صندوق سرمایه گذاری بانک توسعه تعاون
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۰۵۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۹۱۸۸
بازدهی روزانه صندوق
دانلود
ردیف تاریخ بازدهی روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۱۶۱ ۱۴۰۰/۰۹/۲۱ (۲.۰۴) (۱.۷۶) (۹۹.۹۵) (۹۹.۸۵)
۱۶۲ ۱۴۰۰/۰۹/۲۰ (۰.۱۷) (۰.۳۷) (۴۶.۰۵) (۷۳.۸۴)
۱۶۳ ۱۴۰۰/۰۹/۱۹ (۰.۰۱) ۰ (۴.۱۸) ۰
۱۶۴ ۱۴۰۰/۰۹/۱۸ (۰.۰۱) ۰ (۴.۱۸) ۰
۱۶۵ ۱۴۰۰/۰۹/۱۷ ۱.۰۲ ۰.۸۵ ۳,۸۹۸.۱ ۲,۰۹۶.۴۳
۱۶۶ ۱۴۰۰/۰۹/۱۶ (۰.۲۳) (۰.۳۲) (۵۶.۳۹) (۶۹.۳۱)
۱۶۷ ۱۴۰۰/۰۹/۱۵ (۰.۰۳) (۰.۰۶) (۹.۱۵) (۲۰.۶۱)
۱۶۸ ۱۴۰۰/۰۹/۱۴ ۱.۰۶ ۰.۶۳ ۴,۵۱۸.۸۲ ۸۹۷.۲۴
۱۶۹ ۱۴۰۰/۰۹/۱۳ (۰.۸۴) (۰.۴) (۹۵.۴۱) (۷۶.۵)
۱۷۰ ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ (۰.۰۱) ۰ (۴.۱۴) ۰
۱۷۱ ۱۴۰۰/۰۹/۱۱ ۰ ۰ (۱.۰۷) ۰
۱۷۲ ۱۴۰۰/۰۹/۱۰ (۱.۶) (۱.۲۶) (۹۹.۷۲) (۹۹.۰۱)
۱۷۳ ۱۴۰۰/۰۹/۰۹ ۰.۰۹ (۰.۵) ۴۱.۰۹ (۸۳.۹۱)
۱۷۴ ۱۴۰۰/۰۹/۰۸ (۰.۴۷) (۰.۳) (۸۱.۷۶) (۶۶.۲۶)
۱۷۵ ۱۴۰۰/۰۹/۰۷ (۰.۰۹) ۰.۰۹ (۲۷.۷۹) ۴۱.۱۶
۱۷۶ ۱۴۰۰/۰۹/۰۶ (۲.۵) (۱.۹۶) (۹۹.۹۹) (۹۹.۹۳)
۱۷۷ ۱۴۰۰/۰۹/۰۵ (۰.۰۱) ۰ (۴.۶۴) ۰
۱۷۸ ۱۴۰۰/۰۹/۰۴ (۰.۰۱) ۰ (۴.۶۴) ۰
۱۷۹ ۱۴۰۰/۰۹/۰۳ (۱.۲۴) (۰.۷۴) (۹۸.۹۵) (۹۳.۴۴)