صندوق سرمایه گذاری بانک توسعه تعاون
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۰۵۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۹۱۸۸
لیست NAV

لیست NAV

خروجی اکسل
ردیف نام گروه تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
81 بانک توسعه تعاون 1400/08/08 451,811 448,561 448,561 0 0 6,120,592 0 525,664 5,594,928 2,509,664,450,012
82 بانک توسعه تعاون 1400/08/07 460,602 457,292 457,292 0 0 6,120,592 0 525,664 5,594,928 2,558,513,207,792
83 بانک توسعه تعاون 1400/08/06 460,658 457,348 457,348 0 65 6,120,592 2,964 525,664 5,594,928 2,558,828,890,119
84 بانک توسعه تعاون 1400/08/05 460,758 457,447 457,447 0 217 6,120,527 9,241 522,700 5,597,827 2,560,709,250,294
85 بانک توسعه تعاون 1400/08/04 458,918 455,622 455,622 0 0 6,120,310 6,747 513,459 5,606,851 2,554,606,054,641
86 بانک توسعه تعاون 1400/08/03 458,773 455,483 455,483 0 0 6,120,310 0 506,712 5,613,598 2,556,898,684,821
87 بانک توسعه تعاون 1400/08/02 469,737 466,371 466,371 0 0 6,120,310 3,000 506,712 5,613,598 2,618,021,349,580
88 بانک توسعه تعاون 1400/08/01 469,791 466,428 466,428 0 0 6,120,310 0 503,712 5,616,598 2,619,737,268,235
89 بانک توسعه تعاون 1400/07/30 482,448 478,998 478,998 0 0 6,120,310 0 503,712 5,616,598 2,690,340,701,460
90 بانک توسعه تعاون 1400/07/29 482,504 479,054 479,054 0 0 6,120,310 1,000 503,712 5,616,598 2,690,654,043,928
91 بانک توسعه تعاون 1400/07/28 482,559 479,110 479,110 0 0 6,120,310 6,099 502,712 5,617,598 2,691,446,545,730
92 بانک توسعه تعاون 1400/07/27 487,946 484,467 484,467 0 20 6,120,310 2,700 496,613 5,623,697 2,724,495,944,028
93 بانک توسعه تعاون 1400/07/26 481,171 477,729 477,729 0 0 6,120,290 7,000 493,913 5,626,377 2,687,880,990,489
94 بانک توسعه تعاون 1400/07/25 482,160 478,719 478,719 0 0 6,120,290 6,955 486,913 5,633,377 2,696,803,923,947
95 بانک توسعه تعاون 1400/07/24 484,193 480,744 480,744 0 0 6,120,290 0 479,958 5,640,332 2,711,555,620,352
96 بانک توسعه تعاون 1400/07/23 466,731 463,399 463,399 0 0 6,120,290 0 479,958 5,640,332 2,613,724,402,199
97 بانک توسعه تعاون 1400/07/22 466,785 463,453 463,453 0 0 6,120,290 12,283 479,958 5,640,332 2,614,029,691,644
98 بانک توسعه تعاون 1400/07/21 466,639 463,308 463,308 0 0 6,120,290 865 467,675 5,652,615 2,618,900,229,213
99 بانک توسعه تعاون 1400/07/20 475,450 472,067 472,067 0 0 6,120,290 2,980 466,810 5,653,480 2,668,822,688,647
100 بانک توسعه تعاون 1400/07/19 490,502 487,018 487,018 0 1,292 6,120,290 11,401 463,830 5,656,460 2,754,799,262,835