صندوق سرمایه گذاری بانک توسعه تعاون
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۰۵۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۹۱۸۸
لیست NAV

لیست NAV

خروجی اکسل
ردیف نام گروه تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
181 بانک توسعه تعاون 1400/04/31 48,304,084 47,960,951 47,960,951 0 0 347,337 0 285,946 61,391 2,944,370,744,960
182 بانک توسعه تعاون 1400/04/30 48,317,770 47,973,405 47,973,405 0 0 347,337 28 285,946 61,391 2,945,135,301,984
183 بانک توسعه تعاون 1400/04/29 48,428,999 48,084,016 48,084,016 0 0 347,337 34 285,918 61,419 2,953,272,170,008
184 بانک توسعه تعاون 1400/04/28 48,480,122 48,134,259 48,134,259 0 0 347,337 1 285,884 61,453 2,957,994,632,139
185 بانک توسعه تعاون 1400/04/27 48,078,809 47,734,676 47,734,676 0 11 347,337 78 285,883 61,454 2,933,486,792,282
186 بانک توسعه تعاون 1400/04/26 48,365,664 48,019,928 48,019,928 0 0 347,326 0 285,805 61,521 2,954,233,963,194
187 بانک توسعه تعاون 1400/04/25 48,235,226 47,890,423 47,890,423 0 0 347,326 0 285,805 61,521 2,946,266,684,744
188 بانک توسعه تعاون 1400/04/24 48,240,792 47,895,988 47,895,988 0 10 347,326 46 285,805 61,521 2,946,609,069,192
189 بانک توسعه تعاون 1400/04/23 48,246,801 47,902,105 47,902,105 0 5 347,316 13 285,759 61,557 2,948,709,878,518
190 بانک توسعه تعاون 1400/04/22 48,262,880 47,913,339 47,913,339 0 2 347,311 3 285,746 61,565 2,949,784,722,181
191 بانک توسعه تعاون 1400/04/21 48,346,980 47,998,135 47,998,135 0 16 347,309 6 285,743 61,566 2,955,053,189,034
192 بانک توسعه تعاون 1400/04/20 47,672,852 47,329,473 47,329,473 0 2 347,293 14 285,737 61,556 2,913,413,065,311
193 بانک توسعه تعاون 1400/04/19 46,821,415 46,485,021 46,485,021 0 0 347,291 0 285,723 61,568 2,861,989,757,773
194 بانک توسعه تعاون 1400/04/18 47,038,862 46,700,481 46,700,481 0 0 347,291 0 285,723 61,568 2,875,255,201,946
195 بانک توسعه تعاون 1400/04/17 47,044,511 46,706,129 46,706,129 0 6 347,291 245 285,723 61,568 2,875,602,978,994
196 بانک توسعه تعاون 1400/04/16 47,048,454 46,711,382 46,711,382 0 0 347,285 13 285,478 61,807 2,887,090,367,773
197 بانک توسعه تعاون 1400/04/15 46,878,795 46,543,665 46,543,665 0 8 347,285 34 285,465 61,820 2,877,329,346,941
198 بانک توسعه تعاون 1400/04/14 45,839,146 45,513,980 45,513,980 0 31 347,277 83 285,431 61,846 2,814,857,591,415
199 بانک توسعه تعاون 1400/04/13 45,363,795 45,043,231 45,043,231 0 62 347,246 2 285,348 61,898 2,788,085,931,107
200 بانک توسعه تعاون 1400/04/12 45,534,786 45,210,567 45,210,567 0 0 347,184 0 285,346 61,838 2,795,731,046,091