صندوق سرمایه‌گذاری بانک توسعه تعاون
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۰۵۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۹۱۸۸
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۳۹۹/۰۳/۱۱
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱۴۳,۱۷۹
تعداد واحدهای باقی مانده
۵۶,۸۲۱
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۶,۲۰۵,۰۶۶,۸۹۸,۵۳۱
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۴۳,۶۷۸,۹۹۲
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۴۳,۳۳۷,۸۲۸
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۴۳,۳۳۷,۸۲۸
تاریخ انتشار
۱۳۹۹/۰۳/۱۱
اطلاعات صندوق
مدیر ثبت
ضامن نقد شوندگی اول
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۱/۰۲/۲۰
نوع صندوق
سهامی
  در حال دریافت اطلاعات نمودار
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
  ۱ ۱۳۹۹/۰۳/۱۱ ۴۳,۶۷۸,۹۹۲ ۴۳,۳۳۷,۸۲۸ ۰ ۰ ۲۳۹,۰۵۸ ۱۱۰ ۹۵,۸۷۹ ۱۴۳,۱۷۹ ۶,۲۰۵,۰۶۶,۸۹۸,۵۳۱
  ۲ ۱۳۹۹/۰۳/۱۰ ۴۴,۰۲۰,۰۶۰ ۴۳,۶۷۶,۹۴۲ ۰ ۰ ۲۳۹,۰۵۸ ۰ ۹۵,۷۶۹ ۱۴۳,۲۸۹ ۶,۲۵۸,۴۲۵,۳۲۰,۱۰۷
  ۳ ۱۳۹۹/۰۳/۰۹ ۴۲,۷۹۱,۰۷۸ ۴۲,۴۵۹,۶۴۱ ۰ ۰ ۲۳۹,۰۵۸ ۰ ۹۵,۷۶۹ ۱۴۳,۲۸۹ ۶,۰۸۳,۹۹۹,۵۰۰,۷۱۰
  ۴ ۱۳۹۹/۰۳/۰۸ ۴۲,۷۹۶,۳۹۱ ۴۲,۴۶۴,۹۵۴ ۰ ۰ ۲۳۹,۰۵۸ ۲,۶۹۴ ۹۵,۷۶۹ ۱۴۳,۲۸۹ ۶,۰۸۴,۷۶۰,۸۰۰,۷۹۲
  ۵ ۱۳۹۹/۰۳/۰۷ ۴۲,۷۸۲,۷۵۲ ۴۲,۴۵۷,۴۳۱ ۰ ۰ ۲۳۹,۰۵۸ ۵۵۲ ۹۳,۰۷۵ ۱۴۵,۹۸۳ ۶,۱۹۸,۰۶۳,۱۲۹,۷۱۶
  ۶ ۱۳۹۹/۰۳/۰۶ ۴۲,۶۱۲,۶۷۴ ۴۲,۲۸۰,۹۲۳ ۰ ۰ ۲۳۹,۰۵۸ ۰ ۹۲,۵۲۳ ۱۴۶,۵۳۵ ۶,۱۹۵,۶۳۴,۹۸۷,۷۰۱
  ۷ ۱۳۹۹/۰۳/۰۵ ۴۴,۰۶۴,۸۱۷ ۴۳,۷۱۹,۶۹۸ ۰ ۰ ۲۳۹,۰۵۸ ۰ ۹۲,۵۲۳ ۱۴۶,۵۳۵ ۶,۴۰۶,۴۶۵,۹۹۶,۵۷۱
  ۸ ۱۳۹۹/۰۳/۰۴ ۴۴,۰۷۰,۳۵۲ ۴۳,۷۲۵,۲۳۴ ۰ ۰ ۲۳۹,۰۵۸ ۱۹۹ ۹۲,۵۲۳ ۱۴۶,۵۳۵ ۶,۴۰۷,۲۷۷,۱۳۲,۰۲۶
  ۹ ۱۳۹۹/۰۳/۰۳ ۴۴,۰۷۳,۹۴۶ ۴۳,۷۲۹,۲۹۶ ۰ ۰ ۲۳۹,۰۵۸ ۰ ۹۲,۳۲۴ ۱۴۶,۷۳۴ ۶,۴۱۶,۵۷۴,۴۶۹,۹۲۷
  ۱۰ ۱۳۹۹/۰۳/۰۲ ۴۴,۶۳۰,۱۹۴ ۴۴,۲۸۱,۲۳۲ ۰ ۰ ۲۳۹,۰۵۸ ۰ ۹۲,۳۲۴ ۱۴۶,۷۳۴ ۶,۴۹۷,۵۶۲,۲۵۴,۸۵۲
  ۱۱ ۱۳۹۹/۰۳/۰۱ ۴۴,۶۳۵,۷۹۳ ۴۴,۲۸۶,۸۳۰ ۰ ۰ ۲۳۹,۰۵۸ ۴۹ ۹۲,۳۲۴ ۱۴۶,۷۳۴ ۶,۴۹۸,۳۸۳,۶۸۰,۶۹۳
  ۱۲ ۱۳۹۹/۰۲/۳۱ ۴۴,۶۴۱,۳۵۰ ۴۴,۲۹۲,۴۸۹ ۰ ۱۲ ۲۳۹,۰۵۸ ۲۷۴ ۹۲,۲۷۵ ۱۴۶,۷۸۳ ۶,۵۰۱,۳۸۴,۳۵۴,۴۰۵
  ۱۳ ۱۳۹۹/۰۲/۳۰ ۴۴,۸۲۸,۱۳۲ ۴۴,۴۷۶,۶۱۷ ۰ ۱ ۲۳۹,۰۴۶ ۱,۵۴۴ ۹۲,۰۰۱ ۱۴۷,۰۴۵ ۶,۵۴۰,۰۶۴,۱۱۶,۴۸۰
  ۱۴ ۱۳۹۹/۰۲/۲۹ ۴۴,۳۲۲,۱۶۱ ۴۳,۹۶۱,۹۱۷ ۰ ۴ ۲۳۹,۰۴۵ ۹,۳۶۷ ۹۰,۴۵۷ ۱۴۸,۵۸۸ ۶,۵۳۲,۲۱۳,۳۹۱,۵۹۳
  ۱۵ ۱۳۹۹/۰۲/۲۸ ۴۲,۸۵۹,۰۴۰ ۴۲,۵۲۳,۰۳۶ ۰ ۲۲ ۲۳۹,۰۴۱ ۲,۲۵۸ ۸۱,۰۹۰ ۱۵۷,۹۵۱ ۶,۷۱۶,۵۵۶,۰۲۸,۶۹۷
  ۱۶ ۱۳۹۹/۰۲/۲۷ ۴۳,۳۴۳,۸۳۸ ۴۳,۰۰۰,۰۷۷ ۰ ۰ ۲۳۹,۰۱۹ ۰ ۷۸,۸۳۲ ۱۶۰,۱۸۷ ۶,۸۸۸,۰۵۳,۲۶۸,۱۹۳
  ۱۷ ۱۳۹۹/۰۲/۲۶ ۴۴,۵۱۰,۹۱۵ ۴۴,۱۵۷,۲۲۳ ۰ ۰ ۲۳۹,۰۱۹ ۰ ۷۸,۸۳۲ ۱۶۰,۱۸۷ ۷,۰۷۳,۴۱۳,۰۰۹,۳۰۱
  ۱۸ ۱۳۹۹/۰۲/۲۵ ۴۴,۵۱۶,۶۱۹ ۴۴,۱۶۲,۹۲۷ ۰ ۶۸ ۲۳۹,۰۱۹ ۳,۳۰۵ ۷۸,۸۳۲ ۱۶۰,۱۸۷ ۷,۰۷۴,۳۲۶,۷۷۵,۲۶۲
  ۱۹ ۱۳۹۹/۰۲/۲۴ ۴۴,۵۱۳,۴۲۹ ۴۴,۱۶۶,۷۴۲ ۰ ۹ ۲۳۸,۹۵۱ ۲۰ ۷۵,۵۲۷ ۱۶۳,۴۲۴ ۷,۲۱۷,۹۰۵,۶۷۵,۶۷۵
  ۲۰ ۱۳۹۹/۰۲/۲۳ ۴۴,۷۹۴,۸۵۱ ۴۴,۴۴۴,۲۰۴ ۰ ۴۰ ۲۳۸,۹۴۲ ۴۷۸ ۷۵,۵۰۷ ۱۶۳,۴۳۵ ۷,۲۶۳,۷۳۸,۵۵۶,۲۲۴