صندوق سرمايه گذاري توسعه اعتماد رفاه
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۰۵۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۹۱۸۸
مجامع صندوق
ردیف توضیحات دانلود تاریخ
۱ اسامی حاضرین در مجمع سالیانه مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۲۳ دریافت خبر ۱۴۰۳/۰۲/۲۳
۲ آگهی دعوت به مجمع سالیانه صندوق توسعه اعتماد رفاه مورخه ۱۴۰۳/۰۲/۲۳ دریافت خبر ۱۴۰۳/۰۲/۰۹
۳ صورت جلسه مجمع ۱۴۰۳/۰۱/۲۶ صندوق توسعه اعتماد رفاه دریافت خبر ۱۴۰۳/۰۱/۲۸
۴ اسامی حاضرین در مجمع مورخ ۱۴۰۳/۰۱/۲۶ دریافت خبر ۱۴۰۳/۰۱/۲۶
۵ آگهی دعوت به مجمع هزینه های امید نامه صندوق توسعه اعتماد رفاه مورخه ۱۴۰۳/۰۱/۲۶ دریافت خبر ۱۴۰۳/۰۱/۱۵
۶ تاييديه سازمان مجمع ۱۲۰۲۰۲۶ مورخ ۱۴۰۲/۰۸/۲۸به همراه صورتجلسه دریافت خبر ۱۴۰۲/۱۰/۰۳
۷ اسامی حاضرین در مجمع مورخ ۱۴۰۲/۰۸/۲۸ دریافت خبر ۱۴۰۲/۰۸/۲۸
۸ آگهی دعوت به مجمع تصمیم گیری در خصوص ابلاغیه ۱۲۰۲۰۲۶۰ دریافت خبر ۱۴۰۲/۰۸/۱۷
۹ صورتجلسه مجمع تمديد فعاليت صندوق توسعه اعتماد رفاه (تاييديه سازمان)مجمع مورخ ۱۴۰۲/۰۲/۳۰ دریافت خبر ۱۴۰۲/۰۳/۰۲
۱۰ تاییدیه سازمان بابت مجمع تمدید فعالیت تاریخ ۱۴۰۲/۰۲/۳۰ صندوق توسعه اعتماد دریافت خبر ۱۴۰۲/۰۳/۰۲
۱۱ صورت جلسه مجمع تمدید فعالیت صندوق توسعه اعتماد رفاه در تاریخ ۱۴۰۲/۰۲/۳۰ دریافت خبر ۱۴۰۲/۰۲/۳۰
۱۲ اسامی حاضرین در مجمع تمدید فعالیت صندوق توسعه اعتماد رفاه در تاریخ ۱۴۰۲/۰۲/۳۰ دریافت خبر ۱۴۰۲/۰۲/۳۰
۱۳ تاییدیه مجمع سالیانه صندوق توسعه اعتماد رفاه مورخه ۱۴۰۲/۰۲/۱۰ دریافت خبر ۱۴۰۲/۰۲/۲۴
۱۴ آگهی مجمع تمدید فعالیت صندوق سرمایه گذاری توسعه اعتماد رفاه مورخ ۱۴۰۲/۰۲/۳۰ دریافت خبر ۱۴۰۲/۰۲/۲۳
۱۵ اسامی حاضرین در مجمع سالیانه صندوق توسعه اعتماد رفاه در تاریخ ۱۴۰۲/۰۲/۱۰ دریافت خبر ۱۴۰۲/۰۲/۱۰
۱۶ آگهی دعوت به مجمع سالیانه مورخ ۱۴۰۲/۰۲/۱۰ دریافت خبر ۱۴۰۲/۰۱/۲۹
۱۷ صورتجلسه مجمع تغییرات هزینه و امید نامه ای مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۴ صندوق سرمایه گذاری توسعه اعتماد رفاه دریافت خبر ۱۴۰۱/۱۲/۱۴
۱۸ اسامی حاضرین در مجمع تغیرات هزینه و امید نامه ای مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۱۴ صندوق سرمایه گذاری توسعه اعتماد رفاه دریافت خبر ۱۴۰۱/۱۲/۱۴
۱۹ آگهی دعوت به مجمع هزینه های امید نامه صندوق توسعه اعتماد رفاه مورخه ۱۴۰۱/۱۲/۱۴ دریافت خبر ۱۴۰۱/۱۲/۰۱
۲۰ تاييديه سازمان مجمع تغییر نام مورخ ۱۴۰۱/۰۴/۱۱به همراه صورتجلسه دریافت خبر ۱۴۰۱/۰۴/۲۰
۲۱ اسامی حاضرین در مجمع تغییر نام مورخ ۱۴۰۱/۰۴/۱۱ دریافت خبر ۱۴۰۱/۰۴/۱۱
۲۲ تاییدیه سازمان جهت مجمع سالیانه صندوق بانک توسعه تعاون مورخ ۱۴۰۱/۰۲/۱۷ دریافت خبر ۱۴۰۱/۰۴/۰۱
۲۳ آگهي دعوت به مجمع تغيير نام صندوق سرمايه گذاري بانک توسعه تعاون مورخ ۱۴۰۱/۰۴/۱۱ دریافت خبر ۱۴۰۱/۰۳/۳۱
۲۴ تاييديه سازمان مجمع تصويب امید نامه مورخ ۱۴۰۱/۰۱/۲۳به همراه صورتجلسه دریافت خبر ۱۴۰۱/۰۳/۱۷
۲۵ تاییدیه سازمان جهت تایید مجمع تصویب اساسنامه جدید مورخ ۱۴۰۱/۰۱/۲۳ دریافت خبر ۱۴۰۱/۰۳/۱۷
۲۶ تاییدیه سازمان جهت تمدید فعالیت صندوق تا تاریخ ۱۴۰۲/۰۲/۳۱ دریافت خبر ۱۴۰۱/۰۳/۱۱
۲۷ تصميمات مجمع مورخ ۱۴۰۱/۰۲/۱۷ دریافت خبر ۱۴۰۱/۰۳/۰۳
۲۸ اسامی حاضرین در مجمع تمدید فعالیت مورخ ۱۴۰۱/۰۲/۲۴ دریافت خبر ۱۴۰۱/۰۲/۲۴
۲۹ اسامی حاضرین در مجمع سالیانه مورخ ۱۴۰۱/۰۲/۱۷ دریافت خبر ۱۴۰۱/۰۲/۱۷
۳۰ آگهی دعوت به مجمع تمدید فعالیت مورخ ۱۴۰۱/۰۲/۲۴ دریافت خبر ۱۴۰۱/۰۲/۱۲
۳۱ آگهی دعوت به مجمع تغییرات هزینه های امید نامه مورخ ۱۴۰۱/۰۲/۱۷ دریافت خبر ۱۴۰۱/۰۲/۰۵
۳۲ آگهی دعوت به مجمع سالیانه صندوق سرمایه گذاری بانک توسعه تعاون مورخ ۱۴۰۱/۰۲/۱۷ دریافت خبر ۱۴۰۱/۰۲/۰۵
۳۳ اسامی حاضرین در مجمع تصویب امیدنامه صندوق سرمایه گذاری بانک توسعه تعاون دریافت خبر ۱۴۰۱/۰۱/۲۳
۳۴ اسامی حاضرین در مجمع تصویب اساسنامه صندوق سرمایه گذاری بانک توسعه تعاون دریافت خبر ۱۴۰۱/۰۱/۲۳
۳۵ آگهی دعوت به مجمع مورخ ۱۴۰۱/۰۱/۲۳ تغییرات امیدنامه دریافت خبر ۱۴۰۱/۰۱/۰۷
۳۶ آگهی دعوت به مجمع مورخ ۱۴۰۱/۰۱/۲۳ تغییرات اساسنامه دریافت خبر ۱۴۰۱/۰۱/۰۷
۳۷ تاییدیه سازمان مجمع مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۲۳به همراه صورتجلسه دریافت خبر ۱۴۰۰/۱۲/۰۳
۳۸ صورتجلسه مجمع مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۲۳ دریافت خبر ۱۴۰۰/۱۱/۳۰
۳۹ اسامی حاضرین در مجمع مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۲۳صندوق سرمایه گذاری بانک توسعه تعاون دریافت خبر ۱۴۰۰/۱۱/۲۳
۴۰ ابلاغیه عدم امکان ثبت صورتجلسه تغییر نام صندوق مورخ ۱۴۰۰/۰۹/۲۰ دریافت خبر ۱۴۰۰/۱۱/۱۲
۴۱ تاییدیه سازمان مجمع مورخ ۱۴۰۰/۰۹/۲۰ به همراه صورتجلسه دریافت خبر ۱۴۰۰/۱۰/۱۸
۴۲ آگهی دعوت به مجمع-اصلاحیه دریافت خبر ۱۴۰۰/۱۰/۰۶
۴۳ آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری بانک توسعه تعاون مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۱۸ دریافت خبر ۱۴۰۰/۱۰/۰۶
۴۴ صورتجلسه مجمع ۱۴۰۰/۰۹/۲۰ دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۹/۲۷
۴۵ اسامی حاضرین در مجمع مورخ ۱۴۰۰/۰۹/۲۰ صندوق سرمایه گذاری بانک توسعه تعاون دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۹/۲۰
۴۶ آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری بانک توسعه تعاون مورخ ۱۴۰۰/۰۹/۲۰ دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۹/۰۹
۴۷ تاییدیه سازمان مجمع مورخ ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ به همراه صورتجلسه دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۹/۰۸
۴۸ آگهی روزنامه کثیر الانتشار تغییر حسابرس صندوق دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۸/۱۸
۴۹ صورتجلسه مجمع ۹۷۰۲۰۲ به همراه تاییدیه سازمان دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۷/۲۵
۵۰ روزنامه کثیر الانتشار مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۴۰۰/۰۲/۲۰ دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۷/۲۱
۵۱ تصمیمات مجمع مورخ ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۷/۲۰
۵۲ اسامی حاضرین در مجمع صندوق سرمایه گذاری بانک توسعه تعاون (اصلاحیه) دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۷/۱۰
۵۳ اسامی حاضرین در مجمع صندوق سرمایه گذاری بانک توسعه تعاون دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۶/۳۱
۵۴ آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری بانک توسعه تعاون مورخ ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۶/۲۲
۵۵ تاییدیه سازمان تغییر حسابرس صندوق بانک توسعه تعاون مجمع مورخ ۱۴۰۰/۰۵/۲۰ به همراه صورتجلسه دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۶/۱۶
۵۶ اسامی حاضرین در مجمع تغییر حسابرس صندوق (اصلاحیه) دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۵/۲۴
۵۷ اسامی حاضرین در مجمع تغییر حسابرس صندوق دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۵/۲۳
۵۸ تایید صورتجلسه مجمع تغییر اساسنامه بابت تجزیه واحدها توسط سازمان بورس اوراق بهادار دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۵/۱۲
۵۹ دعوت به مجمع تغییر حسابرس صندوق دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۵/۱۲
۶۰ صورتجلسه مجمع تغییر اساسنامه بابت تجزیه واحدها (اصلاحیه) دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۴/۲۸
۶۱ صورتجلسه مجمع تغییر اساسنامه بابت تجزیه واحدها دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۴/۱۹
۶۲ اسامی حاضرین در مجمع تجزیه واحدهای صندوق سرمایه گذاری توسعه تعاون (اصلاحیه) دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۴/۱۹
۶۳ اسامی حاضرین در مجمع تجزیه واحدهای صندوق سرمایه گذاری بانک توسعه تعاون مورخ۱۴۰۰/۰۴/۱۲ دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۴/۱۲
۶۴ اعلام تنفس مجمع سالیانه صندوق سرمایه گذاری بانک توسعه تعاون مورخ ۱۴۰۰/۰۲/۲۰ دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۲/۱۳
۶۵ آگهی دعوت به مجمع سالیانه صندوق سرمایه گذاری بانک توسعه تعاون مورخ ۱۴۰۰/۰۲/۱۲ دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۲/۰۱
۶۶ روزنامه کثیر الانتشار مجمع مورخ ۱۳۹۹/۰۹/۲۳ دریافت خبر ۱۳۹۹/۱۱/۲۰
۶۷ تاییدیه سازمان تمدید مجوز فعالیت صندوق بانک توسعه تعاون مجمع مورخ ۱۳۹۹/۰۹/۲۳ به همراه صورتجلسه دریافت خبر ۱۳۹۹/۱۱/۱۹
۶۸ اسامی حاضرین در مجمع صندوق سرمایه گذاری بانک توسعه تعاون مورخ ۹۹/۰۹/۲۳(اصلاحیه) دریافت خبر ۱۳۹۹/۱۰/۱۴
۶۹ اسامی حاضرین در مجمع صندوق سرمایه گذاری بانک توسعه تعاون مورخ ۹۹/۰۹/۲۳ دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۹/۲۳
۷۰ آگهی دعوت مجمع صندوق توسعه تعاون روزنامه کثیرالانتشار دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۹/۱۲
۷۱ رزومه مدیران سرمایه گذاری دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۹/۰۵
۷۲ اسامی حاضرین در مجمع تغییر متولی صندوق بانک توسعه تعاون دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۶/۱۰
۷۳ صورتجلسه تغییر متولی صندوق بانک توسعه تعاون دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۶/۱۰
۷۴ اسامی حضور در مجمع دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۴/۰۳
۷۵ صورتجلسه امیدنامه ای توسعه تعاون دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۴/۰۳
۷۶ اسامی مجمع سالیانه صندوق سرمایه گذاری بانک توسعه تعاون دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۳/۱۷
۷۷ صورتجلسه مجمع سالیانه صندوق سرمایه گذاری بانک توسعه تعاون دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۳/۱۷
۷۸ صورتجلسه صاحبان امضای مجاز صندوق سرمایه گذاری بانک توسعه تعاون دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۹/۱۱
۷۹ ثبت صورتجلسه مجمع تغییر حسابرس صندوق سرمايه گذاري بانک توسعه تعاون نزد سازمان بورس و اوراق بهادار دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۵/۰۷
۸۰ اسامی حاضرین در مجمع مورخ ۹۸/۰۴/۲۳ دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۴/۲۳
۸۱ تصویب صورتجلسه مجمع سالیانه منتهی به ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۳/۱۱
۸۲ اسامی حاضرین در مجمع سالیانه مورخ ۹۸/۰۲/۲۸ دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۳/۰۱
۸۳ اسامی حاضرین در مجمع ۱۳۹۷/۰۷/۱۰ دریافت خبر ۱۳۹۷/۰۷/۲۹
۸۴ ثبت صورتجلسه تغییر کارمزد متولی نزد سازمان بورس و اوراق بهادار دریافت خبر ۱۳۹۷/۰۷/۲۹
۸۵ تعیین صاحبان امضاءمجاز صندوق دریافت خبر ۱۳۹۷/۰۶/۲۵
۸۶ اسامی حاضرین در مجمع صندوق ۹۷/۰۳/۲۰ دریافت خبر ۱۳۹۷/۰۶/۲۵
۸۷ تصویب صورتجلسه مجمع سالیانه منتهی به ۱۳۹۶/۱۱/۳۰ دریافت خبر ۱۳۹۷/۰۴/۱۶
۸۸ صورتجلسه تغییرات امیدنامه صندوق دریافت خبر ۱۳۹۷/۰۳/۰۶
۸۹ تمدید دوره فعالیت صندوق به مدت سه سال تا تاریخ ۱۳۹۹/۱۱/۱۹ دریافت خبر ۱۳۹۶/۱۲/۱۲
۹۰ ثبت صورتجلسه تمدید دوره فعالیت صندوق تا ۹۶/۰۸/۱۹ و تغییر در بند ۱-۳ پیوست یک اساسنامه صندوق دریافت خبر ۱۳۹۶/۱۰/۱۲
۹۱ ثبت صورتجلسه تمدید دوره فعالیت صندوق تا ۹۶/۱۱/۱۹ دریافت خبر ۱۳۹۶/۱۰/۱۲
۹۲ تصویب صورتجلسه مجمع سالیانه صندوق سرمایه گذاری بانک توسعه تعاون جهت تصویب صورت های مالی منتهی به ۱۳۹۵/۱۱/۳۰ دریافت خبر ۱۳۹۶/۰۹/۱۹
۹۳ مجمع افزودن گواهی سپرده کالایی به اوراق مجاز صندوق دریافت خبر ۱۳۹۵/۰۶/۲۹
۹۴ تصویب صورت های مالی سالانه صندوق منتهی به ۳۰بهمن ۱۳۹۴ دریافت خبر ۱۳۹۵/۰۶/۰۳
۹۵ حاضرین در مجمع تصویب صورت های مالی سالانه صندوق منتهی به ۳۰بهمن ۱۳۹۴ دریافت خبر ۱۳۹۵/۰۴/۲۰
۹۶ صورتجلسه و نامه مجمع تغییر متولی صندوق سرمایه گذاری بانک توسعه تعاون دریافت خبر ۱۳۹۵/۰۲/۲۱
۹۷ صورتجلسه و نامه مجمع تغییر صاحبان امضاء صندوق سرمایه گذاری بانک توسعه تعاون دریافت خبر ۱۳۹۵/۰۱/۱۷
۹۸ صورتجلسه و نامه مجمع تغییر آدرس صندوق سرمایه گذاری بانک توسعه تعاون دریافت خبر ۱۳۹۴/۱۲/۲۵
۹۹ دعوت به مجمع دریافت خبر ۱۳۹۴/۱۲/۱۵
۱۰۰ صورتجلسه تغییر حسابرس صندوق از موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران به موسسه حسابزسی و خدمات مدیریت دایارهیافت دریافت خبر ۱۳۹۴/۰۶/۲۹
۱۰۱ اعلام تاریخ مجمع صندوق سرمایه گذاری بانک توسعه تعاون دریافت خبر ۱۳۹۴/۰۶/۱۱
۱۰۲ صورتجلسه تغیر نرخ کارمزد حسابرس دریافت خبر ۱۳۹۴/۰۱/۱۶
۱۰۳ صورتجلسه و نامه مجمع تغییر صاحبان امضا صندوق سرمایه گذاری بانک توسعه تعاون دریافت خبر ۱۳۹۳/۰۸/۱۹
۱۰۴ صورتجلسه و نامه مجمع تغییر زمان انتشار خالص ارزش روز واحدهای سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری بانک توسعه تعاون در تارنما دریافت خبر ۱۳۹۳/۰۶/۰۹
۱۰۵ صورتجلسه افزایش سقف هزینه های دسترسی به نرم افزار صندوق سرمایه گذاری بانک توسعه تعاون دریافت خبر ۱۳۹۳/۰۴/۳۱
۱۰۶ اسامی حاضرین مجمع مورخ ۱۰/۰۴/۱۳۹۳ صندوق سرمایه گذاری بانک توسعه تعاون جهت افزایش سقف هزینه های دسترسی به نرم افزار دریافت خبر ۱۳۹۳/۰۴/۱۸
۱۰۷ برگزاری مجمع مورخ ۲۹/۰۲/۱۳۹۳ صندوق سرمایه گذاری بانک توسعه تعاون جهت تصویب صورت های مالی منتهی به ۳۰/۱۱/۱۳۹۲ دریافت خبر ۱۳۹۳/۰۴/۰۷
۱۰۸ صورتجلسه تمدید دوره فعالیت صندوق سرمایه گذاری بانک توسعه تعاون دریافت خبر ۱۳۹۳/۰۲/۲۷
۱۰۹ صورتجلسه تغییر نرخ کارمزد حسابرس دریافت خبر ۱۳۹۳/۰۱/۰۵
۱۱۰ صورتجلسه افزایش سقف واحدهای سرمایه گذاری قابل صدور صندوق سرمایه گذاری بانک توسعه تعاون از ۵۰.۰۰۰ واحد به ۲۰۰.۰۰۰ واحد دریافت خبر ۱۳۹۲/۱۲/۱۱
۱۱۱ برگزاری مجمع مورخ ۲۷/۱۱/۱۳۹۲ صندوق سرمایه گذاری بانک توسعه تعاون دریافت خبر ۱۳۹۲/۱۲/۰۵
۱۱۲ صورتجلسه تغییرصاحبان امضاصندوق توسعه تعاون دریافت خبر ۱۳۹۲/۰۷/۲۱
۱۱۳ نامه ثبت صورتجلسه تغییرصاحبان امضا صندوق توسعه تعاون دریافت خبر ۱۳۹۲/۰۷/۲۱
۱۱۴ صورت جلسه مجامع صندوق دریافت خبر ۱۳۹۱/۱۱/۰۹
۱۱۵ صورت جلسه مجامع صندوق دریافت خبر ۱۳۹۱/۱۱/۰۹
۱۱۶ صورت جلسه مجامع صندوق دریافت خبر ۱۳۹۱/۱۱/۰۹
۱۱۷ صورت جلسه مجامع صندوق دریافت خبر ۱۳۹۱/۱۱/۰۹