صندوق سرمایه گذاری بانک توسعه تعاون
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۰۵۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۹۱۸۸
بازدهی روزانه صندوق
دانلود
ردیف تاریخ بازدهی روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۸۱ ۱۴۰۰/۱۲/۱۱ (۰.۱۸) (۰.۰۶) (۴۸.۵۹) (۱۹.۰۸)
۸۲ ۱۴۰۰/۱۲/۱۰ (۰.۰۴) ۰ (۱۳.۵۹) ۰
۸۳ ۱۴۰۰/۱۲/۰۹ ۰.۲۶ ۰.۲۱ ۱۶۱.۰۸ ۱۱۲.۳۲
۸۴ ۱۴۰۰/۱۲/۰۸ (۰.۱) (۰.۲۸) (۲۹.۸۸) (۶۳.۹۲)
۸۵ ۱۴۰۰/۱۲/۰۷ (۰.۵۶) (۰.۴۲) (۸۷.۰۵) (۷۸.۶۶)
۸۶ ۱۴۰۰/۱۲/۰۶ (۰.۰۱) ۰ (۴.۳۶) ۰
۸۷ ۱۴۰۰/۱۲/۰۵ (۰.۰۲) ۰ (۵.۴۸) ۰
۸۸ ۱۴۰۰/۱۲/۰۴ ۰.۲۶ ۰.۲۷ ۱۵۴.۱۷ ۱۶۴.۹۳
۸۹ ۱۴۰۰/۱۲/۰۳ ۰.۵۳ ۰.۲۶ ۵۹۱.۸۷ ۱۵۴.۶۹
۹۰ ۱۴۰۰/۱۲/۰۲ ۱.۲۲ ۰.۵۷ ۸,۲۷۳.۳۳ ۷۰۰.۹۳
۹۱ ۱۴۰۰/۱۲/۰۱ (۰.۶۸) (۰.۶۲) (۹۱.۷۶) (۸۹.۴۸)
۹۲ ۱۴۰۰/۱۱/۳۰ (۰.۰۸) (۰.۰۲) (۲۶.۲۷) (۶.۰۹)
۹۳ ۱۴۰۰/۱۱/۲۹ (۰.۰۱) ۰ (۴.۵) ۰
۹۴ ۱۴۰۰/۱۱/۲۸ (۰.۰۱) ۰ (۴.۴۱) ۰
۹۵ ۱۴۰۰/۱۱/۲۷ (۰.۰۶) (۰.۰۷) (۱۸.۶۹) (۲۲.۸۷)
۹۶ ۱۴۰۰/۱۱/۲۶ (۰.۰۱) ۰ (۴.۴۹) ۰
۹۷ ۱۴۰۰/۱۱/۲۵ ۰.۴۵ ۰.۵۷ ۴۱۹.۳۷ ۷۰۸.۶۷
۹۸ ۱۴۰۰/۱۱/۲۴ (۱.۱) (۰.۶۳) (۹۸.۲۵) (۸۹.۹۷)
۹۹ ۱۴۰۰/۱۱/۲۳ (۰.۰۷) (۰.۰۱) (۲۳.۴۷) (۲.۷۵)