صندوق سرمايه گذاري توسعه اعتماد رفاه
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۰۵۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۹۱۸۸
بازدهی روزانه صندوق
دانلود
ردیف تاریخ بازدهی روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۱۴۱ ۱۴۰۲/۰۴/۲۶ (۳.۷۲) (۳.۲) (۱۰۰) (۱۰۰)
۱۴۲ ۱۴۰۲/۰۴/۲۵ (۳.۳۸) (۲.۳۹) (۱۰۰) (۹۹.۹۹)
۱۴۳ ۱۴۰۲/۰۴/۲۴ ۰.۱۷ (۰.۰۲) ۸۵.۵۸ (۸.۶۶)
۱۴۴ ۱۴۰۲/۰۴/۲۳ (۰.۰۲) ۰ (۶.۷۲) ۰
۱۴۵ ۱۴۰۲/۰۴/۲۲ ۰.۱۵ ۰ ۷۱.۱۸ ۰
۱۴۶ ۱۴۰۲/۰۴/۲۱ (۳.۷۳) (۲.۶۸) (۱۰۰) (۱۰۰)
۱۴۷ ۱۴۰۲/۰۴/۲۰ (۱.۸۲) (۱.۴) (۹۹.۸۸) (۹۹.۴۱)
۱۴۸ ۱۴۰۲/۰۴/۱۹ (۱.۳۷) (۰.۸۲) (۹۹.۳۵) (۹۵.۰۳)
۱۴۹ ۱۴۰۲/۰۴/۱۸ (۱.۳) (۰.۸۶) (۹۹.۱۶) (۹۵.۶۵)
۱۵۰ ۱۴۰۲/۰۴/۱۷ (۰.۱۷) (۰.۳۴) (۴۶.۰۷) (۷۱.۳۲)
۱۵۱ ۱۴۰۲/۰۴/۱۶ ۰ ۰ (۱.۲۴) ۰
۱۵۲ ۱۴۰۲/۰۴/۱۵ ۰ ۰ ۰.۲۸ ۰
۱۵۳ ۱۴۰۲/۰۴/۱۴ (۰.۰۲) ۰.۰۳ (۵.۳۳) ۹.۸۱
۱۵۴ ۱۴۰۲/۰۴/۱۳ ۱.۰۵ ۰.۸۶ ۴,۴۷۴.۹۸ ۲,۱۴۳.۴۸
۱۵۵ ۱۴۰۲/۰۴/۱۲ ۱.۴۵ ۱.۲۱ ۱۹,۱۷۴.۳۹ ۷,۸۶۲.۱۷
۱۵۶ ۱۴۰۲/۰۴/۱۱ ۱.۳۳ ۰.۶۳ ۱۲,۴۳۳.۵ ۸۸۲.۳۹
۱۵۷ ۱۴۰۲/۰۴/۱۰ (۰.۴۲) (۰.۴۴) (۷۸.۶۸) (۸۰.۰۷)
۱۵۸ ۱۴۰۲/۰۴/۰۹ ۰ ۰ (۱.۰۹) ۰
۱۵۹ ۱۴۰۲/۰۴/۰۸ ۰ ۰ (۱.۱۴) ۰