صندوق سرمايه گذاري توسعه اعتماد رفاه
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۰۵۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۹۱۸۸
بازدهی روزانه صندوق
دانلود
ردیف تاریخ بازدهی روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۱ ۱۴۰۲/۰۷/۰۳ (۰.۹۱) (۰.۸۲) (۹۶.۴۳) (۹۵)
۲ ۱۴۰۲/۰۷/۰۲ ۰.۰۱ ۰ ۳.۱۲ ۰
۳ ۱۴۰۲/۰۷/۰۱ (۰.۲۴) (۰.۱۴) (۵۸.۹۶) (۳۸.۹۶)
۴ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ (۰.۰۱) ۰ (۳.۰۲) ۰
۵ ۱۴۰۲/۰۶/۳۰ ۰.۰۳ ۰ ۱۲.۷۹ ۰
۶ ۱۴۰۲/۰۶/۲۹ (۰.۶۱) (۰.۳۴) (۸۹.۳) (۷۱.۳۵)
۷ ۱۴۰۲/۰۶/۲۸ (۰.۴۳) (۰.۲۳) (۷۹.۳۷) (۵۷.۵۴)
۸ ۱۴۰۲/۰۶/۲۷ (۰.۲) (۰.۱۱) (۵۱.۵۲) (۳۲.۴)
۹ ۱۴۰۲/۰۶/۲۶ ۰.۹۴ ۰.۴۳ ۲,۹۲۶.۲۹ ۳۷۰.۲
۱۰ ۱۴۰۲/۰۶/۲۵ ۰ ۰ (۱.۴۵) ۰
۱۱ ۱۴۰۲/۰۶/۲۴ (۰.۰۱) ۰ (۲.۶۴) ۰
۱۲ ۱۴۰۲/۰۶/۲۳ ۰.۰۲ ۰ ۸.۹۸ ۰
۱۳ ۱۴۰۲/۰۶/۲۲ (۰.۲۷) (۰.۰۲) (۶۲.۹۲) (۵.۶۳)
۱۴ ۱۴۰۲/۰۶/۲۱ ۰.۴۶ ۰.۲۱ ۴۳۸.۷۳ ۱۱۳.۹۶
۱۵ ۱۴۰۲/۰۶/۲۰ ۰.۰۶ (۰.۰۵) ۲۳.۲۳ (۱۵.۴۷)
۱۶ ۱۴۰۲/۰۶/۱۹ (۰.۴۶) (۰.۲۸) (۸۱.۱۷) (۶۴.۱۷)
۱۷ ۱۴۰۲/۰۶/۱۸ (۱.۶۱) (۰.۹۹) (۹۹.۷۳) (۹۷.۳۸)
۱۸ ۱۴۰۲/۰۶/۱۷ ۰ ۰ (۱.۷۵) ۰
۱۹ ۱۴۰۲/۰۶/۱۶ ۰ ۰ ۰.۲۹ ۰