صندوق سرمایه گذاری بانک توسعه تعاون
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۰۵۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۹۱۸۸
لیست NAV

لیست NAV

خروجی اکسل
ردیف نام گروه تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
61 بانک توسعه تعاون 1400/08/28 473,463 470,039 470,039 0 0 6,152,501 0 644,615 5,507,886 2,588,919,241,240
62 بانک توسعه تعاون 1400/08/27 473,523 470,098 470,098 0 0 6,152,501 2,300 644,615 5,507,886 2,589,246,114,443
63 بانک توسعه تعاون 1400/08/26 473,580 470,157 470,157 0 0 6,152,501 520 642,315 5,510,186 2,590,654,369,513
64 بانک توسعه تعاون 1400/08/25 469,934 466,524 466,524 0 0 6,152,501 1,555 641,795 5,510,706 2,570,876,589,199
65 بانک توسعه تعاون 1400/08/24 472,609 469,180 469,180 0 82 6,152,501 9,800 640,240 5,512,261 2,586,240,102,285
66 بانک توسعه تعاون 1400/08/23 486,314 482,796 482,796 0 20 6,152,419 200 630,440 5,521,979 2,665,989,557,962
67 بانک توسعه تعاون 1400/08/22 485,787 482,272 482,272 0 0 6,152,399 0 630,240 5,522,159 2,663,183,845,708
68 بانک توسعه تعاون 1400/08/21 490,237 486,691 486,691 0 0 6,152,399 0 630,240 5,522,159 2,687,587,693,139
69 بانک توسعه تعاون 1400/08/20 490,298 486,753 486,753 0 40 6,152,399 200 630,240 5,522,159 2,687,927,442,075
70 بانک توسعه تعاون 1400/08/19 490,360 486,814 486,814 0 2,513 6,152,359 64,306 630,040 5,522,319 2,688,344,957,524
71 بانک توسعه تعاون 1400/08/18 485,033 481,561 481,561 0 62 6,149,846 0 565,734 5,584,112 2,689,088,261,796
72 بانک توسعه تعاون 1400/08/17 480,012 476,572 476,572 0 0 6,149,784 310 565,734 5,584,050 2,661,201,768,161
73 بانک توسعه تعاون 1400/08/16 478,698 475,268 475,268 0 20 6,149,784 395 565,424 5,584,360 2,654,067,855,638
74 بانک توسعه تعاون 1400/08/15 480,887 477,448 477,448 0 0 6,149,764 0 565,029 5,584,735 2,666,422,880,871
75 بانک توسعه تعاون 1400/08/14 462,767 459,440 459,440 0 0 6,149,764 0 565,029 5,584,735 2,565,849,700,758
76 بانک توسعه تعاون 1400/08/13 462,825 459,497 459,497 0 0 6,149,764 2,800 565,029 5,584,735 2,566,170,562,177
77 بانک توسعه تعاون 1400/08/12 462,881 459,555 459,555 0 678 6,149,764 7,400 562,229 5,587,535 2,567,779,039,972
78 بانک توسعه تعاون 1400/08/11 451,628 448,384 448,384 0 0 6,149,086 11,400 554,829 5,594,257 2,508,375,652,142
79 بانک توسعه تعاون 1400/08/10 444,621 441,438 441,438 0 28,494 6,149,086 15,720 543,429 5,605,657 2,474,549,887,322
80 بانک توسعه تعاون 1400/08/09 436,460 433,313 433,313 0 0 6,120,592 2,045 527,709 5,592,883 2,423,471,653,373