۲۲ اسامی حاضرین در مجمع تجزیه واحدهای صندوق سرمایه گذاری توسعه تعاون (اصلاحیه) دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۴/۱۹
۲۳ اسامی حاضرین در مجمع تجزیه واحدهای صندوق سرمایه گذاری بانک توسعه تعاون مورخ۱۴۰۰/۰۴/۱۲ دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۴/۱۲
۲۴ اعلام تنفس مجمع سالیانه صندوق سرمایه گذاری بانک توسعه تعاون مورخ ۱۴۰۰/۰۲/۲۰ دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۲/۱۳
۲۵ آگهی دعوت به مجمع سالیانه صندوق سرمایه گذاری بانک توسعه تعاون مورخ ۱۴۰۰/۰۲/۱۲ دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۲/۰۱
۲۶ روزنامه کثیر الانتشار مجمع مورخ ۱۳۹۹/۰۹/۲۳ دریافت خبر ۱۳۹۹/۱۱/۲۰
۲۷ تاییدیه سازمان تمدید مجوز فعالیت صندوق بانک توسعه تعاون مجمع مورخ ۱۳۹۹/۰۹/۲۳ به همراه صورتجلسه دریافت خبر ۱۳۹۹/۱۱/۱۹
۲۸ اسامی حاضرین در مجمع صندوق سرمایه گذاری بانک توسعه تعاون مورخ ۹۹/۰۹/۲۳(اصلاحیه) دریافت خبر ۱۳۹۹/۱۰/۱۴
۲۹ اسامی حاضرین در مجمع صندوق سرمایه گذاری بانک توسعه تعاون مورخ ۹۹/۰۹/۲۳ دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۹/۲۳
۳۰ آگهی دعوت مجمع صندوق توسعه تعاون روزنامه کثیرالانتشار دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۹/۱۲
۳۱ رزومه مدیران سرمایه گذاری دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۹/۰۵
۳۲ اسامی حاضرین در مجمع تغییر متولی صندوق بانک توسعه تعاون دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۶/۱۰
۳۳ صورتجلسه تغییر متولی صندوق بانک توسعه تعاون دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۶/۱۰
۳۴ اسامی حضور در مجمع دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۴/۰۳
۳۵ صورتجلسه امیدنامه ای توسعه تعاون دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۴/۰۳
۳۶ اسامی مجمع سالیانه صندوق سرمایه گذاری بانک توسعه تعاون دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۳/۱۷
۳۷ صورتجلسه مجمع سالیانه صندوق سرمایه گذاری بانک توسعه تعاون دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۳/۱۷
۳۸ صورتجلسه صاحبان امضای مجاز صندوق سرمایه گذاری بانک توسعه تعاون دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۹/۱۱
۳۹ ثبت صورتجلسه مجمع تغییر حسابرس صندوق سرمايه گذاري بانک توسعه تعاون نزد سازمان بورس و اوراق بهادار دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۵/۰۷
۴۰ اسامی حاضرین در مجمع مورخ ۹۸/۰۴/۲۳ دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۴/۲۳
۴۱ تصویب صورتجلسه مجمع سالیانه منتهی به ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۳/۱۱
۴۲ اسامی حاضرین در مجمع سالیانه مورخ ۹۸/۰۲/۲۸ دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۳/۰۱
۴۳ اسامی حاضرین در مجمع ۱۳۹۷/۰۷/۱۰ دریافت خبر ۱۳۹۷/۰۷/۲۹
۴۴ ثبت صورتجلسه تغییر کارمزد متولی نزد سازمان بورس و اوراق بهادار دریافت خبر ۱۳۹۷/۰۷/۲۹
۴۵ تعیین صاحبان امضاءمجاز صندوق دریافت خبر ۱۳۹۷/۰۶/۲۵
۴۶ اسامی حاضرین در مجمع صندوق ۹۷/۰۳/۲۰ دریافت خبر ۱۳۹۷/۰۶/۲۵
۴۷ تصویب صورتجلسه مجمع سالیانه منتهی به ۱۳۹۶/۱۱/۳۰ دریافت خبر ۱۳۹۷/۰۴/۱۶
۴۸ صورتجلسه تغییرات امیدنامه صندوق دریافت خبر ۱۳۹۷/۰۳/۰۶
۴۹ تمدید دوره فعالیت صندوق به مدت سه سال تا تاریخ ۱۳۹۹/۱۱/۱۹ دریافت خبر ۱۳۹۶/۱۲/۱۲
۵۰ ثبت صورتجلسه تمدید دوره فعالیت صندوق تا ۹۶/۰۸/۱۹ و تغییر در بند ۱-۳ پیوست یک اساسنامه صندوق دریافت خبر ۱۳۹۶/۱۰/۱۲
۵۱ ثبت صورتجلسه تمدید دوره فعالیت صندوق تا ۹۶/۱۱/۱۹ دریافت خبر ۱۳۹۶/۱۰/۱۲
۵۲ تصویب صورتجلسه مجمع سالیانه صندوق سرمایه گذاری بانک توسعه تعاون جهت تصویب صورت های مالی منتهی به ۱۳۹۵/۱۱/۳۰ دریافت خبر ۱۳۹۶/۰۹/۱۹
۵۳ مجمع افزودن گواهی سپرده کالایی به اوراق مجاز صندوق دریافت خبر ۱۳۹۵/۰۶/۲۹
۵۴ تصویب صورت های مالی سالانه صندوق منتهی به ۳۰بهمن ۱۳۹۴ دریافت خبر ۱۳۹۵/۰۶/۰۳
۵۵ حاضرین در مجمع تصویب صورت های مالی سالانه صندوق منتهی به ۳۰بهمن ۱۳۹۴ دریافت خبر ۱۳۹۵/۰۴/۲۰
۵۶ صورتجلسه و نامه مجمع تغییر متولی صندوق سرمایه گذاری بانک توسعه تعاون دریافت خبر ۱۳۹۵/۰۲/۲۱
۵۷ صورتجلسه و نامه مجمع تغییر صاحبان امضاء صندوق سرمایه گذاری بانک توسعه تعاون دریافت خبر ۱۳۹۵/۰۱/۱۷
۵۸ صورتجلسه و نامه مجمع تغییر آدرس صندوق سرمایه گذاری بانک توسعه تعاون دریافت خبر ۱۳۹۴/۱۲/۲۵
۵۹ دعوت به مجمع دریافت خبر ۱۳۹۴/۱۲/۱۵
۶۰ صورتجلسه تغییر حسابرس صندوق از موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران به موسسه حسابزسی و خدمات مدیریت دایارهیافت دریافت خبر ۱۳۹۴/۰۶/۲۹
۶۱ اعلام تاریخ مجمع صندوق سرمایه گذاری بانک توسعه تعاون دریافت خبر ۱۳۹۴/۰۶/۱۱
۶۲ صورتجلسه تغیر نرخ کارمزد حسابرس دریافت خبر ۱۳۹۴/۰۱/۱۶
۶۳ صورتجلسه و نامه مجمع تغییر صاحبان امضا صندوق سرمایه گذاری بانک توسعه تعاون دریافت خبر ۱۳۹۳/۰۸/۱۹
۶۴ صورتجلسه و نامه مجمع تغییر زمان انتشار خالص ارزش روز واحدهای سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری بانک توسعه تعاون در تارنما دریافت خبر ۱۳۹۳/۰۶/۰۹
۶۵ صورتجلسه افزایش سقف هزینه های دسترسی به نرم افزار صندوق سرمایه گذاری بانک توسعه تعاون دریافت خبر ۱۳۹۳/۰۴/۳۱
۶۶ اسامی حاضرین مجمع مورخ ۱۰/۰۴/۱۳۹۳ صندوق سرمایه گذاری بانک توسعه تعاون جهت افزایش سقف هزینه های دسترسی به نرم افزار دریافت خبر ۱۳۹۳/۰۴/۱۸
۶۷ برگزاری مجمع مورخ ۲۹/۰۲/۱۳۹۳ صندوق سرمایه گذاری بانک توسعه تعاون جهت تصویب صورت های مالی منتهی به ۳۰/۱۱/۱۳۹۲ دریافت خبر ۱۳۹۳/۰۴/۰۷
۶۸ صورتجلسه تمدید دوره فعالیت صندوق سرمایه گذاری بانک توسعه تعاون دریافت خبر ۱۳۹۳/۰۲/۲۷
۶۹ صورتجلسه تغییر نرخ کارمزد حسابرس دریافت خبر ۱۳۹۳/۰۱/۰۵
۷۰ صورتجلسه افزایش سقف واحدهای سرمایه گذاری قابل صدور صندوق سرمایه گذاری بانک توسعه تعاون از ۵۰.۰۰۰ واحد به ۲۰۰.۰۰۰ واحد دریافت خبر ۱۳۹۲/۱۲/۱۱
۷۱ برگزاری مجمع مورخ ۲۷/۱۱/۱۳۹۲ صندوق سرمایه گذاری بانک توسعه تعاون دریافت خبر ۱۳۹۲/۱۲/۰۵
۷۲ صورتجلسه تغییرصاحبان امضاصندوق توسعه تعاون دریافت خبر ۱۳۹۲/۰۷/۲۱
۷۳ نامه ثبت صورتجلسه تغییرصاحبان امضا صندوق توسعه تعاون دریافت خبر ۱۳۹۲/۰۷/۲۱
۷۴ صورت جلسه مجامع صندوق دریافت خبر ۱۳۹۱/۱۱/۰۹
۷۵ صورت جلسه مجامع صندوق دریافت خبر ۱۳۹۱/۱۱/۰۹
۷۶ صورت جلسه مجامع صندوق دریافت خبر ۱۳۹۱/۱۱/۰۹
۷۷ صورت جلسه مجامع صندوق دریافت خبر ۱۳۹۱/۱۱/۰۹