صندوق سرمايه گذاري توسعه اعتماد رفاه
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۰۵۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۹۱۸۸
بازدهی روزانه صندوق
دانلود
ردیف تاریخ بازدهی روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۸۱ ۱۴۰۲/۰۶/۲۴ (۰.۰۱) ۰ (۲.۶۴) ۰
۸۲ ۱۴۰۲/۰۶/۲۳ ۰.۰۲ ۰ ۸.۹۸ ۰
۸۳ ۱۴۰۲/۰۶/۲۲ (۰.۲۷) (۰.۰۲) (۶۲.۹۲) (۵.۶۳)
۸۴ ۱۴۰۲/۰۶/۲۱ ۰.۴۶ ۰.۲۱ ۴۳۸.۷۳ ۱۱۳.۹۶
۸۵ ۱۴۰۲/۰۶/۲۰ ۰.۰۶ (۰.۰۵) ۲۳.۲۳ (۱۵.۴۷)
۸۶ ۱۴۰۲/۰۶/۱۹ (۰.۴۶) (۰.۲۸) (۸۱.۱۷) (۶۴.۱۷)
۸۷ ۱۴۰۲/۰۶/۱۸ (۱.۶۱) (۰.۹۹) (۹۹.۷۳) (۹۷.۳۸)
۸۸ ۱۴۰۲/۰۶/۱۷ ۰ ۰ (۱.۷۵) ۰
۸۹ ۱۴۰۲/۰۶/۱۶ ۰ ۰ ۰.۲۹ ۰
۹۰ ۱۴۰۲/۰۶/۱۵ (۰.۰۵) ۰ (۱۶.۶۵) ۰
۹۱ ۱۴۰۲/۰۶/۱۴ ۱.۰۴ ۰.۶۹ ۴,۲۷۷.۱ ۱,۱۴۹.۵۸
۹۲ ۱۴۰۲/۰۶/۱۳ ۱.۳۶ ۱.۱۶ ۱۳,۶۹۰.۷ ۶,۶۳۳.۸۹
۹۳ ۱۴۰۲/۰۶/۱۲ ۰.۱۲ ۰.۲۹ ۵۶.۵۲ ۱۸۲.۷۲
۹۴ ۱۴۰۲/۰۶/۱۱ ۰.۰۳ ۰.۰۵ ۱۲.۰۷ ۱۸.۱۳
۹۵ ۱۴۰۲/۰۶/۱۰ ۰ ۰ (۰.۱) ۰
۹۶ ۱۴۰۲/۰۶/۰۹ (۰.۰۴) ۰ (۱۲.۳۷) ۰
۹۷ ۱۴۰۲/۰۶/۰۸ ۰.۷۱ ۰.۴۶ ۱,۲۰۹.۰۲ ۴۳۳.۷۴
۹۸ ۱۴۰۲/۰۶/۰۷ ۰.۷۵ ۰.۵۲ ۱,۴۰۳.۸۴ ۵۶۸.۹۵
۹۹ ۱۴۰۲/۰۶/۰۶ ۱.۶۵ ۱.۵۹ ۳۹,۳۲۸.۵۹ ۳۲,۰۰۲.۶۲