صندوق سرمایه‌گذاری بانک توسعه تعاون
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۰۵۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۹۱۸۸
ترکیب داراییهای روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
۱ ۱۳۹۹/۰۴/۱۷ ۱۳,۴۳۵,۱۴۴ ۸۵.۳۲ % ۳۱۸ ۰ % ۰ ۰ % ۲,۲۴۷,۵۰۰ ۱۴.۲۷ % ۶۴,۶۶۶ ۰.۴۱ % ۲,۴۹۶,۸۲۳ ۱۵.۸۶ %
۲ ۱۳۹۹/۰۴/۱۶ ۱۳,۱۴۹,۱۵۷ ۸۵.۰۵ % ۳۱۷ ۰ % ۰ ۰ % ۲,۲۴۷,۵۰۰ ۱۴.۵۴ % ۶۴,۲۸۵ ۰.۴۲ % ۲,۴۶۰,۲۴۸ ۱۵.۹۱ %
۳ ۱۳۹۹/۰۴/۱۵ ۱۲,۵۵۸,۱۹۹ ۸۵.۹۱ % ۳۱۷ ۰ % ۰ ۰ % ۱,۹۹۶,۶۳۸ ۱۳.۶۶ % ۶۱,۹۴۹ ۰.۴۲ % ۲,۳۵۸,۴۸۲ ۱۶.۱۴ %
۴ ۱۳۹۹/۰۴/۱۴ ۱۲,۰۲۱,۶۶۷ ۸۷.۰۳ % ۳۱۷ ۰ % ۰ ۰ % ۱,۷۳۰,۶۰۱ ۱۲.۵۳ % ۶۰,۷۱۶ ۰.۴۴ % ۲,۲۸۵,۵۸۸ ۱۶.۵۵ %
۵ ۱۳۹۹/۰۴/۱۳ ۱۱,۵۸۸,۷۴۲ ۸۷.۸۸ % ۳۱۷ ۰ % ۰ ۰ % ۱,۵۳۹,۳۵۳ ۱۱.۶۷ % ۵۹,۲۵۰ ۰.۴۵ % ۲,۲۶۱,۷۹۸ ۱۷.۱۵ %
۶ ۱۳۹۹/۰۴/۱۲ ۱۱,۵۸۸,۷۴۲ ۸۷.۸۸ % ۳۱۷ ۰ % ۰ ۰ % ۱,۵۳۹,۰۶۰ ۱۱.۶۷ % ۵۹,۲۲۹ ۰.۴۵ % ۲,۲۶۱,۷۹۸ ۱۷.۱۵ %
۷ ۱۳۹۹/۰۴/۱۱ ۱۱,۵۸۸,۷۴۲ ۸۵.۵ % ۳۱۷ ۰ % ۰ ۰ % ۱,۹۰۵,۳۴۶ ۱۴.۰۶ % ۵۹,۲۰۹ ۰.۴۴ % ۲,۲۶۱,۷۹۸ ۱۶.۶۹ %
۸ ۱۳۹۹/۰۴/۱۰ ۱۱,۱۱۱,۸۴۱ ۸۶.۹ % ۳۱۶ ۰ % ۰ ۰ % ۱,۶۲۰,۷۴۶ ۱۲.۶۷ % ۵۴,۷۳۳ ۰.۴۳ % ۲,۱۶۱,۸۸۶ ۱۶.۹۱ %
۹ ۱۳۹۹/۰۴/۰۹ ۱۰,۳۴۰,۰۴۵ ۸۳.۶۹ % ۳۱۶ ۰ % ۰ ۰ % ۱,۹۶۰,۸۶۰ ۱۵.۸۷ % ۵۳,۶۷۵ ۰.۴۳ % ۲,۰۴۱,۳۰۵ ۱۶.۵۲ %
۱۰ ۱۳۹۹/۰۴/۰۸ ۱۰,۲۸۰,۰۰۰ ۸۵.۲۳ % ۳۱۶ ۰ % ۰ ۰ % ۱,۷۲۹,۹۳۷ ۱۴.۳۴ % ۵۰,۹۱۹ ۰.۴۲ % ۲,۰۵۱,۳۸۲ ۱۷.۰۱ %