صندوق سرمایه‌گذاری توسعه زرین رفاه
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۰۵۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۹۱۸۸
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱ ۱۴۰۰/۱۰/۲۸ ۱,۸۰۰,۴۰۲ ۷۵.۰۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۳۹,۱۵۳ ۱.۶۳ % ۵۹,۰۱۳ ۲.۴۶ % ۵۰۰,۵۲۵ ۲۰.۸۶ % ۰ ۰ %
۲ ۱۴۰۰/۱۰/۲۷ ۱,۸۵۸,۲۰۵ ۷۵.۰۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۳۷,۱۹۸ ۱.۵ % ۶۰,۵۷۰ ۲.۴۵ % ۵۱۹,۱۷۷ ۲۰.۹۸ % ۰ ۰ %
۳ ۱۴۰۰/۱۰/۲۶ ۱,۸۴۱,۲۲۶ ۷۳.۹۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۴۳,۲۷۱ ۱.۷۴ % ۶۰,۷۰۲ ۲.۴۴ % ۵۴۳,۷۴۰ ۲۱.۸۵ % ۰ ۰ %
۴ ۱۴۰۰/۱۰/۲۵ ۱,۸۷۱,۰۱۸ ۷۴.۰۸ % ۳۲۵ ۰.۰۱ % ۰ ۰ % ۴۲,۹۴۶ ۱.۷ % ۶۰,۷۰۰ ۲.۴ % ۵۵۰,۴۶۲ ۲۱.۸ % ۰ ۰ %
۵ ۱۴۰۰/۱۰/۲۴ ۱,۸۹۵,۴۱۰ ۷۴.۰۱ % ۳۲۵ ۰.۰۱ % ۰ ۰ % ۳۲,۶۸۲ ۱.۲۸ % ۷۳,۸۶۳ ۲.۸۸ % ۵۵۸,۶۸۰ ۲۱.۸۲ % ۰ ۰ %
۶ ۱۴۰۰/۱۰/۲۳ ۱,۸۹۵,۴۱۰ ۷۴.۰۱ % ۳۲۴ ۰.۰۱ % ۰ ۰ % ۳۲,۶۸۲ ۱.۲۸ % ۷۳,۸۶۱ ۲.۸۸ % ۵۵۸,۶۸۰ ۲۱.۸۲ % ۰ ۰ %
۷ ۱۴۰۰/۱۰/۲۲ ۱,۸۹۵,۴۱۰ ۷۴.۰۱ % ۳۲۴ ۰.۰۱ % ۰ ۰ % ۳۱,۶۴۶ ۱.۲۴ % ۷۴,۸۹۴ ۲.۹۲ % ۵۵۸,۶۸۰ ۲۱.۸۲ % ۰ ۰ %
۸ ۱۴۰۰/۱۰/۲۱ ۱,۹۰۱,۹۲۷ ۷۴.۱۶ % ۳۲۴ ۰.۰۱ % ۰ ۰ % ۲۹,۲۵۶ ۱.۱۴ % ۷۷,۵۶۴ ۳.۰۲ % ۵۵۵,۵۶۸ ۲۱.۶۶ % ۰ ۰ %
۹ ۱۴۰۰/۱۰/۲۰ ۱,۸۹۸,۷۸۵ ۷۳.۸۱ % ۳۲۴ ۰.۰۱ % ۰ ۰ % ۲۳,۱۶۹ ۰.۹ % ۹۲,۴۳۵ ۳.۵۹ % ۵۵۷,۵۸۹ ۲۱.۶۸ % ۰ ۰ %
۱۰ ۱۴۰۰/۱۰/۱۹ ۱,۹۰۸,۵۷۴ ۷۳.۴۹ % ۳۲۴ ۰.۰۱ % ۰ ۰ % ۳۳,۳۸۶ ۱.۲۹ % ۹۶,۱۵۳ ۳.۷ % ۵۵۸,۵۰۵ ۲۱.۵۱ % ۰ ۰ %