صندوق سرمایه‌گذاری توسعه زرین رفاه
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۰۵۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۹۱۸۸
بازدهی روزانه صندوق
دانلود
ردیف تاریخ بازدهی روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۱ ۱۴۰۰/۱۰/۲۸ (۳.۷۴) (۲.۳۳) (۱۰۰) (۹۹.۹۸)
۲ ۱۴۰۰/۱۰/۲۷ (۰.۶۵) (۰.۳۳) (۹۰.۸۶) (۷۰.۱۳)
۳ ۱۴۰۰/۱۰/۲۶ (۱.۶۶) (۰.۸۹) (۹۹.۷۸) (۹۶.۱۷)
۴ ۱۴۰۰/۱۰/۲۵ (۱.۴۶) (۰.۸۸) (۹۹.۵۴) (۹۵.۹۸)
۵ ۱۴۰۰/۱۰/۲۴ (۰.۰۱) ۰ (۴.۳۳) ۰
۶ ۱۴۰۰/۱۰/۲۳ (۰.۰۱) ۰ (۴.۲۵) ۰
۷ ۱۴۰۰/۱۰/۲۲ (۰.۱۶) (۰.۰۳) (۴۴.۸۱) (۱۱.۳)
۸ ۱۴۰۰/۱۰/۲۱ ۰.۲ ۰.۱۵ ۱۰۹.۳۶ ۷۰.۴۲
۹ ۱۴۰۰/۱۰/۲۰ (۰.۴۱) (۰.۳) (۷۷.۹) (۶۷.۱)
۱۰ ۱۴۰۰/۱۰/۱۹ (۲.۳۸) (۱.۸۸) (۹۹.۹۸) (۹۹.۹)
۱۱ ۱۴۰۰/۱۰/۱۸ (۰.۰۶) (۰.۰۵) (۱۹.۸۲) (۱۵.۷)
۱۲ ۱۴۰۰/۱۰/۱۷ (۰.۰۱) ۰ (۲.۸۸) ۰
۱۳ ۱۴۰۰/۱۰/۱۶ (۰.۰۴) ۰ (۱۳.۳۱) ۰
۱۴ ۱۴۰۰/۱۰/۱۵ ۰.۲۷ ۰.۰۲ ۱۷۱.۷۳ ۷.۴۲
۱۵ ۱۴۰۰/۱۰/۱۴ (۱.۵۶) (۰.۹۶) (۹۹.۶۸) (۹۷.۰۵)
۱۶ ۱۴۰۰/۱۰/۱۳ (۰.۵۲) (۰.۲۲) (۸۵.۲) (۵۴.۷۴)
۱۷ ۱۴۰۰/۱۰/۱۲ ۰ ۰.۰۲ (۱.۵۸) ۷.۲۳
۱۸ ۱۴۰۰/۱۰/۱۱ (۱.۴۳) (۱.۳۳) (۹۹.۴۹) (۹۹.۲۴)
۱۹ ۱۴۰۰/۱۰/۱۰ (۰.۰۱) ۰ (۳.۰۲) ۰
۲۰ ۱۴۰۰/۱۰/۰۹ (۰.۰۳) ۰ (۱۱.۷۴) ۰