صندوق سرمایه‌گذاری توسعه زرین رفاه
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۰۵۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۹۱۸۸
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۰/۱۰/۲۸
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۵,۱۲۹,۳۳۸
تعداد واحدهای باقی مانده
۱۴,۸۷۰,۶۶۲
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۲,۰۷۶,۲۶۸,۵۴۷,۴۳۴
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۴۰۷,۸۸۵
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۴۰۴,۷۸۳
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۴۰۴,۷۸۳
تاریخ انتشار
۱۴۰۰/۱۰/۲۸
اطلاعات صندوق
مدیر ثبت
ضامن نقد شوندگی اول
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۱/۰۲/۲۰
نوع صندوق
سهامی
  در حال دریافت اطلاعات نمودار
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
  ۱ ۱۴۰۰/۱۰/۲۸ ۴۰۷,۸۸۵ ۴۰۴,۷۸۳ ۴۰۴,۷۸۳ ۰ ۰ ۶,۱۵۸,۱۱۴ ۵,۷۴۶ ۱,۰۲۸,۷۷۶ ۵,۱۲۹,۳۳۸ ۲,۰۷۶,۲۶۸,۵۴۷,۴۳۴
  ۲ ۱۴۰۰/۱۰/۲۷ ۴۲۳,۷۰۷ ۴۲۰,۵۰۵ ۴۲۰,۵۰۵ ۰ ۰ ۶,۱۵۸,۱۱۴ ۱۴,۶۸۹ ۱,۰۲۳,۰۳۰ ۵,۱۳۵,۰۸۴ ۲,۱۵۹,۳۲۹,۴۷۹,۴۵۶
  ۳ ۱۴۰۰/۱۰/۲۶ ۴۲۶,۴۷۴ ۴۲۳,۲۷۱ ۴۲۳,۲۷۱ ۰ ۰ ۶,۱۵۸,۱۱۴ ۰ ۱,۰۰۸,۳۴۱ ۵,۱۴۹,۷۷۳ ۲,۱۷۹,۷۴۷,۰۶۷,۱۲۶
  ۴ ۱۴۰۰/۱۰/۲۵ ۴۳۳,۶۶۵ ۴۳۰,۴۱۳ ۴۳۰,۴۱۳ ۰ ۰ ۶,۱۵۸,۱۱۴ ۰ ۱,۰۰۸,۳۴۱ ۵,۱۴۹,۷۷۳ ۲,۲۱۶,۵۲۷,۲۸۶,۱۱۷
  ۵ ۱۴۰۰/۱۰/۲۴ ۴۴۰,۰۹۳ ۴۳۶,۷۹۷ ۴۳۶,۷۹۷ ۰ ۰ ۶,۱۵۸,۱۱۴ ۰ ۱,۰۰۸,۳۴۱ ۵,۱۴۹,۷۷۳ ۲,۲۴۹,۴۰۷,۰۲۷,۵۳۳
  ۶ ۱۴۰۰/۱۰/۲۳ ۴۴۰,۱۴۶ ۴۳۶,۸۵۰ ۴۳۶,۸۵۰ ۰ ۰ ۶,۱۵۸,۱۱۴ ۶,۶۳۸ ۱,۰۰۸,۳۴۱ ۵,۱۴۹,۷۷۳ ۲,۲۴۹,۶۷۷,۱۰۱,۳۲۸
  ۷ ۱۴۰۰/۱۰/۲۲ ۴۴۰,۱۹۴ ۴۳۶,۹۰۲ ۴۳۶,۹۰۲ ۰ ۰ ۶,۱۵۸,۱۱۴ ۶۵۷ ۱,۰۰۱,۷۰۳ ۵,۱۵۶,۴۱۱ ۲,۲۵۲,۸۴۷,۳۴۰,۲۰۵
  ۸ ۱۴۰۰/۱۰/۲۱ ۴۴۰,۹۱۰ ۴۳۷,۶۱۴ ۴۳۷,۶۱۴ ۰ ۲۳ ۶,۱۵۸,۱۱۴ ۲۸,۶۲۲ ۱,۰۰۱,۰۴۶ ۵,۱۵۷,۰۶۸ ۲,۲۵۶,۸۰۴,۸۳۳,۳۷۴
  ۹ ۱۴۰۰/۱۰/۲۰ ۴۴۰,۰۰۵ ۴۳۶,۷۲۹ ۴۳۶,۷۲۹ ۰ ۰ ۶,۱۵۸,۰۹۱ ۳۳,۳۰۰ ۹۷۲,۴۲۴ ۵,۱۸۵,۶۶۷ ۲,۲۶۴,۷۲۹,۶۱۱,۹۰۱
  ۱۰ ۱۴۰۰/۱۰/۱۹ ۴۴۱,۸۰۹ ۴۳۸,۵۳۹ ۴۳۸,۵۳۹ ۰ ۰ ۶,۱۵۸,۰۹۱ ۰ ۹۳۹,۱۲۴ ۵,۲۱۸,۹۶۷ ۲,۲۸۸,۷۲۰,۴۱۶,۰۹۷
  ۱۱ ۱۴۰۰/۱۰/۱۸ ۴۵۲,۵۹۸ ۴۴۹,۲۴۲ ۴۴۹,۲۴۲ ۰ ۰ ۶,۱۵۸,۰۹۱ ۰ ۹۳۹,۱۲۴ ۵,۲۱۸,۹۶۷ ۲,۳۴۴,۵۸۰,۵۰۸,۶۸۵
  ۱۲ ۱۴۰۰/۱۰/۱۷ ۴۵۲,۸۷۰ ۴۴۹,۵۱۴ ۴۴۹,۵۱۴ ۰ ۰ ۶,۱۵۸,۰۹۱ ۰ ۹۳۹,۱۲۴ ۵,۲۱۸,۹۶۷ ۲,۳۴۵,۹۹۹,۲۵۴,۶۸۹
  ۱۳ ۱۴۰۰/۱۰/۱۶ ۴۵۲,۹۰۶ ۴۴۹,۵۵۰ ۴۴۹,۵۵۰ ۰ ۰ ۶,۱۵۸,۰۹۱ ۲۰۰ ۹۳۹,۱۲۴ ۵,۲۱۸,۹۶۷ ۲,۳۴۶,۱۸۵,۹۵۱,۸۲۶
  ۱۴ ۱۴۰۰/۱۰/۱۵ ۴۵۳,۰۸۲ ۴۴۹,۷۲۶ ۴۴۹,۷۲۶ ۰ ۰ ۶,۱۵۸,۰۹۱ ۲,۰۶۵ ۹۳۸,۹۲۴ ۵,۲۱۹,۱۶۷ ۲,۳۴۷,۱۹۵,۷۸۲,۱۱۴
  ۱۵ ۱۴۰۰/۱۰/۱۴ ۴۵۱,۸۵۲ ۴۴۸,۴۹۶ ۴۴۸,۴۹۶ ۰ ۴۳ ۶,۱۵۸,۰۹۱ ۷۵۹ ۹۳۶,۸۵۹ ۵,۲۲۱,۲۳۲ ۲,۳۴۱,۷۰۲,۲۱۷,۳۳۰
  ۱۶ ۱۴۰۰/۱۰/۱۳ ۴۵۹,۰۲۳ ۴۵۵,۶۱۰ ۴۵۵,۶۱۰ ۰ ۱,۰۸۳ ۶,۱۵۸,۰۴۸ ۱۲,۹۱۰ ۹۳۶,۱۰۰ ۵,۲۲۱,۹۴۸ ۲,۳۷۹,۱۷۲,۰۳۹,۹۵۳
  ۱۷ ۱۴۰۰/۱۰/۱۲ ۴۶۱,۴۲۷ ۴۵۸,۰۰۱ ۴۵۸,۰۰۱ ۰ ۰ ۶,۱۵۶,۹۶۵ ۶,۵۰۰ ۹۲۳,۱۹۰ ۵,۲۳۳,۷۷۵ ۲,۳۹۷,۰۷۳,۷۶۴,۹۷۲
  ۱۸ ۱۴۰۰/۱۰/۱۱ ۴۶۱,۴۴۴ ۴۵۸,۰۲۱ ۴۵۸,۰۲۱ ۰ ۰ ۶,۱۵۶,۹۶۵ ۰ ۹۱۶,۶۹۰ ۵,۲۴۰,۲۷۵ ۲,۴۰۰,۱۵۷,۶۵۶,۵۹۲
  ۱۹ ۱۴۰۰/۱۰/۱۰ ۴۶۸,۱۶۹ ۴۶۴,۶۸۹ ۴۶۴,۶۸۹ ۰ ۰ ۶,۱۵۶,۹۶۵ ۰ ۹۱۶,۶۹۰ ۵,۲۴۰,۲۷۵ ۲,۴۳۵,۰۹۷,۷۰۳,۳۹۳
  ۲۰ ۱۴۰۰/۱۰/۰۹ ۴۶۸,۲۰۹ ۴۶۴,۷۲۸ ۴۶۴,۷۲۸ ۰ ۰ ۶,۱۵۶,۹۶۵ ۱۱,۵۳۹ ۹۱۶,۶۹۰ ۵,۲۴۰,۲۷۵ ۲,۴۳۵,۳۰۴,۸۷۸,۳۴۹
  مشاهده همه