صندوق سرمايه گذاري توسعه اعتماد رفاه
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۰۵۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۹۱۸۸
لیست NAV

لیست NAV

خروجی اکسل
ردیف نام گروه تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
1 صندوق توسعه اعتماد رفاه 1402/07/03 746,585 740,743 740,743 0 0 6,526,198 0 3,080,718 3,445,480 2,552,213,579,760
2 صندوق توسعه اعتماد رفاه 1402/07/02 753,430 747,540 747,540 0 0 6,526,198 5,814 3,080,718 3,445,480 2,575,634,086,741
3 صندوق توسعه اعتماد رفاه 1402/07/01 753,356 747,477 747,477 0 0 6,526,198 0 3,074,904 3,451,294 2,579,761,775,647
4 صندوق توسعه اعتماد رفاه 1402/06/31 755,195 749,303 749,303 0 0 6,526,198 0 3,074,904 3,451,294 2,586,064,436,308
5 صندوق توسعه اعتماد رفاه 1402/06/30 755,258 749,366 749,366 0 0 6,526,198 0 3,074,904 3,451,294 2,586,282,170,903
6 صندوق توسعه اعتماد رفاه 1402/06/29 755,011 749,119 749,119 0 0 6,526,198 70 3,074,904 3,451,294 2,585,430,234,873
7 صندوق توسعه اعتماد رفاه 1402/06/28 759,645 753,720 753,720 0 0 6,526,198 0 3,074,834 3,451,364 2,601,363,715,425
8 صندوق توسعه اعتماد رفاه 1402/06/27 762,934 756,986 756,986 0 0 6,526,198 0 3,074,834 3,451,364 2,612,634,889,745
9 صندوق توسعه اعتماد رفاه 1402/06/26 764,444 758,489 758,489 0 0 6,526,198 0 3,074,834 3,451,364 2,617,822,254,489
10 صندوق توسعه اعتماد رفاه 1402/06/25 757,342 751,436 751,436 0 0 6,526,198 0 3,074,834 3,451,364 2,593,478,192,504
11 صندوق توسعه اعتماد رفاه 1402/06/24 757,372 751,466 751,466 0 0 6,526,198 0 3,074,834 3,451,364 2,593,581,874,803
12 صندوق توسعه اعتماد رفاه 1402/06/23 757,427 751,521 751,521 0 14 6,526,198 0 3,074,834 3,451,364 2,593,773,677,585
13 صندوق توسعه اعتماد رفاه 1402/06/22 757,250 751,344 751,344 0 0 6,526,184 0 3,074,834 3,451,350 2,593,150,090,800
14 صندوق توسعه اعتماد رفاه 1402/06/21 759,307 753,389 753,389 0 0 6,526,184 1,670 3,074,834 3,451,350 2,600,209,513,832
15 صندوق توسعه اعتماد رفاه 1402/06/20 755,811 749,921 749,921 0 0 6,526,184 364 3,073,164 3,453,020 2,589,491,908,385
16 صندوق توسعه اعتماد رفاه 1402/06/19 755,380 749,492 749,492 0 0 6,526,184 278 3,072,800 3,453,384 2,588,284,165,228
17 صندوق توسعه اعتماد رفاه 1402/06/18 758,853 752,928 752,928 0 0 6,526,184 0 3,072,522 3,453,662 2,600,359,574,901
18 صندوق توسعه اعتماد رفاه 1402/06/17 771,232 765,223 765,223 0 0 6,526,184 0 3,072,522 3,453,662 2,642,820,145,607
19 صندوق توسعه اعتماد رفاه 1402/06/16 771,269 765,260 765,260 0 0 6,526,184 0 3,072,522 3,453,662 2,642,948,741,078
20 صندوق توسعه اعتماد رفاه 1402/06/15 771,263 765,254 765,254 0 0 6,526,184 8,440 3,072,522 3,453,662 2,642,927,657,514