صندوق سرمایه گذاری بانک توسعه تعاون
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۰۵۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۹۱۸۸
بازدهی روزانه صندوق
دانلود
ردیف تاریخ بازدهی روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۱۸۱ ۱۴۰۰/۱۰/۱۵ ۰.۲۷ ۰.۰۲ ۱۷۱.۷۳ ۷.۴۲
۱۸۲ ۱۴۰۰/۱۰/۱۴ (۱.۵۶) (۰.۹۶) (۹۹.۶۸) (۹۷.۰۵)
۱۸۳ ۱۴۰۰/۱۰/۱۳ (۰.۵۲) (۰.۲۲) (۸۵.۲) (۵۴.۷۴)
۱۸۴ ۱۴۰۰/۱۰/۱۲ ۰ ۰.۰۲ (۱.۵۸) ۷.۲۳
۱۸۵ ۱۴۰۰/۱۰/۱۱ (۱.۴۳) (۱.۳۳) (۹۹.۴۹) (۹۹.۲۴)
۱۸۶ ۱۴۰۰/۱۰/۱۰ (۰.۰۱) ۰ (۳.۰۲) ۰
۱۸۷ ۱۴۰۰/۱۰/۰۹ (۰.۰۳) ۰ (۱۱.۷۴) ۰
۱۸۸ ۱۴۰۰/۱۰/۰۸ ۰.۰۶ (۰.۱۹) ۲۴.۸۹ (۴۹.۲۶)
۱۸۹ ۱۴۰۰/۱۰/۰۷ ۰.۱۳ (۰.۰۳) ۵۸.۵۱ (۹.۹۹)
۱۹۰ ۱۴۰۰/۱۰/۰۶ ۱.۸۹ ۱.۱۸ ۹۱,۸۱۸.۶۸ ۷,۱۲۸.۸۴
۱۹۱ ۱۴۰۰/۱۰/۰۵ (۰.۶۴) (۰.۱۱) (۹۰.۴۴) (۳۲.۹۵)
۱۹۲ ۱۴۰۰/۱۰/۰۴ ۲.۱۱ ۱.۹۵ ۲۰۴,۷۷۰.۲۷ ۱۱۴,۴۳۸.۹۶
۱۹۳ ۱۴۰۰/۱۰/۰۳ (۰.۰۱) ۰ (۲.۵۷) ۰
۱۹۴ ۱۴۰۰/۱۰/۰۲ (۰.۰۵) ۰ (۱۵.۸۳) ۰
۱۹۵ ۱۴۰۰/۱۰/۰۱ ۳.۹۷ ۳.۰۸ ۱۴۶,۰۰۰,۰۰۰ ۶,۵۴۰,۰۵۵.۰۱
۱۹۶ ۱۴۰۰/۰۹/۳۰ ۱.۹۹ ۱.۲۹ ۱۳۴,۱۷۳.۰۶ ۱۰,۷۴۱.۸۳
۱۹۷ ۱۴۰۰/۰۹/۲۹ ۱.۰۷ ۰.۷۶ ۴,۷۸۲.۰۴ ۱,۵۰۷.۸۳
۱۹۸ ۱۴۰۰/۰۹/۲۸ (۱.۵۵) (۱.۰۶) (۹۹.۶۶) (۹۷.۹۷)
۱۹۹ ۱۴۰۰/۰۹/۲۷ ۱.۰۳ ۰.۹۵ ۴,۱۶۷.۸ ۳,۰۶۴.۰۹