صندوق سرمایه‌گذاری بانک توسعه تعاون
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۰۵۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۹۱۸۸
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۰/۰۷/۲۷
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۵,۶۲۳,۶۹۷
تعداد واحدهای باقی مانده
۱۴,۳۷۶,۳۰۳
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۲,۷۲۴,۴۹۵,۹۴۴,۰۲۸
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۴۸۷,۹۴۶
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۴۸۴,۴۶۷
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۴۸۴,۴۶۷
تاریخ انتشار
۱۴۰۰/۰۷/۲۷
اطلاعات صندوق
مدیر ثبت
ضامن نقد شوندگی اول
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۱/۰۲/۲۰
نوع صندوق
سهامی
  در حال دریافت اطلاعات نمودار
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
  ۱ ۱۴۰۰/۰۷/۲۷ ۴۸۷,۹۴۶ ۴۸۴,۴۶۷ ۴۸۴,۴۶۷ ۰ ۲۰ ۶,۱۲۰,۳۱۰ ۲,۷۰۰ ۴۹۶,۶۱۳ ۵,۶۲۳,۶۹۷ ۲,۷۲۴,۴۹۵,۹۴۴,۰۲۸
  ۲ ۱۴۰۰/۰۷/۲۶ ۴۸۱,۱۷۱ ۴۷۷,۷۲۹ ۴۷۷,۷۲۹ ۰ ۰ ۶,۱۲۰,۲۹۰ ۷,۰۰۰ ۴۹۳,۹۱۳ ۵,۶۲۶,۳۷۷ ۲,۶۸۷,۸۸۰,۹۹۰,۴۸۹
  ۳ ۱۴۰۰/۰۷/۲۵ ۴۸۲,۱۶۰ ۴۷۸,۷۱۹ ۴۷۸,۷۱۹ ۰ ۰ ۶,۱۲۰,۲۹۰ ۶,۹۵۵ ۴۸۶,۹۱۳ ۵,۶۳۳,۳۷۷ ۲,۶۹۶,۸۰۳,۹۲۳,۹۴۷
  ۴ ۱۴۰۰/۰۷/۲۴ ۴۸۴,۱۹۳ ۴۸۰,۷۴۴ ۴۸۰,۷۴۴ ۰ ۰ ۶,۱۲۰,۲۹۰ ۰ ۴۷۹,۹۵۸ ۵,۶۴۰,۳۳۲ ۲,۷۱۱,۵۵۵,۶۲۰,۳۵۲
  ۵ ۱۴۰۰/۰۷/۲۳ ۴۶۶,۷۳۱ ۴۶۳,۳۹۹ ۴۶۳,۳۹۹ ۰ ۰ ۶,۱۲۰,۲۹۰ ۰ ۴۷۹,۹۵۸ ۵,۶۴۰,۳۳۲ ۲,۶۱۳,۷۲۴,۴۰۲,۱۹۹
  ۶ ۱۴۰۰/۰۷/۲۲ ۴۶۶,۷۸۵ ۴۶۳,۴۵۳ ۴۶۳,۴۵۳ ۰ ۰ ۶,۱۲۰,۲۹۰ ۱۲,۲۸۳ ۴۷۹,۹۵۸ ۵,۶۴۰,۳۳۲ ۲,۶۱۴,۰۲۹,۶۹۱,۶۴۴
  ۷ ۱۴۰۰/۰۷/۲۱ ۴۶۶,۶۳۹ ۴۶۳,۳۰۸ ۴۶۳,۳۰۸ ۰ ۰ ۶,۱۲۰,۲۹۰ ۸۶۵ ۴۶۷,۶۷۵ ۵,۶۵۲,۶۱۵ ۲,۶۱۸,۹۰۰,۲۲۹,۲۱۳
  ۸ ۱۴۰۰/۰۷/۲۰ ۴۷۵,۴۵۰ ۴۷۲,۰۶۷ ۴۷۲,۰۶۷ ۰ ۰ ۶,۱۲۰,۲۹۰ ۲,۹۸۰ ۴۶۶,۸۱۰ ۵,۶۵۳,۴۸۰ ۲,۶۶۸,۸۲۲,۶۸۸,۶۴۷
  ۹ ۱۴۰۰/۰۷/۱۹ ۴۹۰,۵۰۲ ۴۸۷,۰۱۸ ۴۸۷,۰۱۸ ۰ ۱,۲۹۲ ۶,۱۲۰,۲۹۰ ۱۱,۴۰۱ ۴۶۳,۸۳۰ ۵,۶۵۶,۴۶۰ ۲,۷۵۴,۷۹۹,۲۶۲,۸۳۵
  ۱۰ ۱۴۰۰/۰۷/۱۸ ۴۸۹,۳۳۴ ۴۸۵,۸۷۸ ۴۸۵,۸۷۸ ۰ ۲,۲۷۸ ۶,۱۱۸,۹۹۸ ۳,۱۴۳ ۴۵۲,۴۲۹ ۵,۶۶۶,۵۶۹ ۲,۷۵۳,۲۵۹,۱۵۴,۹۱۸
  ۱۱ ۱۴۰۰/۰۷/۱۷ ۴۹۳,۴۲۰ ۴۸۹,۸۸۵ ۴۸۹,۸۸۵ ۰ ۰ ۶,۱۱۶,۷۲۰ ۰ ۴۴۹,۲۸۶ ۵,۶۶۷,۴۳۴ ۲,۷۷۶,۳۹۲,۹۵۶,۷۰۳
  ۱۲ ۱۴۰۰/۰۷/۱۶ ۵۰۲,۷۸۶ ۴۹۹,۱۷۹ ۴۹۹,۱۷۹ ۰ ۰ ۶,۱۱۶,۷۲۰ ۰ ۴۴۹,۲۸۶ ۵,۶۶۷,۴۳۴ ۲,۸۲۹,۰۶۶,۵۵۸,۳۵۱
  ۱۳ ۱۴۰۰/۰۷/۱۵ ۵۰۲,۸۴۴ ۴۹۹,۲۳۸ ۴۹۹,۲۳۸ ۰ ۰ ۶,۱۱۶,۷۲۰ ۱۴۳ ۴۴۹,۲۸۶ ۵,۶۶۷,۴۳۴ ۲,۸۲۹,۳۹۹,۱۷۳,۷۵۱
  ۱۴ ۱۴۰۰/۰۷/۱۴ ۵۰۲,۹۰۳ ۴۹۹,۲۹۷ ۴۹۹,۲۹۷ ۰ ۰ ۶,۱۱۶,۷۲۰ ۰ ۴۴۹,۱۴۳ ۵,۶۶۷,۵۷۷ ۲,۸۲۹,۸۰۳,۱۰۳,۲۶۴
  ۱۵ ۱۴۰۰/۰۷/۱۳ ۴۹۸,۹۹۲ ۴۹۵,۴۱۹ ۴۹۵,۴۱۹ ۰ ۴۰ ۶,۱۱۶,۷۲۰ ۷۱,۲۹۹ ۴۴۹,۱۴۳ ۵,۶۶۷,۵۷۷ ۲,۸۰۷,۸۲۴,۵۷۸,۴۲۲
  ۱۶ ۱۴۰۰/۰۷/۱۲ ۴۹۹,۰۰۵ ۴۹۵,۴۷۶ ۴۹۵,۴۷۶ ۰ ۰ ۶,۱۱۶,۶۸۰ ۲,۳۰۰ ۳۷۷,۸۴۴ ۵,۷۳۸,۸۳۶ ۲,۸۴۳,۴۵۷,۰۵۰,۶۱۳
  ۱۷ ۱۴۰۰/۰۷/۱۱ ۴۹۵,۵۳۲ ۴۹۲,۰۰۰ ۴۹۲,۰۰۰ ۰ ۰ ۶,۱۱۶,۶۸۰ ۷۲۹ ۳۷۵,۵۴۴ ۵,۷۴۱,۱۳۶ ۲,۸۲۴,۶۳۷,۱۳۲,۵۲۲
  ۱۸ ۱۴۰۰/۰۷/۱۰ ۴۹۵,۵۳۱ ۴۹۲,۰۰۰ ۴۹۲,۰۰۰ ۰ ۰ ۶,۱۱۶,۶۸۰ ۰ ۳۷۴,۸۱۵ ۵,۷۴۱,۸۶۵ ۲,۸۲۴,۹۹۵,۸۲۶,۴۰۶
  ۱۹ ۱۴۰۰/۰۷/۰۹ ۴۸۳,۰۶۵ ۴۷۹,۶۱۹ ۴۷۹,۶۱۹ ۰ ۰ ۶,۱۱۶,۶۸۰ ۰ ۳۷۴,۸۱۵ ۵,۷۴۱,۸۶۵ ۲,۷۵۳,۹۰۹,۰۹۱,۴۵۱
  ۲۰ ۱۴۰۰/۰۷/۰۸ ۴۸۳,۱۲۰ ۴۷۹,۶۷۵ ۴۷۹,۶۷۵ ۰ ۰ ۶,۱۱۶,۶۸۰ ۳,۸۰۰ ۳۷۴,۸۱۵ ۵,۷۴۱,۸۶۵ ۲,۷۵۴,۲۲۶,۴۶۹,۶۱۵
  مشاهده همه