صندوق سرمايه گذاري توسعه اعتماد رفاه
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۰۵۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۹۱۸۸
بازدهی روزانه صندوق
دانلود
ردیف تاریخ بازدهی روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۲۱ ۱۴۰۲/۰۸/۲۳ (۱.۰۴) (۰.۴۸) (۹۷.۷۶) (۸۲.۸۱)
۲۲ ۱۴۰۲/۰۸/۲۲ ۰.۴۳ ۰.۱۱ ۳۸۴.۶۹ ۵۱.۲
۲۳ ۱۴۰۲/۰۸/۲۱ ۰.۱۸ (۰.۰۴) ۹۵.۹۶ (۱۴.۰۲)
۲۴ ۱۴۰۲/۰۸/۲۰ (۰.۲۸) (۰.۰۷) (۶۳.۶۶) (۲۲.۸۷)
۲۵ ۱۴۰۲/۰۸/۱۹ (۰.۰۱) ۰ (۲.۹۸) ۰
۲۶ ۱۴۰۲/۰۸/۱۸ ۰.۰۱ ۰ ۴.۸۳ ۰
۲۷ ۱۴۰۲/۰۸/۱۷ (۰.۰۳) ۰.۱۶ (۹.۲۳) ۷۸.۱۱
۲۸ ۱۴۰۲/۰۸/۱۶ ۲.۰۱ ۱.۰۷ ۱۴۵,۰۰۳.۱۲ ۴,۸۴۷.۴۴
۲۹ ۱۴۰۲/۰۸/۱۵ ۱.۰۵ ۰.۷ ۴,۴۸۲.۷۱ ۱,۱۸۰.۲۸
۳۰ ۱۴۰۲/۰۸/۱۴ ۱.۰۱ ۰.۸۸ ۳,۷۷۵.۳ ۲,۳۱۸.۴۳
۳۱ ۱۴۰۲/۰۸/۱۳ ۲.۴۳ ۱.۴۶ ۶۴۰,۵۷۰.۲۶ ۱۹,۴۵۶.۱۳
۳۲ ۱۴۰۲/۰۸/۱۲ (۰.۰۱) ۰ (۲.۴۳) ۰
۳۳ ۱۴۰۲/۰۸/۱۱ (۰.۰۱) ۰ (۲.۴۳) ۰
۳۴ ۱۴۰۲/۰۸/۱۰ (۱.۲۹) (۰.۵۴) (۹۹.۱۲) (۸۶.۱۱)
۳۵ ۱۴۰۲/۰۸/۰۹ (۰.۱۳) (۰.۰۱) (۳۷.۲) (۳.۷۸)
۳۶ ۱۴۰۲/۰۸/۰۸ ۲.۲۵ ۱.۰۲ ۳۴۱,۵۵۱.۲۷ ۴,۰۳۵.۵۱
۳۷ ۱۴۰۲/۰۸/۰۷ ۰.۸۷ ۰.۵۲ ۲,۲۴۵.۴۴ ۵۵۷.۵۶
۳۸ ۱۴۰۲/۰۸/۰۶ (۴.۵) (۲.۵۴) (۱۰۰) (۹۹.۹۹)
۳۹ ۱۴۰۲/۰۸/۰۵ ۰ ۰ (۰.۸۵) ۰