صندوق سرمایه گذاری بانک توسعه تعاون
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۰۵۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۹۱۸۸
بازدهی روزانه صندوق
دانلود
ردیف تاریخ بازدهی روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۱۴۱ ۱۴۰۰/۱۰/۱۱ (۱.۴۳) (۱.۳۳) (۹۹.۴۹) (۹۹.۲۴)
۱۴۲ ۱۴۰۰/۱۰/۱۰ (۰.۰۱) ۰ (۳.۰۲) ۰
۱۴۳ ۱۴۰۰/۱۰/۰۹ (۰.۰۳) ۰ (۱۱.۷۴) ۰
۱۴۴ ۱۴۰۰/۱۰/۰۸ ۰.۰۶ (۰.۱۹) ۲۴.۸۹ (۴۹.۲۶)
۱۴۵ ۱۴۰۰/۱۰/۰۷ ۰.۱۳ (۰.۰۳) ۵۸.۵۱ (۹.۹۹)
۱۴۶ ۱۴۰۰/۱۰/۰۶ ۱.۸۹ ۱.۱۸ ۹۱,۸۱۸.۶۸ ۷,۱۲۸.۸۴
۱۴۷ ۱۴۰۰/۱۰/۰۵ (۰.۶۴) (۰.۱۱) (۹۰.۴۴) (۳۲.۹۵)
۱۴۸ ۱۴۰۰/۱۰/۰۴ ۲.۱۱ ۱.۹۵ ۲۰۴,۷۷۰.۲۷ ۱۱۴,۴۳۸.۹۶
۱۴۹ ۱۴۰۰/۱۰/۰۳ (۰.۰۱) ۰ (۲.۵۷) ۰
۱۵۰ ۱۴۰۰/۱۰/۰۲ (۰.۰۵) ۰ (۱۵.۸۳) ۰
۱۵۱ ۱۴۰۰/۱۰/۰۱ ۳.۹۷ ۳.۰۸ ۱۴۶,۰۰۰,۰۰۰ ۶,۵۴۰,۰۵۵.۰۱
۱۵۲ ۱۴۰۰/۰۹/۳۰ ۱.۹۹ ۱.۲۹ ۱۳۴,۱۷۳.۰۶ ۱۰,۷۴۱.۸۳
۱۵۳ ۱۴۰۰/۰۹/۲۹ ۱.۰۷ ۰.۷۶ ۴,۷۸۲.۰۴ ۱,۵۰۷.۸۳
۱۵۴ ۱۴۰۰/۰۹/۲۸ (۱.۵۵) (۱.۰۶) (۹۹.۶۶) (۹۷.۹۷)
۱۵۵ ۱۴۰۰/۰۹/۲۷ ۱.۰۳ ۰.۹۵ ۴,۱۶۷.۸ ۳,۰۶۴.۰۹
۱۵۶ ۱۴۰۰/۰۹/۲۶ (۰.۰۱) ۰ (۴.۲۴) ۰
۱۵۷ ۱۴۰۰/۰۹/۲۵ (۰.۰۱) ۰ (۴.۲۴) ۰
۱۵۸ ۱۴۰۰/۰۹/۲۴ (۰.۰۶) ۰.۱۱ (۱۸.۴۸) ۴۸.۴۳
۱۵۹ ۱۴۰۰/۰۹/۲۳ (۰.۴۵) (۰.۲۹) (۸۰.۸۶) (۶۴.۹)