صندوق سرمایه گذاری بانک توسعه تعاون
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۰۵۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۹۱۸۸
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۱/۰۳/۰۷
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۴,۷۶۱,۵۸۲
تعداد واحدهای باقی مانده
۱۵,۲۳۸,۴۱۸
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۲,۴۶۱,۲۰۷,۲۳۱,۲۱۱
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۵۲۰,۸۳۶
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۵۱۶,۸۸۹
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۵۱۶,۸۸۹
تاریخ انتشار
۱۴۰۱/۰۳/۰۷
اطلاعات صندوق
مدیر ثبت
ضامن نقد شوندگی اول
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۱/۰۲/۲۰
نوع صندوق
سهامی
  در حال دریافت اطلاعات نمودار
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
  ۱ ۱۴۰۱/۰۳/۰۷ ۵۲۰,۸۳۶ ۵۱۶,۸۸۹ ۵۱۶,۸۸۹ ۰ ۰ ۶,۱۹۲,۷۴۶ ۰ ۱,۴۳۱,۱۶۴ ۴,۷۶۱,۵۸۲ ۲,۴۶۱,۲۰۷,۲۳۱,۲۱۱
  ۲ ۱۴۰۱/۰۳/۰۶ ۵۲۵,۱۴۶ ۵۲۱,۲۰۲ ۵۲۱,۲۰۲ ۰ ۰ ۶,۱۹۲,۷۴۶ ۰ ۱,۴۳۱,۱۶۴ ۴,۷۶۱,۵۸۲ ۲,۴۸۱,۷۴۵,۲۰۱,۱۵۳
  ۳ ۱۴۰۱/۰۳/۰۵ ۵۲۵,۱۷۹ ۵۲۱,۲۳۴ ۵۲۱,۲۳۴ ۰ ۱,۰۲۶ ۶,۱۹۲,۷۴۶ ۵,۵۰۰ ۱,۴۳۱,۱۶۴ ۴,۷۶۱,۵۸۲ ۲,۴۸۱,۹۰۰,۴۲۴,۳۷۹
  ۴ ۱۴۰۱/۰۳/۰۴ ۵۲۵,۵۲۵ ۵۲۱,۵۸۴ ۵۲۱,۵۸۴ ۰ ۲,۴۵۷ ۶,۱۹۱,۷۲۰ ۷,۲۶۶ ۱,۴۲۵,۶۶۴ ۴,۷۶۶,۰۵۶ ۲,۴۸۵,۸۹۸,۸۸۷,۷۴۹
  ۵ ۱۴۰۱/۰۳/۰۳ ۵۲۰,۳۲۹ ۵۱۶,۳۳۶ ۵۱۶,۳۳۶ ۰ ۲۹۷ ۶,۱۸۹,۲۶۳ ۱,۰۹۰ ۱,۴۱۸,۳۹۸ ۴,۷۷۰,۸۶۵ ۲,۴۶۳,۳۶۷,۰۵۷,۰۶۶
  ۶ ۱۴۰۱/۰۳/۰۲ ۵۲۰,۱۰۴ ۵۱۶,۰۸۶ ۵۱۶,۰۸۶ ۰ ۲,۴۴۱ ۶,۱۸۸,۹۶۶ ۱۰,۸۵۰ ۱,۴۱۷,۳۰۸ ۴,۷۷۱,۶۵۸ ۲,۴۶۲,۵۸۴,۱۳۹,۸۶۳
  ۷ ۱۴۰۱/۰۳/۰۱ ۵۳۱,۲۴۷ ۵۲۷,۱۷۹ ۵۲۷,۱۷۹ ۰ ۳,۱۰۸ ۶,۱۸۶,۵۲۵ ۲,۳۳۹ ۱,۴۰۶,۴۵۸ ۴,۷۸۰,۰۶۷ ۲,۵۱۹,۹۵۳,۲۱۱,۸۸۰
  ۸ ۱۴۰۱/۰۲/۳۱ ۵۳۰,۴۱۳ ۵۲۶,۳۵۲ ۵۲۶,۳۵۲ ۰ ۰ ۶,۱۸۳,۴۱۷ ۰ ۱,۴۰۴,۱۱۹ ۴,۷۷۹,۲۹۸ ۲,۵۱۵,۵۹۲,۱۲۴,۵۵۳
  ۹ ۱۴۰۱/۰۲/۳۰ ۵۳۳,۳۷۳ ۵۲۹,۲۹۶ ۵۲۹,۲۹۶ ۰ ۰ ۶,۱۸۳,۴۱۷ ۰ ۱,۴۰۴,۱۱۹ ۴,۷۷۹,۲۹۸ ۲,۵۲۹,۶۶۲,۷۶۴,۷۲۸
  ۱۰ ۱۴۰۱/۰۲/۲۹ ۵۳۳,۴۴۹ ۵۲۹,۳۷۲ ۵۲۹,۳۷۲ ۰ ۶۵۷ ۶,۱۸۳,۴۱۷ ۲,۶۰۰ ۱,۴۰۴,۱۱۹ ۴,۷۷۹,۲۹۸ ۲,۵۳۰,۰۲۵,۵۷۲,۱۷۶
  ۱۱ ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ ۵۳۳,۳۹۸ ۵۲۹,۳۲۲ ۵۲۹,۳۲۲ ۰ ۱۰۲ ۶,۱۸۲,۷۶۰ ۳,۱۷۰ ۱,۴۰۱,۵۱۹ ۴,۷۸۱,۲۴۱ ۲,۵۳۰,۸۱۸,۱۲۷,۶۴۳
  ۱۲ ۱۴۰۱/۰۲/۲۷ ۵۳۷,۶۹۸ ۵۳۳,۵۹۴ ۵۳۳,۵۹۴ ۰ ۲۸ ۶,۱۸۲,۶۵۸ ۳,۴۰۰ ۱,۳۹۸,۳۴۹ ۴,۷۸۴,۳۰۹ ۲,۵۵۲,۸۸۰,۷۴۹,۴۳۹
  ۱۳ ۱۴۰۱/۰۲/۲۶ ۵۳۴,۷۱۰ ۵۳۰,۶۳۰ ۵۳۰,۶۳۰ ۰ ۱,۳۸۴ ۶,۱۸۲,۶۳۰ ۳,۵۸۶ ۱,۳۹۴,۹۴۹ ۴,۷۸۷,۶۸۱ ۲,۵۴۰,۴۸۹,۰۸۹,۸۷۹
  ۱۴ ۱۴۰۱/۰۲/۲۵ ۵۳۱,۶۴۰ ۵۲۷,۵۸۳ ۵۲۷,۵۸۳ ۰ ۰ ۶,۱۸۱,۲۴۶ ۲,۰۸۰ ۱,۳۹۱,۳۶۳ ۴,۷۸۹,۸۸۳ ۲,۵۲۷,۰۵۹,۲۵۸,۷۸۱
  ۱۵ ۱۴۰۱/۰۲/۲۴ ۵۳۳,۸۳۸ ۵۲۹,۷۷۲ ۵۲۹,۷۷۲ ۰ ۰ ۶,۱۸۱,۲۴۶ ۰ ۱,۳۸۹,۲۸۳ ۴,۷۹۱,۹۶۳ ۲,۵۳۸,۶۴۵,۶۵۲,۴۳۵
  ۱۶ ۱۴۰۱/۰۲/۲۳ ۵۲۳,۱۴۱ ۵۱۹,۱۴۸ ۵۱۹,۱۴۸ ۰ ۰ ۶,۱۸۱,۲۴۶ ۰ ۱,۳۸۹,۲۸۳ ۴,۷۹۱,۹۶۳ ۲,۴۸۷,۷۳۷,۵۸۸,۵۵۸
  ۱۷ ۱۴۰۱/۰۲/۲۲ ۵۲۳,۱۴۱ ۵۱۹,۱۴۸ ۵۱۹,۱۴۸ ۰ ۳۸ ۶,۱۸۱,۲۴۶ ۲,۶۰۰ ۱,۳۸۹,۲۸۳ ۴,۷۹۱,۹۶۳ ۲,۴۸۷,۷۳۸,۹۶۲,۴۴۸
  ۱۸ ۱۴۰۱/۰۲/۲۱ ۵۲۳,۷۵۱ ۵۱۹,۷۶۰ ۵۱۹,۷۶۰ ۰ ۰ ۶,۱۸۱,۲۰۸ ۲,۹۹۱ ۱,۳۸۶,۶۸۳ ۴,۷۹۴,۵۲۵ ۲,۴۹۲,۰۰۲,۷۴۴,۸۵۰
  ۱۹ ۱۴۰۱/۰۲/۲۰ ۵۱۱,۱۶۹ ۵۰۷,۳۴۶ ۵۰۷,۳۴۶ ۰ ۱,۵۸۷ ۶,۱۸۱,۲۰۸ ۷,۸۲۷ ۱,۳۸۳,۶۹۲ ۴,۷۹۷,۵۱۶ ۲,۴۳۴,۰۰۲,۷۹۹,۰۱۴
  ۲۰ ۱۴۰۱/۰۲/۱۹ ۵۰۹,۹۸۳ ۵۰۶,۱۱۱ ۵۰۶,۱۱۱ ۰ ۰ ۶,۱۷۹,۶۲۱ ۱۵,۴۴۰ ۱,۳۷۵,۸۶۵ ۴,۸۰۳,۷۵۶ ۲,۴۳۱,۲۳۲,۲۰۲,۹۷۹
  مشاهده همه