صندوق سرمايه گذاري توسعه اعتماد رفاه
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۰۵۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۹۱۸۸
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱ ۱۴۰۲/۰۷/۰۳ ۶۲۶,۲۷۳ ۲۰.۹۳ % ۲,۲۸۴,۳۸۰ ۷۶.۳۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲۶,۷۰۰ ۰.۸۹ % ۵۴,۲۶۷ ۱.۸۱ % ۰ ۰ %
۲ ۱۴۰۲/۰۷/۰۲ ۶۳۴,۶۶۳ ۲۱.۰۲ % ۲,۲۹۹,۲۵۷ ۷۶.۱۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲۷,۴۴۶ ۰.۹۱ % ۵۷,۸۴۳ ۱.۹۲ % ۰ ۰ %
۳ ۱۴۰۲/۰۷/۰۱ ۶۳۴,۶۶۳ ۲۱.۰۲ % ۲,۲۹۹,۲۵۷ ۷۶.۱۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲۷,۱۶۱ ۰.۹ % ۵۷,۸۱۹ ۱.۹۲ % ۰ ۰ %
۴ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ ۶۳۳,۴۰۵ ۲۰.۹۴ % ۲,۳۰۶,۷۱۸ ۷۶.۲۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲۷,۱۶۱ ۰.۹ % ۵۷,۷۹۰ ۱.۹۱ % ۰ ۰ %
۵ ۱۴۰۲/۰۶/۳۰ ۶۳۳,۴۰۵ ۲۰.۹۴ % ۲,۳۰۶,۷۱۸ ۷۶.۲۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲۷,۱۵۹ ۰.۹ % ۵۷,۷۶۲ ۱.۹۱ % ۰ ۰ %
۶ ۱۴۰۲/۰۶/۲۹ ۶۳۳,۴۰۵ ۲۰.۹۴ % ۲,۳۰۶,۷۱۸ ۷۶.۲۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲۷,۰۴۸ ۰.۸۹ % ۵۷,۷۳۴ ۱.۹۱ % ۰ ۰ %
۷ ۱۴۰۲/۰۶/۲۸ ۶۳۷,۸۰۳ ۲۰.۹۷ % ۲,۳۱۸,۷۱۰ ۷۶.۲۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲۷,۱۰۰ ۰.۸۹ % ۵۷,۷۰۵ ۱.۹ % ۰ ۰ %
۸ ۱۴۰۲/۰۶/۲۷ ۶۳۹,۵۳۰ ۲۰.۹۵ % ۲,۳۲۸,۲۸۴ ۷۶.۲۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲۷,۱۰۰ ۰.۸۹ % ۵۷,۸۱۶ ۱.۸۹ % ۰ ۰ %
۹ ۱۴۰۲/۰۶/۲۶ ۶۴۲,۵۴۱ ۲۱.۰۲ % ۲,۳۲۸,۹۰۹ ۷۶.۲۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲۷,۱۰۰ ۰.۸۹ % ۵۷,۶۲۴ ۱.۸۹ % ۰ ۰ %
۱۰ ۱۴۰۲/۰۶/۲۵ ۶۴۰,۵۲۵ ۲۱.۱۳ % ۲,۳۰۶,۴۶۹ ۷۶.۰۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲۷,۱۰۱ ۰.۸۹ % ۵۷,۵۹۵ ۱.۹ % ۰ ۰ %