صندوق سرمایه‌گذاری بانک توسعه تعاون
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۰۵۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۹۱۸۸
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۳۹۹/۰۴/۱۴
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱۸۳,۴۰۰
تعداد واحدهای باقی مانده
۱۶,۶۰۰
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۱۲,۶۱۱,۴۵۳,۳۸۵,۱۸۴
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۶۹,۲۷۷,۶۵۶
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۶۸,۷۶۴,۷۴۰
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۶۸,۷۶۴,۷۴۰
تاریخ انتشار
۱۳۹۹/۰۴/۱۴
اطلاعات صندوق
مدیر ثبت
ضامن نقد شوندگی اول
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۱/۰۲/۲۰
نوع صندوق
سهامی
  در حال دریافت اطلاعات نمودار
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
  ۱ ۱۳۹۹/۰۴/۱۴ ۶۹,۲۷۷,۶۵۶ ۶۸,۷۶۴,۷۴۰ ۰ ۰ ۲۸۸,۴۰۸ ۰ ۱۰۵,۰۰۸ ۱۸۳,۴۰۰ ۱۲,۶۱۱,۴۵۳,۳۸۵,۱۸۴
  ۲ ۱۳۹۹/۰۴/۱۳ ۶۸,۷۷۹,۹۳۵ ۶۸,۲۸۵,۴۴۲ ۰ ۰ ۲۸۸,۴۰۸ ۰ ۱۰۵,۰۰۸ ۱۸۳,۴۰۰ ۱۲,۵۲۳,۵۵۰,۰۰۲,۱۵۵
  ۳ ۱۳۹۹/۰۴/۱۲ ۶۸,۷۸۷,۹۷۱ ۶۸,۲۹۳,۴۷۸ ۰ ۳,۴۶۶ ۲۸۸,۴۰۸ ۷۲ ۱۰۵,۰۰۸ ۱۸۳,۴۰۰ ۱۲,۵۲۵,۰۲۳,۸۴۶,۴۰۶
  ۴ ۱۳۹۹/۰۴/۱۱ ۶۸,۷۹۵,۶۱۰ ۶۸,۲۹۱,۷۹۳ ۰ ۳,۳۱۶ ۲۸۴,۹۴۲ ۲۰۴ ۱۰۴,۹۳۶ ۱۸۰,۰۰۶ ۱۲,۲۹۲,۹۳۲,۴۹۳,۸۳۰
  ۵ ۱۳۹۹/۰۴/۱۰ ۶۶,۴۲۸,۲۹۳ ۶۵,۹۳۶,۷۲۰ ۰ ۲,۸۷۴ ۲۸۱,۶۲۶ ۶۷۸ ۱۰۴,۷۳۲ ۱۷۶,۸۹۴ ۱۱,۶۶۳,۸۱۰,۱۷۷,۹۲۹
  ۶ ۱۳۹۹/۰۴/۰۹ ۶۳,۶۹۱,۲۹۸ ۶۳,۲۲۸,۱۵۴ ۰ ۴,۶۴۱ ۲۷۸,۷۵۲ ۲۲۹ ۱۰۴,۰۵۴ ۱۷۴,۶۹۸ ۱۱,۰۴۵,۸۳۲,۰۸۹,۹۷۳
  ۷ ۱۳۹۹/۰۴/۰۸ ۶۴,۲۵۰,۲۷۴ ۶۳,۷۷۷,۸۹۰ ۰ ۱,۷۱۰ ۲۷۴,۱۱۱ ۴۹۸ ۱۰۳,۸۲۵ ۱۷۰,۲۸۶ ۱۰,۸۶۰,۴۸۱,۷۱۴,۴۲۴
  ۸ ۱۳۹۹/۰۴/۰۷ ۶۳,۶۹۱,۰۲۳ ۶۳,۲۲۳,۶۴۶ ۰ ۰ ۲۷۲,۴۰۱ ۰ ۱۰۳,۳۲۷ ۱۶۹,۰۷۴ ۱۰,۶۸۹,۴۷۴,۷۶۴,۸۲۰
  ۹ ۱۳۹۹/۰۴/۰۶ ۶۲,۰۹۷,۲۰۵ ۶۱,۶۴۴,۹۸۳ ۰ ۰ ۲۷۲,۴۰۱ ۰ ۱۰۳,۳۲۷ ۱۶۹,۰۷۴ ۱۰,۴۲۲,۵۶۳,۸۲۲,۵۳۴
  ۱۰ ۱۳۹۹/۰۴/۰۵ ۶۲,۱۰۴,۴۷۴ ۶۱,۶۵۲,۲۵۲ ۰ ۲,۹۳۳ ۲۷۲,۴۰۱ ۳,۲۰۷ ۱۰۳,۳۲۷ ۱۶۹,۰۷۴ ۱۰,۴۲۳,۷۹۲,۸۰۶,۴۹۴
  ۱۱ ۱۳۹۹/۰۴/۰۴ ۶۲,۱۰۱,۴۹۶ ۶۱,۶۵۰,۰۰۶ ۰ ۴,۴۵۳ ۲۶۹,۴۶۸ ۱۲ ۱۰۰,۱۲۰ ۱۶۹,۳۴۸ ۱۰,۴۴۰,۳۰۵,۱۴۰,۹۷۸
  ۱۲ ۱۳۹۹/۰۴/۰۳ ۶۱,۷۱۷,۶۲۴ ۶۱,۲۷۲,۰۹۱ ۰ ۳,۵۷۵ ۲۶۵,۰۱۵ ۹۸ ۱۰۰,۱۰۸ ۱۶۴,۹۰۷ ۱۰,۱۰۴,۱۹۶,۷۰۱,۴۷۵
  ۱۳ ۱۳۹۹/۰۴/۰۲ ۵۹,۴۱۵,۴۹۳ ۵۸,۹۸۲,۶۷۲ ۰ ۴,۳۰۶ ۲۶۱,۴۴۰ ۹۴ ۱۰۰,۰۱۰ ۱۶۱,۴۳۰ ۹,۵۲۱,۵۷۲,۷۰۲,۸۸۰
  ۱۴ ۱۳۹۹/۰۴/۰۱ ۵۷,۸۳۲,۴۳۹ ۵۷,۴۰۳,۱۹۴ ۰ ۱,۲۰۸ ۲۵۷,۱۳۴ ۵۳ ۹۹,۹۱۶ ۱۵۷,۲۱۸ ۹,۰۲۴,۸۱۵,۲۸۶,۳۹۴
  ۱۵ ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ ۵۷,۰۶۵,۴۳۵ ۵۶,۶۴۱,۵۰۸ ۰ ۰ ۲۵۵,۹۲۶ ۰ ۹۹,۸۶۳ ۱۵۶,۰۶۳ ۸,۸۳۹,۶۴۳,۶۴۸,۰۶۰
  ۱۶ ۱۳۹۹/۰۳/۳۰ ۵۵,۴۰۴,۳۳۰ ۵۴,۹۹۴,۸۴۶ ۰ ۰ ۲۵۵,۹۲۶ ۰ ۹۹,۸۶۳ ۱۵۶,۰۶۳ ۸,۵۸۲,۶۶۰,۶۱۴,۲۴۱
  ۱۷ ۱۳۹۹/۰۳/۲۹ ۵۵,۴۱۰,۸۷۳ ۵۵,۰۰۱,۳۸۹ ۰ ۰ ۲۵۵,۹۲۶ ۰ ۹۹,۸۶۳ ۱۵۶,۰۶۳ ۸,۵۸۳,۶۸۱,۷۴۱,۸۹۰
  ۱۸ ۱۳۹۹/۰۳/۲۸ ۵۵,۴۱۷,۴۱۶ ۵۵,۰۰۷,۹۳۱ ۰ ۱,۷۲۸ ۲۵۵,۹۲۶ ۲,۰۵۵ ۹۹,۸۶۳ ۱۵۶,۰۶۳ ۸,۵۸۴,۷۰۲,۷۷۷,۵۱۹
  ۱۹ ۱۳۹۹/۰۳/۲۷ ۵۵,۴۰۷,۹۲۳ ۵۴,۹۹۹,۲۹۵ ۰ ۱,۶۵۴ ۲۵۴,۱۹۸ ۵۵ ۹۷,۸۰۸ ۱۵۶,۳۹۰ ۸,۶۰۱,۳۳۹,۷۰۳,۰۰۱
  ۲۰ ۱۳۹۹/۰۳/۲۶ ۵۳,۹۷۶,۱۳۷ ۵۳,۵۷۸,۳۷۶ ۰ ۲,۴۲۳ ۲۵۲,۵۴۴ ۲۳۴ ۹۷,۷۵۳ ۱۵۴,۷۹۱ ۸,۲۹۳,۴۵۰,۳۳۷,۶۵۲