صندوق سرمایه گذاری بانک توسعه تعاون
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۰۵۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۹۱۸۸
بازدهی روزانه صندوق
دانلود
ردیف تاریخ بازدهی روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۲۱ ۱۴۰۱/۰۲/۱۱ (۰.۱۸) ۰.۰۷ (۴۷.۳۹) ۲۸.۰۵
۲۲ ۱۴۰۱/۰۲/۱۰ ۰.۳۲ ۰.۰۷ ۲۱۸.۶۳ ۲۷.۶
۲۳ ۱۴۰۱/۰۲/۰۹ (۰.۰۱) ۰ (۴.۰۷) ۰
۲۴ ۱۴۰۱/۰۲/۰۸ ۰ ۰ (۰.۵۸) ۰
۲۵ ۱۴۰۱/۰۲/۰۷ (۰.۱۸) (۰.۰۹) (۴۷.۹۷) (۲۹.۲۸)
۲۶ ۱۴۰۱/۰۲/۰۶ ۰.۹۷ ۱.۰۴ ۳,۲۶۱.۰۶ ۴,۲۰۶.۹۷
۲۷ ۱۴۰۱/۰۲/۰۵ ۰.۴۲ ۰.۱۷ ۳۶۹.۷ ۸۴.۸
۲۸ ۱۴۰۱/۰۲/۰۴ (۰.۳) (۰.۵) (۶۷.۱۷) (۸۳.۷۳)
۲۹ ۱۴۰۱/۰۲/۰۳ (۰.۰۱) ۰ (۳.۶۸) ۰
۳۰ ۱۴۰۱/۰۲/۰۲ (۰.۰۱) ۰ (۳.۶۸) ۰
۳۱ ۱۴۰۱/۰۲/۰۱ (۰.۰۱) ۰ (۴.۱۸) ۰
۳۲ ۱۴۰۱/۰۱/۳۱ (۰.۰۴) (۰.۰۶) (۱۴.۶۸) (۱۹.۲۶)
۳۳ ۱۴۰۱/۰۱/۳۰ ۰.۶۶ ۰.۷۵ ۱,۰۱۵.۹۲ ۱,۴۲۸.۸۸
۳۴ ۱۴۰۱/۰۱/۲۹ ۲.۸۴ ۱.۸۲ ۲,۷۳۰,۰۰۰ ۷۱,۱۱۰.۰۵
۳۵ ۱۴۰۱/۰۱/۲۸ ۰.۸۸ ۰.۵۱ ۲,۳۰۸.۲۷ ۵۲۹.۰۹
۳۶ ۱۴۰۱/۰۱/۲۷ ۱.۴۷ ۰.۹۳ ۲۰,۲۹۵.۶۴ ۲,۸۲۷.۸۳
۳۷ ۱۴۰۱/۰۱/۲۶ (۰.۰۱) ۰ (۲.۳۹) ۰
۳۸ ۱۴۰۱/۰۱/۲۵ (۰.۰۵) ۰ (۱۵.۴۱) ۰
۳۹ ۱۴۰۱/۰۱/۲۴ ۰.۸۴ ۰.۵۶ ۱,۹۸۰.۵۵ ۶۶۸.۶۷