صندوق سرمايه گذاري توسعه اعتماد رفاه
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۰۵۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۹۱۸۸
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۳/۰۲/۲۹
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۳,۱۷۲,۷۲۴
تعداد واحدهای باقی مانده
۱۶,۸۲۷,۲۷۶
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۲,۳۷۴,۰۹۴,۸۴۴,۶۴۱
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۷۵۴,۴۴۸
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۷۴۸,۲۸۳
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۷۴۸,۲۸۳
تاریخ انتشار
۱۴۰۳/۰۲/۲۹
اطلاعات صندوق
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۱/۰۲/۲۰
نوع صندوق
سهامی
  در حال دریافت اطلاعات نمودار
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
  ۱ ۱۴۰۳/۰۲/۲۹ ۷۵۴,۴۴۸ ۷۴۸,۲۸۳ ۷۴۸,۲۸۳ ۰ ۰ ۶,۷۵۵,۹۰۰ ۰ ۳,۵۸۳,۱۷۶ ۳,۱۷۲,۷۲۴ ۲,۳۷۴,۰۹۴,۸۴۴,۶۴۱
  ۲ ۱۴۰۳/۰۲/۲۸ ۷۵۰,۴۰۷ ۷۴۴,۲۷۰ ۷۴۴,۲۷۰ ۰ ۰ ۶,۷۵۵,۹۰۰ ۰ ۳,۵۸۳,۱۷۶ ۳,۱۷۲,۷۲۴ ۲,۳۶۱,۳۶۲,۰۹۳,۸۶۰
  ۳ ۱۴۰۳/۰۲/۲۷ ۷۵۰,۴۷۵ ۷۴۴,۳۳۷ ۷۴۴,۳۳۷ ۰ ۱,۳۳۲ ۶,۷۵۵,۹۰۰ ۶,۳۹۹ ۳,۵۸۳,۱۷۶ ۳,۱۷۲,۷۲۴ ۲,۳۶۱,۵۷۷,۰۱۸,۰۷۸
  ۴ ۱۴۰۳/۰۲/۲۶ ۷۵۰,۵۳۰ ۷۴۴,۴۰۳ ۷۴۴,۴۰۳ ۰ ۰ ۶,۷۵۴,۵۶۸ ۹,۷۲۷ ۳,۵۷۶,۷۷۷ ۳,۱۷۷,۷۹۱ ۲,۳۶۵,۵۵۵,۶۹۳,۵۳۳
  ۵ ۱۴۰۳/۰۲/۲۵ ۷۵۲,۰۳۶ ۷۴۵,۹۲۲ ۷۴۵,۹۲۲ ۰ ۰ ۶,۷۵۴,۵۶۸ ۳,۵۵۰ ۳,۵۶۷,۰۵۰ ۳,۱۸۷,۵۱۸ ۲,۳۷۷,۶۳۹,۹۶۲,۶۷۷
  ۶ ۱۴۰۳/۰۲/۲۴ ۷۵۱,۶۱۳ ۷۴۵,۵۰۵ ۷۴۵,۵۰۵ ۰ ۰ ۶,۷۵۴,۵۶۸ ۰ ۳,۵۶۳,۵۰۰ ۳,۱۹۱,۰۶۸ ۲,۳۷۸,۹۵۸,۶۶۴,۸۸۶
  ۷ ۱۴۰۳/۰۲/۲۳ ۷۷۳,۱۴۳ ۷۶۶,۸۸۶ ۷۶۶,۸۸۶ ۰ ۰ ۶,۷۵۴,۵۶۸ ۰ ۳,۵۶۳,۵۰۰ ۳,۱۹۱,۰۶۸ ۲,۴۴۷,۱۸۵,۹۶۰,۳۶۳
  ۸ ۱۴۰۳/۰۲/۲۲ ۷۸۰,۲۲۵ ۷۷۳,۹۰۶ ۷۷۳,۹۰۶ ۰ ۰ ۶,۷۵۴,۵۶۸ ۰ ۳,۵۶۳,۵۰۰ ۳,۱۹۱,۰۶۸ ۲,۴۶۹,۵۸۷,۳۲۶,۷۷۸
  ۹ ۱۴۰۳/۰۲/۲۱ ۷۸۹,۵۹۲ ۷۸۳,۲۰۲ ۷۸۳,۲۰۲ ۰ ۰ ۶,۷۵۴,۵۶۸ ۰ ۳,۵۶۳,۵۰۰ ۳,۱۹۱,۰۶۸ ۲,۴۹۹,۲۴۹,۲۹۰,۲۹۳
  ۱۰ ۱۴۰۳/۰۲/۲۰ ۷۸۹,۶۷۳ ۷۸۳,۲۸۲ ۷۸۳,۲۸۲ ۰ ۰ ۶,۷۵۴,۵۶۸ ۴۲۸ ۳,۵۶۳,۵۰۰ ۳,۱۹۱,۰۶۸ ۲,۴۹۹,۵۰۵,۸۲۲,۱۳۱
  ۱۱ ۱۴۰۳/۰۲/۱۹ ۷۸۹,۵۸۱ ۷۸۳,۱۹۱ ۷۸۳,۱۹۱ ۰ ۰ ۶,۷۵۴,۵۶۸ ۶,۰۵۰ ۳,۵۶۳,۰۷۲ ۳,۱۹۱,۴۹۶ ۲,۴۹۹,۵۵۱,۱۷۸,۴۵۲
  ۱۲ ۱۴۰۳/۰۲/۱۸ ۷۹۵,۱۱۶ ۷۸۸,۷۰۰ ۷۸۸,۷۰۰ ۰ ۰ ۶,۷۵۴,۵۶۸ ۳۸۶ ۳,۵۵۷,۰۲۲ ۳,۱۹۷,۵۴۶ ۲,۵۲۱,۹۰۵,۲۷۶,۸۲۱
  ۱۳ ۱۴۰۳/۰۲/۱۷ ۷۹۷,۶۶۲ ۷۹۱,۲۲۶ ۷۹۱,۲۲۶ ۰ ۰ ۶,۷۵۴,۵۶۸ ۳۰۰ ۳,۵۵۶,۶۳۶ ۳,۱۹۷,۹۳۲ ۲,۵۳۰,۲۸۷,۳۶۸,۷۳۵
  ۱۴ ۱۴۰۳/۰۲/۱۶ ۸۱۰,۹۰۷ ۸۰۴,۳۶۱ ۸۰۴,۳۶۱ ۰ ۰ ۶,۷۵۴,۵۶۸ ۰ ۳,۵۵۶,۳۳۶ ۳,۱۹۸,۲۳۲ ۲,۵۷۲,۵۳۳,۰۷۶,۳۶۳
  ۱۵ ۱۴۰۳/۰۲/۱۵ ۸۱۲,۲۷۵ ۸۰۵,۷۲۰ ۸۰۵,۷۲۰ ۰ ۰ ۶,۷۵۴,۵۶۸ ۰ ۳,۵۵۶,۳۳۶ ۳,۱۹۸,۲۳۲ ۲,۵۷۶,۸۸۱,۰۳۵,۶۵۴
  ۱۶ ۱۴۰۳/۰۲/۱۴ ۸۱۲,۳۴۸ ۸۰۵,۷۹۳ ۸۰۵,۷۹۳ ۰ ۰ ۶,۷۵۴,۵۶۸ ۰ ۳,۵۵۶,۳۳۶ ۳,۱۹۸,۲۳۲ ۲,۵۷۷,۱۱۳,۲۷۴,۷۳۶
  ۱۷ ۱۴۰۳/۰۲/۱۳ ۸۱۲,۳۶۰ ۸۰۵,۸۰۵ ۸۰۵,۸۰۵ ۰ ۰ ۶,۷۵۴,۵۶۸ ۱,۶۰۰ ۳,۵۵۶,۳۳۶ ۳,۱۹۸,۲۳۲ ۲,۵۷۷,۱۵۰,۸۴۸,۷۳۸
  ۱۸ ۱۴۰۳/۰۲/۱۲ ۸۱۲,۹۷۶ ۸۰۶,۴۲۴ ۸۰۶,۴۲۴ ۰ ۰ ۶,۷۵۴,۵۶۸ ۰ ۳,۵۵۴,۷۳۶ ۳,۱۹۹,۸۳۲ ۲,۵۸۰,۴۲۱,۴۶۴,۰۶۱
  ۱۹ ۱۴۰۳/۰۲/۱۱ ۸۰۸,۷۸۴ ۸۰۲,۲۵۷ ۸۰۲,۲۵۷ ۰ ۰ ۶,۷۵۴,۵۶۸ ۰ ۳,۵۵۴,۷۳۶ ۳,۱۹۹,۸۳۲ ۲,۵۶۷,۰۸۸,۹۸۶,۶۱۳
  ۲۰ ۱۴۰۳/۰۲/۱۰ ۸۱۵,۴۹۳ ۸۰۸,۹۲۱ ۸۰۸,۹۲۱ ۰ ۰ ۶,۷۵۴,۵۶۸ ۴,۵۵۰ ۳,۵۵۴,۷۳۶ ۳,۱۹۹,۸۳۲ ۲,۵۸۸,۴۱۱,۹۵۶,۲۹۰
  مشاهده همه