صندوق سرمایه‌گذاری توسعه زرین رفاه
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۰۵۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۹۱۸۸
اساسنامه صندوق
اساسنامه
تاریخ بارگذاری توضیحات دانلود
۱۳۹۲/۰۵/۲۰ AsasName اساس نامه
تغییرات اساسنامه
تاریخ بارگذاری توضیحات دانلود
۱۴۰۰/۰۵/۱۲ تایید صورتجلسه مجمع تغییر اساسنامه بابت تجزیه واحدها توسط سازمان بورس اوراق بهادار تغییرات اساس نامه
۱۴۰۰/۰۴/۲۸ صورتجلسه مجمع تغییر اساسنامه بابت تجزیه واحدها (اصلاحیه) تغییرات اساس نامه
۱۴۰۰/۰۴/۱۲ صورتجلسه مجمع تغییر اساسنامه بابت تجزیه واحدها تغییرات اساس نامه
۱۳۹۹/۱۱/۱۹ تاییدیه سازمان جهت تمدید مجوز فعالیت صندوق بانک توسعه تعاون تا ۱۴۰۰/۰۲/۳۱ مجمع مورخ ۱۳۹۹/۰۹/۲۳ تغییرات اساس نامه
۱۳۹۸/۰۵/۰۷ ثبت صورتجلسه مجمع تغییر حسابرس صندوق سرمايه گذاري بانک توسعه تعاون نزد سازمان بورس و اوراق بهادار تغییرات اساس نامه
۱۳۹۸/۰۳/۱۱ صورتجلسه مجمع سالیانه صندوق توسعه تعاون تغییرات اساس نامه
۱۳۹۶/۱۰/۱۲ ثبت صورتجلسه تمدید دوره فعالیت صندوق تا ۹۶/۰۸/۱۹ و تغییر در بند ۱-۳ پیوست یک اساسنامه صندوق تغییرات اساس نامه