صندوق سرمایه گذاری بانک توسعه تعاون
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۰۵۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۹۱۸۸
لیست NAV

لیست NAV

خروجی اکسل
ردیف نام گروه تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
1 بانک توسعه تعاون 1401/04/13 482,041 478,330 478,330 0 0 6,196,135 1,081 1,663,438 4,532,697 2,168,123,281,266
2 بانک توسعه تعاون 1401/04/12 481,038 477,334 477,334 0 673 6,196,135 1,199 1,662,357 4,533,778 2,164,125,313,633
3 بانک توسعه تعاون 1401/04/11 481,705 477,997 477,997 0 0 6,195,462 0 1,661,158 4,534,304 2,167,385,584,838
4 بانک توسعه تعاون 1401/04/10 488,688 484,915 484,915 0 0 6,195,462 0 1,661,158 4,534,304 2,198,750,638,164
5 بانک توسعه تعاون 1401/04/09 488,721 484,947 484,947 0 0 6,195,462 3,613 1,661,158 4,534,304 2,198,899,100,753
6 بانک توسعه تعاون 1401/04/08 488,577 484,806 484,806 0 0 6,195,462 700 1,657,545 4,537,917 2,200,009,915,516
7 بانک توسعه تعاون 1401/04/07 490,285 486,505 486,505 0 349 6,195,462 19,080 1,656,845 4,538,617 2,208,060,004,851
8 بانک توسعه تعاون 1401/04/06 484,111 480,403 480,403 0 228 6,195,113 32,453 1,637,765 4,557,348 2,189,363,048,127
9 بانک توسعه تعاون 1401/04/05 481,584 477,890 477,890 0 0 6,194,885 500 1,605,312 4,589,573 2,193,309,435,966
10 بانک توسعه تعاون 1401/04/04 492,236 488,445 488,445 0 0 6,194,885 0 1,604,812 4,590,073 2,241,999,869,151
11 بانک توسعه تعاون 1401/04/03 497,716 493,888 493,888 0 0 6,194,885 0 1,604,812 4,590,073 2,266,980,550,522
12 بانک توسعه تعاون 1401/04/02 497,738 493,909 493,909 0 0 6,194,885 7,859 1,604,812 4,590,073 2,267,080,435,831
13 بانک توسعه تعاون 1401/04/01 497,692 493,870 493,870 0 0 6,194,885 3,800 1,596,953 4,597,932 2,270,782,785,976
14 بانک توسعه تعاون 1401/03/31 500,010 496,174 496,174 0 0 6,194,885 0 1,593,153 4,601,732 2,283,257,864,098
15 بانک توسعه تعاون 1401/03/30 505,540 501,663 501,663 0 46 6,194,885 7,339 1,593,153 4,601,732 2,308,518,577,446
16 بانک توسعه تعاون 1401/03/29 504,308 500,441 500,441 0 0 6,194,839 5,700 1,585,814 4,609,025 2,306,543,811,661
17 بانک توسعه تعاون 1401/03/28 504,778 500,910 500,910 0 0 6,194,839 0 1,580,114 4,614,725 2,311,564,082,197
18 بانک توسعه تعاون 1401/03/27 513,043 509,107 509,107 0 0 6,194,839 0 1,580,114 4,614,725 2,349,387,807,146
19 بانک توسعه تعاون 1401/03/26 513,089 509,152 509,152 0 0 6,194,839 1,050 1,580,114 4,614,725 2,349,595,945,134
20 بانک توسعه تعاون 1401/03/25 512,830 508,894 508,894 0 0 6,194,839 3,050 1,579,064 4,615,775 2,348,940,057,507