صندوق سرمایه گذاری بانک توسعه تعاون
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۰۵۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۹۱۸۸
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۱/۰۲/۳۱
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۴,۷۷۹,۲۹۸
تعداد واحدهای باقی مانده
۱۵,۲۲۰,۷۰۲
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۲,۵۱۵,۵۹۲,۱۲۴,۵۵۳
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۵۳۰,۴۱۳
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۵۲۶,۳۵۲
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۵۲۶,۳۵۲
تاریخ انتشار
۱۴۰۱/۰۲/۳۱
اطلاعات صندوق
مدیر ثبت
ضامن نقد شوندگی اول
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۱/۰۲/۲۰
نوع صندوق
سهامی
  در حال دریافت اطلاعات نمودار
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
  ۱ ۱۴۰۱/۰۲/۳۱ ۵۳۰,۴۱۳ ۵۲۶,۳۵۲ ۵۲۶,۳۵۲ ۰ ۰ ۶,۱۸۳,۴۱۷ ۰ ۱,۴۰۴,۱۱۹ ۴,۷۷۹,۲۹۸ ۲,۵۱۵,۵۹۲,۱۲۴,۵۵۳
  ۲ ۱۴۰۱/۰۲/۳۰ ۵۳۳,۳۷۳ ۵۲۹,۲۹۶ ۵۲۹,۲۹۶ ۰ ۰ ۶,۱۸۳,۴۱۷ ۰ ۱,۴۰۴,۱۱۹ ۴,۷۷۹,۲۹۸ ۲,۵۲۹,۶۶۲,۷۶۴,۷۲۸
  ۳ ۱۴۰۱/۰۲/۲۹ ۵۳۳,۴۴۹ ۵۲۹,۳۷۲ ۵۲۹,۳۷۲ ۰ ۶۵۷ ۶,۱۸۳,۴۱۷ ۲,۶۰۰ ۱,۴۰۴,۱۱۹ ۴,۷۷۹,۲۹۸ ۲,۵۳۰,۰۲۵,۵۷۲,۱۷۶
  ۴ ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ ۵۳۳,۳۹۸ ۵۲۹,۳۲۲ ۵۲۹,۳۲۲ ۰ ۱۰۲ ۶,۱۸۲,۷۶۰ ۳,۱۷۰ ۱,۴۰۱,۵۱۹ ۴,۷۸۱,۲۴۱ ۲,۵۳۰,۸۱۸,۱۲۷,۶۴۳
  ۵ ۱۴۰۱/۰۲/۲۷ ۵۳۷,۶۹۸ ۵۳۳,۵۹۴ ۵۳۳,۵۹۴ ۰ ۲۸ ۶,۱۸۲,۶۵۸ ۳,۴۰۰ ۱,۳۹۸,۳۴۹ ۴,۷۸۴,۳۰۹ ۲,۵۵۲,۸۸۰,۷۴۹,۴۳۹
  ۶ ۱۴۰۱/۰۲/۲۶ ۵۳۴,۷۱۰ ۵۳۰,۶۳۰ ۵۳۰,۶۳۰ ۰ ۱,۳۸۴ ۶,۱۸۲,۶۳۰ ۳,۵۸۶ ۱,۳۹۴,۹۴۹ ۴,۷۸۷,۶۸۱ ۲,۵۴۰,۴۸۹,۰۸۹,۸۷۹
  ۷ ۱۴۰۱/۰۲/۲۵ ۵۳۱,۶۴۰ ۵۲۷,۵۸۳ ۵۲۷,۵۸۳ ۰ ۰ ۶,۱۸۱,۲۴۶ ۲,۰۸۰ ۱,۳۹۱,۳۶۳ ۴,۷۸۹,۸۸۳ ۲,۵۲۷,۰۵۹,۲۵۸,۷۸۱
  ۸ ۱۴۰۱/۰۲/۲۴ ۵۳۳,۸۳۸ ۵۲۹,۷۷۲ ۵۲۹,۷۷۲ ۰ ۰ ۶,۱۸۱,۲۴۶ ۰ ۱,۳۸۹,۲۸۳ ۴,۷۹۱,۹۶۳ ۲,۵۳۸,۶۴۵,۶۵۲,۴۳۵
  ۹ ۱۴۰۱/۰۲/۲۳ ۵۲۳,۱۴۱ ۵۱۹,۱۴۸ ۵۱۹,۱۴۸ ۰ ۰ ۶,۱۸۱,۲۴۶ ۰ ۱,۳۸۹,۲۸۳ ۴,۷۹۱,۹۶۳ ۲,۴۸۷,۷۳۷,۵۸۸,۵۵۸
  ۱۰ ۱۴۰۱/۰۲/۲۲ ۵۲۳,۱۴۱ ۵۱۹,۱۴۸ ۵۱۹,۱۴۸ ۰ ۳۸ ۶,۱۸۱,۲۴۶ ۲,۶۰۰ ۱,۳۸۹,۲۸۳ ۴,۷۹۱,۹۶۳ ۲,۴۸۷,۷۳۸,۹۶۲,۴۴۸
  ۱۱ ۱۴۰۱/۰۲/۲۱ ۵۲۳,۷۵۱ ۵۱۹,۷۶۰ ۵۱۹,۷۶۰ ۰ ۰ ۶,۱۸۱,۲۰۸ ۲,۹۹۱ ۱,۳۸۶,۶۸۳ ۴,۷۹۴,۵۲۵ ۲,۴۹۲,۰۰۲,۷۴۴,۸۵۰
  ۱۲ ۱۴۰۱/۰۲/۲۰ ۵۱۱,۱۶۹ ۵۰۷,۳۴۶ ۵۰۷,۳۴۶ ۰ ۱,۵۸۷ ۶,۱۸۱,۲۰۸ ۷,۸۲۷ ۱,۳۸۳,۶۹۲ ۴,۷۹۷,۵۱۶ ۲,۴۳۴,۰۰۲,۷۹۹,۰۱۴
  ۱۳ ۱۴۰۱/۰۲/۱۹ ۵۰۹,۹۸۳ ۵۰۶,۱۱۱ ۵۰۶,۱۱۱ ۰ ۰ ۶,۱۷۹,۶۲۱ ۱۵,۴۴۰ ۱,۳۷۵,۸۶۵ ۴,۸۰۳,۷۵۶ ۲,۴۳۱,۲۳۲,۲۰۲,۹۷۹
  ۱۴ ۱۴۰۱/۰۲/۱۸ ۵۱۷,۰۳۵ ۵۱۳,۱۲۷ ۵۱۳,۱۲۷ ۰ ۳۵۴ ۶,۱۷۹,۶۲۱ ۱۰۰ ۱,۳۶۰,۴۲۵ ۴,۸۱۹,۱۹۶ ۲,۴۷۲,۸۵۸,۳۶۰,۲۳۷
  ۱۵ ۱۴۰۱/۰۲/۱۷ ۵۱۳,۹۵۶ ۵۱۰,۰۷۴ ۵۱۰,۰۷۴ ۰ ۰ ۶,۱۷۹,۲۶۷ ۰ ۱,۳۶۰,۳۲۵ ۴,۸۱۸,۹۴۲ ۲,۴۵۸,۰۱۶,۷۱۸,۱۰۳
  ۱۶ ۱۴۰۱/۰۲/۱۶ ۵۰۶,۸۰۲ ۵۰۲,۹۷۰ ۵۰۲,۹۷۰ ۰ ۰ ۶,۱۷۹,۲۶۷ ۰ ۱,۳۶۰,۳۲۵ ۴,۸۱۸,۹۴۲ ۲,۴۲۳,۷۸۳,۳۲۰,۳۴۵
  ۱۷ ۱۴۰۱/۰۲/۱۵ ۵۰۶,۸۵۶ ۵۰۳,۰۲۳ ۵۰۳,۰۲۳ ۰ ۰ ۶,۱۷۹,۲۶۷ ۰ ۱,۳۶۰,۳۲۵ ۴,۸۱۸,۹۴۲ ۲,۴۲۴,۰۴۰,۶۰۸,۲۴۷
  ۱۸ ۱۴۰۱/۰۲/۱۴ ۵۰۶,۹۱۰ ۵۰۳,۰۷۷ ۵۰۳,۰۷۷ ۰ ۰ ۶,۱۷۹,۲۶۷ ۰ ۱,۳۶۰,۳۲۵ ۴,۸۱۸,۹۴۲ ۲,۴۲۴,۲۹۹,۵۰۴,۷۹۳
  ۱۹ ۱۴۰۱/۰۲/۱۳ ۵۰۶,۹۶۱ ۵۰۳,۱۲۹ ۵۰۳,۱۲۹ ۰ ۲۴ ۶,۱۷۹,۲۶۷ ۷,۷۰۵ ۱,۳۶۰,۳۲۵ ۴,۸۱۸,۹۴۲ ۲,۴۲۴,۵۴۸,۹۱۶,۰۶۳
  ۲۰ ۱۴۰۱/۰۲/۱۲ ۵۰۷,۰۲۶ ۵۰۳,۲۰۰ ۵۰۳,۲۰۰ ۰ ۱,۷۰۱ ۶,۱۷۹,۲۴۳ ۴,۳۰۹ ۱,۳۵۲,۶۲۰ ۴,۸۲۶,۶۲۳ ۲,۴۲۸,۷۵۵,۰۸۵,۰۵۶
  مشاهده همه