صندوق سرمایه گذاری بانک توسعه تعاون
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۰۵۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۹۱۸۸
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱ ۱۴۰۱/۰۲/۳۱ ۵۷۶,۴۸۶ ۱۹.۹۶ % ۲,۲۳۰,۴۷۰ ۷۷.۲۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۵۲,۹۷۳ ۱.۸۳ % ۲۸,۱۴۳ ۰.۹۷ % ۰ ۰ %
۲ ۱۴۰۱/۰۲/۳۰ ۵۷۶,۱۱۰ ۱۹.۸۷ % ۲,۲۴۱,۵۰۸ ۷۷.۲۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۵۴,۳۴۹ ۱.۸۷ % ۲۷,۸۷۸ ۰.۹۶ % ۰ ۰ %
۳ ۱۴۰۱/۰۲/۲۹ ۵۷۶,۱۱۰ ۱۹.۸۷ % ۲,۲۴۱,۵۰۸ ۷۷.۲۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۵۴,۳۴۹ ۱.۸۷ % ۲۷,۸۷۱ ۰.۹۶ % ۰ ۰ %
۴ ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ ۵۷۶,۱۱۰ ۱۹.۸۶ % ۲,۲۴۱,۵۰۸ ۷۷.۲۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۵۴,۷۲۹ ۱.۸۹ % ۲۷,۸۶۴ ۰.۹۶ % ۰ ۰ %
۵ ۱۴۰۱/۰۲/۲۷ ۵۸۱,۶۶۰ ۱۹.۹۱ % ۲,۲۵۷,۶۱۵ ۷۷.۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۵۳,۶۹۳ ۱.۸۴ % ۲۷,۸۵۷ ۰.۹۵ % ۰ ۰ %
۶ ۱۴۰۱/۰۲/۲۶ ۵۷۱,۱۱۱ ۱۹.۶۲ % ۲,۲۵۳,۶۳۶ ۷۷.۴۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۴۸,۲۰۸ ۱.۶۶ % ۳۸,۰۰۲ ۱.۳۱ % ۰ ۰ %
۷ ۱۴۰۱/۰۲/۲۵ ۵۶۴,۱۷۱ ۱۹.۴۶ % ۲,۲۴۵,۹۷۲ ۷۷.۴۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۴۹,۷۰۴ ۱.۷۱ % ۳۸,۵۷۷ ۱.۳۳ % ۰ ۰ %
۸ ۱۴۰۱/۰۲/۲۴ ۵۶۶,۴۴۴ ۱۹.۱۵ % ۲,۲۵۱,۶۸۰ ۷۶.۱۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۰۵,۸۸۸ ۳.۵۸ % ۳۳,۶۷۰ ۱.۱۴ % ۰ ۰ %
۹ ۱۴۰۱/۰۲/۲۳ ۵۵۳,۵۱۲ ۱۹.۳۲ % ۲,۲۱۳,۴۰۶ ۷۷.۲۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۶۱,۵۰۷ ۲.۱۵ % ۳۶,۴۰۹ ۱.۲۷ % ۰ ۰ %
۱۰ ۱۴۰۱/۰۲/۲۲ ۵۵۳,۵۱۲ ۱۹.۳۲ % ۲,۲۱۳,۴۰۶ ۷۷.۲۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۶۱,۵۰۷ ۲.۱۵ % ۳۶,۳۹۸ ۱.۲۷ % ۰ ۰ %