صندوق سرمايه گذاري توسعه اعتماد رفاه
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۰۵۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۹۱۸۸
بازدهی روزانه صندوق
دانلود
ردیف تاریخ بازدهی روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۱۸۱ ۱۴۰۲/۰۳/۱۷ (۰.۲۲) (۰.۰۵) (۵۵.۵۴) (۱۶.۲۲)
۱۸۲ ۱۴۰۲/۰۳/۱۶ ۰.۷۱ ۰.۴۳ ۱,۲۰۷.۹۴ ۳۸۳.۷۷
۱۸۳ ۱۴۰۲/۰۳/۱۵ ۰ ۰ ۰.۱۸ ۰
۱۸۴ ۱۴۰۲/۰۳/۱۴ (۰.۰۴) ۰ (۱۴.۵۸) ۰
۱۸۵ ۱۴۰۲/۰۳/۱۳ ۰.۷۱ ۰.۳۸ ۱,۲۴۲.۵۹ ۲۹۹.۸۳
۱۸۶ ۱۴۰۲/۰۳/۱۲ (۰.۰۱) ۰ (۲.۶۲) ۰
۱۸۷ ۱۴۰۲/۰۳/۱۱ ۰.۰۳ ۰ ۱۱.۳۳ ۰
۱۸۸ ۱۴۰۲/۰۳/۱۰ (۰.۹۹) (۰.۷۶) (۹۷.۳۵) (۹۳.۸۲)
۱۸۹ ۱۴۰۲/۰۳/۰۹ ۱.۰۲ ۰.۵۷ ۳,۹۰۹.۷۸ ۷۰۴.۱۱
۱۹۰ ۱۴۰۲/۰۳/۰۸ ۱.۱۳ ۰.۸۱ ۶,۰۵۱.۱۸ ۱,۸۳۱.۰۸
۱۹۱ ۱۴۰۲/۰۳/۰۷ (۳.۳۵) (۲.۳۵) (۱۰۰) (۹۹.۹۸)
۱۹۲ ۱۴۰۲/۰۳/۰۶ (۲.۲۵) (۱.۴۸) (۹۹.۹۸) (۹۹.۵۷)
۱۹۳ ۱۴۰۲/۰۳/۰۵ (۰.۰۱) ۰ (۲.۲۶) ۰
۱۹۴ ۱۴۰۲/۰۳/۰۴ ۰.۰۲ ۰ ۷.۵۱ ۰
۱۹۵ ۱۴۰۲/۰۳/۰۳ ۰.۳۴ ۰.۶۵ ۲۴۶.۲۱ ۹۶۷.۲۵
۱۹۶ ۱۴۰۲/۰۳/۰۲ ۰.۴ ۰.۵۳ ۳۳۵.۳۳ ۵۸۹.۰۱
۱۹۷ ۱۴۰۲/۰۳/۰۱ ۱.۳۶ ۰.۶۹ ۱۳,۹۱۹.۵۳ ۱,۱۱۳.۴۵
۱۹۸ ۱۴۰۲/۰۲/۳۱ ۰.۵۲ ۰.۲۱ ۵۵۲.۹۹ ۱۱۱.۴۷
۱۹۹ ۱۴۰۲/۰۲/۳۰ (۰.۸۲) (۱.۰۱) (۹۵.۱۲) (۹۷.۵)