صندوق سرمايه گذاري توسعه اعتماد رفاه
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۰۵۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۹۱۸۸
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۲/۰۷/۰۳
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۳,۴۴۵,۴۸۰
تعداد واحدهای باقی مانده
۱۶,۵۵۴,۵۲۰
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۲,۵۵۲,۲۱۳,۵۷۹,۷۶۰
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۷۴۶,۵۸۵
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۷۴۰,۷۴۳
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۷۴۰,۷۴۳
تاریخ انتشار
۱۴۰۲/۰۷/۰۳
اطلاعات صندوق
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۱/۰۲/۲۰
نوع صندوق
سهامی
  در حال دریافت اطلاعات نمودار
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
  ۱ ۱۴۰۲/۰۷/۰۳ ۷۴۶,۵۸۵ ۷۴۰,۷۴۳ ۷۴۰,۷۴۳ ۰ ۰ ۶,۵۲۶,۱۹۸ ۰ ۳,۰۸۰,۷۱۸ ۳,۴۴۵,۴۸۰ ۲,۵۵۲,۲۱۳,۵۷۹,۷۶۰
  ۲ ۱۴۰۲/۰۷/۰۲ ۷۵۳,۴۳۰ ۷۴۷,۵۴۰ ۷۴۷,۵۴۰ ۰ ۰ ۶,۵۲۶,۱۹۸ ۵,۸۱۴ ۳,۰۸۰,۷۱۸ ۳,۴۴۵,۴۸۰ ۲,۵۷۵,۶۳۴,۰۸۶,۷۴۱
  ۳ ۱۴۰۲/۰۷/۰۱ ۷۵۳,۳۵۶ ۷۴۷,۴۷۷ ۷۴۷,۴۷۷ ۰ ۰ ۶,۵۲۶,۱۹۸ ۰ ۳,۰۷۴,۹۰۴ ۳,۴۵۱,۲۹۴ ۲,۵۷۹,۷۶۱,۷۷۵,۶۴۷
  ۴ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ ۷۵۵,۱۹۵ ۷۴۹,۳۰۳ ۷۴۹,۳۰۳ ۰ ۰ ۶,۵۲۶,۱۹۸ ۰ ۳,۰۷۴,۹۰۴ ۳,۴۵۱,۲۹۴ ۲,۵۸۶,۰۶۴,۴۳۶,۳۰۸
  ۵ ۱۴۰۲/۰۶/۳۰ ۷۵۵,۲۵۸ ۷۴۹,۳۶۶ ۷۴۹,۳۶۶ ۰ ۰ ۶,۵۲۶,۱۹۸ ۰ ۳,۰۷۴,۹۰۴ ۳,۴۵۱,۲۹۴ ۲,۵۸۶,۲۸۲,۱۷۰,۹۰۳
  ۶ ۱۴۰۲/۰۶/۲۹ ۷۵۵,۰۱۱ ۷۴۹,۱۱۹ ۷۴۹,۱۱۹ ۰ ۰ ۶,۵۲۶,۱۹۸ ۷۰ ۳,۰۷۴,۹۰۴ ۳,۴۵۱,۲۹۴ ۲,۵۸۵,۴۳۰,۲۳۴,۸۷۳
  ۷ ۱۴۰۲/۰۶/۲۸ ۷۵۹,۶۴۵ ۷۵۳,۷۲۰ ۷۵۳,۷۲۰ ۰ ۰ ۶,۵۲۶,۱۹۸ ۰ ۳,۰۷۴,۸۳۴ ۳,۴۵۱,۳۶۴ ۲,۶۰۱,۳۶۳,۷۱۵,۴۲۵
  ۸ ۱۴۰۲/۰۶/۲۷ ۷۶۲,۹۳۴ ۷۵۶,۹۸۶ ۷۵۶,۹۸۶ ۰ ۰ ۶,۵۲۶,۱۹۸ ۰ ۳,۰۷۴,۸۳۴ ۳,۴۵۱,۳۶۴ ۲,۶۱۲,۶۳۴,۸۸۹,۷۴۵
  ۹ ۱۴۰۲/۰۶/۲۶ ۷۶۴,۴۴۴ ۷۵۸,۴۸۹ ۷۵۸,۴۸۹ ۰ ۰ ۶,۵۲۶,۱۹۸ ۰ ۳,۰۷۴,۸۳۴ ۳,۴۵۱,۳۶۴ ۲,۶۱۷,۸۲۲,۲۵۴,۴۸۹
  ۱۰ ۱۴۰۲/۰۶/۲۵ ۷۵۷,۳۴۲ ۷۵۱,۴۳۶ ۷۵۱,۴۳۶ ۰ ۰ ۶,۵۲۶,۱۹۸ ۰ ۳,۰۷۴,۸۳۴ ۳,۴۵۱,۳۶۴ ۲,۵۹۳,۴۷۸,۱۹۲,۵۰۴
  ۱۱ ۱۴۰۲/۰۶/۲۴ ۷۵۷,۳۷۲ ۷۵۱,۴۶۶ ۷۵۱,۴۶۶ ۰ ۰ ۶,۵۲۶,۱۹۸ ۰ ۳,۰۷۴,۸۳۴ ۳,۴۵۱,۳۶۴ ۲,۵۹۳,۵۸۱,۸۷۴,۸۰۳
  ۱۲ ۱۴۰۲/۰۶/۲۳ ۷۵۷,۴۲۷ ۷۵۱,۵۲۱ ۷۵۱,۵۲۱ ۰ ۱۴ ۶,۵۲۶,۱۹۸ ۰ ۳,۰۷۴,۸۳۴ ۳,۴۵۱,۳۶۴ ۲,۵۹۳,۷۷۳,۶۷۷,۵۸۵
  ۱۳ ۱۴۰۲/۰۶/۲۲ ۷۵۷,۲۵۰ ۷۵۱,۳۴۴ ۷۵۱,۳۴۴ ۰ ۰ ۶,۵۲۶,۱۸۴ ۰ ۳,۰۷۴,۸۳۴ ۳,۴۵۱,۳۵۰ ۲,۵۹۳,۱۵۰,۰۹۰,۸۰۰
  ۱۴ ۱۴۰۲/۰۶/۲۱ ۷۵۹,۳۰۷ ۷۵۳,۳۸۹ ۷۵۳,۳۸۹ ۰ ۰ ۶,۵۲۶,۱۸۴ ۱,۶۷۰ ۳,۰۷۴,۸۳۴ ۳,۴۵۱,۳۵۰ ۲,۶۰۰,۲۰۹,۵۱۳,۸۳۲
  ۱۵ ۱۴۰۲/۰۶/۲۰ ۷۵۵,۸۱۱ ۷۴۹,۹۲۱ ۷۴۹,۹۲۱ ۰ ۰ ۶,۵۲۶,۱۸۴ ۳۶۴ ۳,۰۷۳,۱۶۴ ۳,۴۵۳,۰۲۰ ۲,۵۸۹,۴۹۱,۹۰۸,۳۸۵
  ۱۶ ۱۴۰۲/۰۶/۱۹ ۷۵۵,۳۸۰ ۷۴۹,۴۹۲ ۷۴۹,۴۹۲ ۰ ۰ ۶,۵۲۶,۱۸۴ ۲۷۸ ۳,۰۷۲,۸۰۰ ۳,۴۵۳,۳۸۴ ۲,۵۸۸,۲۸۴,۱۶۵,۲۲۸
  ۱۷ ۱۴۰۲/۰۶/۱۸ ۷۵۸,۸۵۳ ۷۵۲,۹۲۸ ۷۵۲,۹۲۸ ۰ ۰ ۶,۵۲۶,۱۸۴ ۰ ۳,۰۷۲,۵۲۲ ۳,۴۵۳,۶۶۲ ۲,۶۰۰,۳۵۹,۵۷۴,۹۰۱
  ۱۸ ۱۴۰۲/۰۶/۱۷ ۷۷۱,۲۳۲ ۷۶۵,۲۲۳ ۷۶۵,۲۲۳ ۰ ۰ ۶,۵۲۶,۱۸۴ ۰ ۳,۰۷۲,۵۲۲ ۳,۴۵۳,۶۶۲ ۲,۶۴۲,۸۲۰,۱۴۵,۶۰۷
  ۱۹ ۱۴۰۲/۰۶/۱۶ ۷۷۱,۲۶۹ ۷۶۵,۲۶۰ ۷۶۵,۲۶۰ ۰ ۰ ۶,۵۲۶,۱۸۴ ۰ ۳,۰۷۲,۵۲۲ ۳,۴۵۳,۶۶۲ ۲,۶۴۲,۹۴۸,۷۴۱,۰۷۸
  ۲۰ ۱۴۰۲/۰۶/۱۵ ۷۷۱,۲۶۳ ۷۶۵,۲۵۴ ۷۶۵,۲۵۴ ۰ ۰ ۶,۵۲۶,۱۸۴ ۸,۴۴۰ ۳,۰۷۲,۵۲۲ ۳,۴۵۳,۶۶۲ ۲,۶۴۲,۹۲۷,۶۵۷,۵۱۴
  مشاهده همه