صندوق سرمایه گذاری بانک توسعه تعاون
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۰۵۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۹۱۸۸
لیست NAV

لیست NAV

خروجی اکسل
ردیف نام گروه تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
41 بانک توسعه تعاون 1400/09/18 447,917 444,632 444,632 0 0 6,152,618 10,172 749,789 5,402,829 2,402,269,117,677
42 بانک توسعه تعاون 1400/09/17 447,963 444,684 444,684 0 0 6,152,618 1,200 739,617 5,413,001 2,407,074,109,006
43 بانک توسعه تعاون 1400/09/16 443,466 440,213 440,213 0 0 6,152,618 5,350 738,417 5,414,201 2,383,403,702,965
44 بانک توسعه تعاون 1400/09/15 444,472 441,215 441,215 0 0 6,152,618 12,290 733,067 5,419,551 2,391,188,041,340
45 بانک توسعه تعاون 1400/09/14 444,591 441,331 441,331 0 0 6,152,618 330 720,777 5,431,841 2,397,242,452,073
46 بانک توسعه تعاون 1400/09/13 439,947 436,721 436,721 0 0 6,152,618 0 720,447 5,432,171 2,372,340,688,332
47 بانک توسعه تعاون 1400/09/12 443,675 440,424 440,424 0 0 6,152,618 0 720,447 5,432,171 2,392,456,382,430
48 بانک توسعه تعاون 1400/09/11 443,727 440,475 440,475 0 0 6,152,618 380 720,447 5,432,171 2,392,736,596,533
49 بانک توسعه تعاون 1400/09/10 443,740 440,488 440,488 0 0 6,152,618 1,633 720,067 5,432,551 2,392,973,266,988
50 بانک توسعه تعاون 1400/09/09 450,961 447,656 447,656 0 0 6,152,618 4 718,434 5,434,184 2,432,645,997,524
51 بانک توسعه تعاون 1400/09/08 450,536 447,234 447,234 0 0 6,152,618 8,564 718,430 5,434,188 2,430,352,880,785
52 بانک توسعه تعاون 1400/09/07 452,637 449,324 449,324 0 44 6,152,618 3,900 709,866 5,442,752 2,445,558,330,027
53 بانک توسعه تعاون 1400/09/06 453,042 449,725 449,725 0 0 6,152,574 0 705,966 5,446,608 2,449,475,535,444
54 بانک توسعه تعاون 1400/09/05 464,668 461,271 461,271 0 0 6,152,574 0 705,966 5,446,608 2,512,364,817,313
55 بانک توسعه تعاون 1400/09/04 464,728 461,331 461,331 0 73 6,152,574 2,000 705,966 5,446,608 2,512,689,911,124
56 بانک توسعه تعاون 1400/09/03 464,786 461,391 461,391 0 0 6,152,501 4,308 703,966 5,448,535 2,513,903,882,698
57 بانک توسعه تعاون 1400/09/02 470,617 467,182 467,182 0 0 6,152,501 5,200 699,658 5,452,843 2,547,467,867,907
58 بانک توسعه تعاون 1400/09/01 473,608 470,154 470,154 0 0 6,152,501 48,183 694,458 5,458,043 2,566,122,460,633
59 بانک توسعه تعاون 1400/08/30 465,192 461,826 461,826 0 0 6,152,501 1,660 646,275 5,506,226 2,542,915,725,296
60 بانک توسعه تعاون 1400/08/29 464,892 461,525 461,525 0 0 6,152,501 0 644,615 5,507,886 2,542,029,571,521