صندوق سرمايه گذاري توسعه اعتماد رفاه
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۰۵۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۹۱۸۸
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱ ۱۴۰۱/۰۹/۱۵ ۶۳۴,۹۷۱ ۲۷.۸۴ % ۱,۵۶۸,۷۹۷ ۶۸.۷۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۳۰,۴۰۱ ۱.۳۳ % ۴۶,۵۱۶ ۲.۰۴ % ۰ ۰ %
۲ ۱۴۰۱/۰۹/۱۴ ۶۴۰,۰۸۴ ۲۸.۱۱ % ۱,۵۶۰,۸۴۳ ۶۸.۵۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲۹,۵۵۴ ۱.۳ % ۴۶,۲۵۴ ۲.۰۳ % ۰ ۰ %
۳ ۱۴۰۱/۰۹/۱۳ ۶۴۵,۳۶۲ ۲۸.۱۹ % ۱,۵۶۶,۱۱۹ ۶۸.۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۳۰,۴۰۳ ۱.۳۳ % ۴۷,۶۰۹ ۲.۰۸ % ۰ ۰ %
۴ ۱۴۰۱/۰۹/۱۲ ۶۴۶,۷۹۶ ۲۸.۲۴ % ۱,۵۶۵,۸۸۲ ۶۸.۳۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲۶,۸۴۱ ۱.۱۷ % ۵۱,۲۱۰ ۲.۲۴ % ۰ ۰ %
۵ ۱۴۰۱/۰۹/۱۱ ۶۴۷,۳۲۱ ۲۸.۲۴ % ۱,۵۶۸,۰۰۷ ۶۸.۴۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲۵,۰۹۴ ۱.۰۹ % ۵۱,۵۸۶ ۲.۲۵ % ۰ ۰ %
۶ ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ۶۴۷,۳۲۱ ۲۸.۲۴ % ۱,۵۶۸,۰۰۷ ۶۸.۴۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲۵,۰۹۴ ۱.۰۹ % ۵۱,۵۷۹ ۲.۲۵ % ۰ ۰ %
۷ ۱۴۰۱/۰۹/۰۹ ۶۴۷,۳۲۱ ۲۸.۲۴ % ۱,۵۶۸,۰۰۷ ۶۸.۴۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲۵,۰۹۴ ۱.۰۹ % ۵۱,۵۷۱ ۲.۲۵ % ۰ ۰ %
۸ ۱۴۰۱/۰۹/۰۸ ۶۴۴,۶۸۸ ۲۸.۱۹ % ۱,۵۶۶,۱۹۲ ۶۸.۴۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲۳,۷۱۰ ۱.۰۴ % ۵۲,۳۸۷ ۲.۲۹ % ۰ ۰ %
۹ ۱۴۰۱/۰۹/۰۷ ۶۳۷,۱۲۰ ۲۸.۰۷ % ۱,۵۵۷,۵۷۸ ۶۸.۶۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲۲,۳۷۱ ۰.۹۹ % ۵۲,۵۵۵ ۲.۳۲ % ۰ ۰ %
۱۰ ۱۴۰۱/۰۹/۰۶ ۶۳۳,۱۶۸ ۲۷.۹۲ % ۱,۵۶۳,۳۷۵ ۶۸.۹۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲۵,۰۶۳ ۱.۱ % ۴۶,۵۷۷ ۲.۰۵ % ۰ ۰ %