صندوق سرمايه گذاري توسعه اعتماد رفاه
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۰۵۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۹۱۸۸
بازدهی روزانه صندوق
دانلود
ردیف تاریخ بازدهی روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۱۶۱ ۱۴۰۲/۰۴/۰۶ (۱.۴) (۱.۲۷) (۹۹.۴۲) (۹۹.۰۶)
۱۶۲ ۱۴۰۲/۰۴/۰۵ (۰.۰۴) ۰.۳ (۱۴.۱۱) ۱۹۶.۳۱
۱۶۳ ۱۴۰۲/۰۴/۰۴ ۰.۷۷ ۱.۲۵ ۱,۵۴۵.۰۱ ۹,۱۴۲.۰۷
۱۶۴ ۱۴۰۲/۰۴/۰۳ (۰.۷۵) (۰.۵۲) (۹۳.۶۲) (۸۵.۰۲)
۱۶۵ ۱۴۰۲/۰۴/۰۲ ۰ ۰ (۰.۲۳) ۰
۱۶۶ ۱۴۰۲/۰۴/۰۱ (۰.۰۳) ۰ (۹.۴۶) ۰
۱۶۷ ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ ۰.۴۹ ۰.۳۲ ۵۰۳.۳۶ ۲۲۱.۵۹
۱۶۸ ۱۴۰۲/۰۳/۳۰ (۰.۳۴) ۰.۱۳ (۷۱.۴۲) ۵۸.۱۹
۱۶۹ ۱۴۰۲/۰۳/۲۹ ۰.۲۵ ۰.۰۶ ۱۵۱.۷۵ ۲۴.۷۲
۱۷۰ ۱۴۰۲/۰۳/۲۸ (۱.۳۲) (۰.۹۱) (۹۹.۲۲) (۹۶.۴۶)
۱۷۱ ۱۴۰۲/۰۳/۲۷ ۰.۲۹ ۰.۰۳ ۱۸۳.۱۴ ۱۲.۵۲
۱۷۲ ۱۴۰۲/۰۳/۲۶ ۰.۰۱ ۰ ۴.۹۹ ۰
۱۷۳ ۱۴۰۲/۰۳/۲۵ (۰.۱۶) ۰ (۴۴.۷۲) ۰
۱۷۴ ۱۴۰۲/۰۳/۲۴ ۲.۶۵ ۱.۲۵ ۱,۴۱۰,۰۰۰ ۹,۱۶۶.۹۵
۱۷۵ ۱۴۰۲/۰۳/۲۳ ۰.۷۵ ۰.۴۶ ۱,۴۵۱.۹۵ ۴۲۶.۱۶
۱۷۶ ۱۴۰۲/۰۳/۲۲ (۳.۱۱) (۲.۸۴) (۱۰۰) (۱۰۰)
۱۷۷ ۱۴۰۲/۰۳/۲۱ ۰.۱ (۰.۳۱) ۴۲.۲۷ (۶۷.۶۹)
۱۷۸ ۱۴۰۲/۰۳/۲۰ (۴) (۳.۲۱) (۱۰۰) (۱۰۰)
۱۷۹ ۱۴۰۲/۰۳/۱۹ (۰.۰۱) ۰ (۲.۱۲) ۰