صندوق سرمايه گذاري توسعه اعتماد رفاه
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۰۵۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۹۱۸۸
بازدهی روزانه صندوق
دانلود
ردیف تاریخ بازدهی روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۱۰۱ ۱۴۰۲/۰۶/۰۴ ۳.۹۶ ۲.۳۹ ۱۴۱,۰۰۰,۰۰۰ ۵۵۲,۴۷۹.۹۹
۱۰۲ ۱۴۰۲/۰۶/۰۳ ۰ ۰ ۱.۵۹ ۰
۱۰۳ ۱۴۰۲/۰۶/۰۲ (۰.۰۷) ۰ (۲۳.۷۷) ۰
۱۰۴ ۱۴۰۲/۰۶/۰۱ ۱.۱۸ ۰.۴۳ ۷,۱۶۲.۳ ۳۷۹.۳۴
۱۰۵ ۱۴۰۲/۰۵/۳۱ (۱.۷۷) (۰.۹۳) (۹۹.۸۵) (۹۶.۶۹)
۱۰۶ ۱۴۰۲/۰۵/۳۰ ۰.۲۷ ۰.۱۲ ۱۶۹.۸۴ ۵۶.۸۶
۱۰۷ ۱۴۰۲/۰۵/۲۹ ۰.۱۴ (۰.۱۸) ۶۷.۱۸ (۴۷.۷۷)
۱۰۸ ۱۴۰۲/۰۵/۲۸ (۱.۵) (۰.۸۲) (۹۹.۶) (۹۴.۹۶)
۱۰۹ ۱۴۰۲/۰۵/۲۷ ۰ ۰ (۱.۰۷) ۰
۱۱۰ ۱۴۰۲/۰۵/۲۶ (۰.۰۱) ۰ (۳.۲۷) ۰
۱۱۱ ۱۴۰۲/۰۵/۲۵ (۰.۱۷) (۰.۲۳) (۴۵.۳۴) (۵۷.۱۳)
۱۱۲ ۱۴۰۲/۰۵/۲۴ (۱.۷) (۰.۹۴) (۹۹.۸۱) (۹۶.۸۶)
۱۱۳ ۱۴۰۲/۰۵/۲۳ ۰.۸۶ ۰.۴۶ ۲,۱۵۲.۳ ۴۳۰.۸۵
۱۱۴ ۱۴۰۲/۰۵/۲۲ (۰.۱) (۰.۰۹) (۳۰.۰۶) (۲۷.۱)
۱۱۵ ۱۴۰۲/۰۵/۲۱ (۳.۵۷) (۲.۳۲) (۱۰۰) (۹۹.۹۸)
۱۱۶ ۱۴۰۲/۰۵/۲۰ ۰ ۰ (۰.۵۶) ۰
۱۱۷ ۱۴۰۲/۰۵/۱۹ ۰ ۰ (۰.۶۱) ۰
۱۱۸ ۱۴۰۲/۰۵/۱۸ (۰.۰۴) (۰.۰۴) (۱۲.۳۸) (۱۴.۶۴)
۱۱۹ ۱۴۰۲/۰۵/۱۷ (۱.۳) (۰.۶۴) (۹۹.۱۵) (۹۰.۵۳)