صندوق سرمايه گذاري توسعه اعتماد رفاه
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۰۵۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۹۱۸۸
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۱/۰۹/۱۸
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۴,۱۷۰,۹۹۸
تعداد واحدهای باقی مانده
۱۵,۸۲۹,۰۰۲
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۱,۹۵۴,۶۰۱,۳۴۸,۵۱۶
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۴۷۲,۲۵۶
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۴۶۸,۶۱۷
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۴۶۸,۶۱۷
تاریخ انتشار
۱۴۰۱/۰۹/۱۸
اطلاعات صندوق
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۱/۰۲/۲۰
نوع صندوق
سهامی
  در حال دریافت اطلاعات نمودار
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
  ۱ ۱۴۰۱/۰۹/۱۸ ۴۷۲,۲۵۶ ۴۶۸,۶۱۷ ۴۶۸,۶۱۷ ۰ ۰ ۶,۲۳۰,۱۸۱ ۰ ۲,۰۵۹,۱۸۳ ۴,۱۷۰,۹۹۸ ۱,۹۵۴,۶۰۱,۳۴۸,۵۱۶
  ۲ ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ۴۷۲,۲۶۸ ۴۶۸,۶۲۹ ۴۶۸,۶۲۹ ۰ ۰ ۶,۲۳۰,۱۸۱ ۰ ۲,۰۵۹,۱۸۳ ۴,۱۷۰,۹۹۸ ۱,۹۵۴,۶۵۰,۶۸۷,۴۷۶
  ۳ ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ ۴۷۲,۳۵۲ ۴۶۸,۷۱۳ ۴۶۸,۷۱۳ ۰ ۰ ۶,۲۳۰,۱۸۱ ۴,۸۰۰ ۲,۰۵۹,۱۸۳ ۴,۱۷۰,۹۹۸ ۱,۹۵۵,۰۰۲,۸۴۲,۲۲۷
  ۴ ۱۴۰۱/۰۹/۱۵ ۴۷۳,۷۶۸ ۴۷۰,۱۱۸ ۴۷۰,۱۱۸ ۰ ۰ ۶,۲۳۰,۱۸۱ ۱,۷۰۰ ۲,۰۵۴,۳۸۳ ۴,۱۷۵,۷۹۸ ۱,۹۶۳,۱۱۹,۷۵۷,۵۶۶
  ۵ ۱۴۰۱/۰۹/۱۴ ۴۷۲,۵۱۲ ۴۶۸,۸۶۹ ۴۶۸,۸۶۹ ۰ ۰ ۶,۲۳۰,۱۸۱ ۴,۶۹۰ ۲,۰۵۲,۶۸۳ ۴,۱۷۷,۴۹۸ ۱,۹۵۸,۶۹۸,۰۶۳,۶۰۶
  ۶ ۱۴۰۱/۰۹/۱۳ ۴۷۵,۰۴۱ ۴۷۱,۳۸۴ ۴۷۱,۳۸۴ ۰ ۰ ۶,۲۳۰,۱۸۱ ۱۰۰ ۲,۰۴۷,۹۹۳ ۴,۱۸۲,۱۸۸ ۱,۹۷۱,۴۱۷,۵۸۱,۲۱۶
  ۷ ۱۴۰۱/۰۹/۱۲ ۴۷۵,۳۰۳ ۴۷۱,۶۴۴ ۴۷۱,۶۴۴ ۰ ۰ ۶,۲۳۰,۱۸۱ ۰ ۲,۰۴۷,۸۹۳ ۴,۱۸۲,۲۸۸ ۱,۹۷۲,۵۵۲,۴۰۴,۹۰۶
  ۸ ۱۴۰۱/۰۹/۱۱ ۴۷۵,۶۳۵ ۴۷۱,۹۷۲ ۴۷۱,۹۷۲ ۰ ۰ ۶,۲۳۰,۱۸۱ ۰ ۲,۰۴۷,۸۹۳ ۴,۱۸۲,۲۸۸ ۱,۹۷۳,۹۲۲,۸۳۶,۹۱۸
  ۹ ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ۴۷۵,۶۴۵ ۴۷۱,۹۸۳ ۴۷۱,۹۸۳ ۰ ۰ ۶,۲۳۰,۱۸۱ ۰ ۲,۰۴۷,۸۹۳ ۴,۱۸۲,۲۸۸ ۱,۹۷۳,۹۶۶,۹۳۱,۰۳۳
  ۱۰ ۱۴۰۱/۰۹/۰۹ ۴۷۵,۷۴۰ ۴۷۲,۰۷۷ ۴۷۲,۰۷۷ ۰ ۰ ۶,۲۳۰,۱۸۱ ۶,۴۸۰ ۲,۰۴۷,۸۹۳ ۴,۱۸۲,۲۸۸ ۱,۹۷۴,۳۶۲,۰۵۶,۶۲۳
  ۱۱ ۱۴۰۱/۰۹/۰۸ ۴۷۴,۰۹۴ ۴۷۰,۴۴۴ ۴۷۰,۴۴۴ ۰ ۰ ۶,۲۳۰,۱۸۱ ۱,۲۵۰ ۲,۰۴۱,۴۱۳ ۴,۱۸۸,۷۶۸ ۱,۹۷۰,۵۸۰,۷۲۹,۶۶۳
  ۱۲ ۱۴۰۱/۰۹/۰۷ ۴۶۹,۸۰۶ ۴۶۶,۱۸۴ ۴۶۶,۱۸۴ ۰ ۰ ۶,۲۳۰,۱۸۱ ۲,۴۸۸ ۲,۰۴۰,۱۶۳ ۴,۱۹۰,۰۱۸ ۱,۹۵۳,۳۲۰,۷۳۰,۲۹۲
  ۱۳ ۱۴۰۱/۰۹/۰۶ ۴۶۹,۱۵۹ ۴۶۵,۵۳۶ ۴۶۵,۵۳۶ ۰ ۰ ۶,۲۳۰,۱۸۱ ۷۵۵ ۲,۰۳۷,۶۷۵ ۴,۱۹۲,۵۰۶ ۱,۹۵۱,۷۶۲,۹۵۱,۱۷۳
  ۱۴ ۱۴۰۱/۰۹/۰۵ ۴۷۰,۲۴۰ ۴۶۶,۶۰۷ ۴۶۶,۶۰۷ ۰ ۰ ۶,۲۳۰,۱۸۱ ۰ ۲,۰۳۶,۹۲۰ ۴,۱۹۳,۲۶۱ ۱,۹۵۶,۶۰۳,۴۲۱,۵۱۶
  ۱۵ ۱۴۰۱/۰۹/۰۴ ۴۷۱,۳۵۲ ۴۶۷,۷۱۴ ۴۶۷,۷۱۴ ۰ ۰ ۶,۲۳۰,۱۸۱ ۰ ۲,۰۳۶,۹۲۰ ۴,۱۹۳,۲۶۱ ۱,۹۶۱,۲۴۵,۶۳۸,۸۲۷
  ۱۶ ۱۴۰۱/۰۹/۰۳ ۴۷۱,۳۳۹ ۴۶۷,۷۰۱ ۴۶۷,۷۰۱ ۰ ۰ ۶,۲۳۰,۱۸۱ ۱۴۳ ۲,۰۳۶,۹۲۰ ۴,۱۹۳,۲۶۱ ۱,۹۶۱,۱۹۱,۶۷۲,۱۱۹
  ۱۷ ۱۴۰۱/۰۹/۰۲ ۴۷۱,۶۴۷ ۴۶۸,۰۰۹ ۴۶۸,۰۰۹ ۰ ۰ ۶,۲۳۰,۱۸۱ ۱,۶۰۰ ۲,۰۳۶,۷۷۷ ۴,۱۹۳,۴۰۴ ۱,۹۶۲,۵۴۹,۸۴۴,۵۶۸
  ۱۸ ۱۴۰۱/۰۹/۰۱ ۴۶۸,۲۲۶ ۴۶۴,۶۱۰ ۴۶۴,۶۱۰ ۰ ۰ ۶,۲۳۰,۱۸۱ ۱,۷۶۱ ۲,۰۳۵,۱۷۷ ۴,۱۹۵,۰۰۴ ۱,۹۴۹,۰۴۲,۱۰۳,۸۲۹
  ۱۹ ۱۴۰۱/۰۸/۳۰ ۴۶۸,۴۹۶ ۴۶۴,۸۴۶ ۴۶۴,۸۴۶ ۰ ۰ ۶,۲۳۰,۱۸۱ ۲,۰۳۵ ۲,۰۳۳,۴۱۶ ۴,۱۹۶,۷۶۵ ۱,۹۵۰,۸۴۸,۶۹۹,۹۵۱
  ۲۰ ۱۴۰۱/۰۸/۲۹ ۴۶۷,۱۸۴ ۴۶۳,۶۲۱ ۴۶۳,۶۲۱ ۰ ۰ ۶,۲۳۰,۱۸۱ ۱,۴۰۵ ۲,۰۳۱,۳۸۱ ۴,۱۹۸,۸۰۰ ۱,۹۴۶,۶۵۳,۱۲۴,۶۰۹
  مشاهده همه