صندوق سرمايه گذاري توسعه اعتماد رفاه
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۰۵۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۹۱۸۸
اساسنامه صندوق
اساسنامه
تاریخ بارگذاری توضیحات دانلود
۱۳۹۲/۰۵/۲۰ اساسنامه (نسخه اولیه) اساس نامه
۱۴۰۱/۰۴/۰۵ اساسنامه (نسخه نهایی) اساس نامه
تغییرات اساسنامه
تاریخ بارگذاری توضیحات دانلود
۱۴۰۱/۰۳/۱۷ تاییدیه سازمان جهت تایید مجمع تصویب اساسنامه جدید مورخ ۱۴۰۱/۰۱/۲۳ تغییرات اساس نامه
۱۴۰۱/۰۳/۱۱ تاییدیه سازمان جهت تمدید فعالیت صندوق تا تاریخ ۱۴۰۲/۰۲/۳۱ تغییرات اساس نامه
۱۴۰۰/۱۲/۰۳ تاییدیه سازمان مجمع مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۲۳به همراه صورتجلسه تغییرات اساس نامه
۱۴۰۰/۱۱/۱۲ ابلاغیه عدم امکان ثبت صورتجلسه تغییر نام صندوق مورخ ۱۴۰۰/۰۹/۲۰ تغییرات اساس نامه
۱۴۰۰/۰۵/۱۲ تایید صورتجلسه مجمع تغییر اساسنامه بابت تجزیه واحدها توسط سازمان بورس اوراق بهادار تغییرات اساس نامه
۱۴۰۰/۰۴/۲۸ صورتجلسه مجمع تغییر اساسنامه بابت تجزیه واحدها (اصلاحیه) تغییرات اساس نامه
۱۴۰۰/۰۴/۱۲ صورتجلسه مجمع تغییر اساسنامه بابت تجزیه واحدها تغییرات اساس نامه
۱۴۰۰/۰۳/۳۰ تاییدیه سازمان مجمع مورخ ۱۴۰۰/۰۲/۲۰به همراه صورتجلسه تغییرات اساس نامه
۱۳۹۹/۱۱/۱۹ تاییدیه سازمان جهت تمدید مجوز فعالیت صندوق بانک توسعه تعاون تا ۱۴۰۰/۰۲/۳۱ مجمع مورخ ۱۳۹۹/۰۹/۲۳ تغییرات اساس نامه
۱۳۹۹/۰۶/۰۲ ۱۳۹۹۰۵۲۰ اساسنامه تغییرات اساس نامه
۱۳۹۸/۰۵/۰۷ ثبت صورتجلسه مجمع تغییر حسابرس صندوق سرمايه گذاري بانک توسعه تعاون نزد سازمان بورس و اوراق بهادار تغییرات اساس نامه
۱۳۹۸/۰۳/۱۱ صورتجلسه مجمع سالیانه صندوق توسعه تعاون تغییرات اساس نامه
۱۳۹۷/۰۶/۲۴ ۱۳۹۷۰۴۰۳ اساسنامه تغییرات اساس نامه
۱۳۹۷/۰۴/۱۲ ۱۳۹۷۰۳۲۰ اساسنامه تغییرات اساس نامه
۱۳۹۷/۰۴/۱۲ ۱۳۹۷۰۳۲۰ اساسنامه تغییرات اساس نامه
۱۳۹۶/۱۱/۱۹ ۱۳۹۶۱۱۱۵ اساسنامه تغییرات اساس نامه
۱۳۹۶/۱۱/۱۹ ۱۳۹۶۱۱۱۵ اساسنامه تغییرات اساس نامه
۱۳۹۶/۱۰/۱۲ ثبت صورتجلسه تمدید دوره فعالیت صندوق تا ۹۶/۰۸/۱۹ و تغییر در بند ۱-۳ پیوست یک اساسنامه صندوق تغییرات اساس نامه
۱۳۹۶/۱۰/۰۵ ۱۳۹۶۰۹۰۱ اساسنامه تغییرات اساس نامه
۱۳۹۶/۰۹/۱۲ ۱۳۹۶۰۳۳۱ اساسنامه تغییرات اساس نامه
۱۳۹۶/۰۳/۱۰ ۱۳۹۶۰۲۲۳ اساسنامه تغییرات اساس نامه
۱۳۹۵/۰۵/۱۶ ۱۳۹۵۰۴۱۵ اساسنامه تغییرات اساس نامه
۱۳۹۵/۰۵/۱۶ ۱۳۹۵۰۴۱۵ اساسنامه تغییرات اساس نامه
۱۳۹۴/۱۲/۲۰ ۱۳۹۴۱۲۰۴ اساسنامه تغییرات اساس نامه
۱۳۹۴/۱۲/۱۱ ۱۳۹۴۱۰۰۲ اساسنامه تغییرات اساس نامه
۱۳۹۳/۰۶/۰۴ ۱۳۹۳۰۵۱۵ اساسنامه تغییرات اساس نامه
۱۳۹۳/۰۳/۱۷ ۱۳۹۳۰۲۲۹ اساسنامه تغییرات اساس نامه
۱۳۹۲/۰۷/۱۷ صورتجلسه_تغییرصاحبان_امضا تغییرات اساس نامه