صندوق سرمایه گذاری بانک توسعه تعاون
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۰۵۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۹۱۸۸
لیست NAV

لیست NAV

خروجی اکسل
ردیف نام گروه تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
1 بانک توسعه تعاون 1400/10/28 407,885 404,783 404,783 0 0 6,158,114 5,746 1,028,776 5,129,338 2,076,268,547,434
2 بانک توسعه تعاون 1400/10/27 423,707 420,505 420,505 0 0 6,158,114 14,689 1,023,030 5,135,084 2,159,329,479,456
3 بانک توسعه تعاون 1400/10/26 426,474 423,271 423,271 0 0 6,158,114 0 1,008,341 5,149,773 2,179,747,067,126
4 بانک توسعه تعاون 1400/10/25 433,665 430,413 430,413 0 0 6,158,114 0 1,008,341 5,149,773 2,216,527,286,117
5 بانک توسعه تعاون 1400/10/24 440,093 436,797 436,797 0 0 6,158,114 0 1,008,341 5,149,773 2,249,407,027,533
6 بانک توسعه تعاون 1400/10/23 440,146 436,850 436,850 0 0 6,158,114 6,638 1,008,341 5,149,773 2,249,677,101,328
7 بانک توسعه تعاون 1400/10/22 440,194 436,902 436,902 0 0 6,158,114 657 1,001,703 5,156,411 2,252,847,340,205
8 بانک توسعه تعاون 1400/10/21 440,910 437,614 437,614 0 23 6,158,114 28,622 1,001,046 5,157,068 2,256,804,833,374
9 بانک توسعه تعاون 1400/10/20 440,005 436,729 436,729 0 0 6,158,091 33,300 972,424 5,185,667 2,264,729,611,901
10 بانک توسعه تعاون 1400/10/19 441,809 438,539 438,539 0 0 6,158,091 0 939,124 5,218,967 2,288,720,416,097
11 بانک توسعه تعاون 1400/10/18 452,598 449,242 449,242 0 0 6,158,091 0 939,124 5,218,967 2,344,580,508,685
12 بانک توسعه تعاون 1400/10/17 452,870 449,514 449,514 0 0 6,158,091 0 939,124 5,218,967 2,345,999,254,689
13 بانک توسعه تعاون 1400/10/16 452,906 449,550 449,550 0 0 6,158,091 200 939,124 5,218,967 2,346,185,951,826
14 بانک توسعه تعاون 1400/10/15 453,082 449,726 449,726 0 0 6,158,091 2,065 938,924 5,219,167 2,347,195,782,114
15 بانک توسعه تعاون 1400/10/14 451,852 448,496 448,496 0 43 6,158,091 759 936,859 5,221,232 2,341,702,217,330
16 بانک توسعه تعاون 1400/10/13 459,023 455,610 455,610 0 1,083 6,158,048 12,910 936,100 5,221,948 2,379,172,039,953
17 بانک توسعه تعاون 1400/10/12 461,427 458,001 458,001 0 0 6,156,965 6,500 923,190 5,233,775 2,397,073,764,972
18 بانک توسعه تعاون 1400/10/11 461,444 458,021 458,021 0 0 6,156,965 0 916,690 5,240,275 2,400,157,656,592
19 بانک توسعه تعاون 1400/10/10 468,169 464,689 464,689 0 0 6,156,965 0 916,690 5,240,275 2,435,097,703,393
20 بانک توسعه تعاون 1400/10/09 468,209 464,728 464,728 0 0 6,156,965 11,539 916,690 5,240,275 2,435,304,878,349