صندوق سرمایه گذاری بانک توسعه تعاون
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۰۵۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۹۱۸۸
لیست NAV

لیست NAV

خروجی اکسل
ردیف نام گروه تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
121 بانک توسعه تعاون 1400/06/29 484,341 480,887 480,887 0 0 6,115,335 32,700 338,408 5,776,927 2,778,049,247,975
122 بانک توسعه تعاون 1400/06/28 480,655 477,245 477,245 0 1,037 6,115,335 2,070 305,708 5,809,627 2,772,617,876,556
123 بانک توسعه تعاون 1400/06/27 491,583 488,095 488,095 0 0 6,114,298 0 303,638 5,810,660 2,836,154,517,214
124 بانک توسعه تعاون 1400/06/26 506,383 502,789 502,789 0 0 6,114,298 0 303,638 5,810,660 2,921,533,729,349
125 بانک توسعه تعاون 1400/06/25 506,440 502,846 502,846 0 1,124 6,114,298 7,161 303,638 5,810,660 2,921,865,308,243
126 بانک توسعه تعاون 1400/06/24 506,493 502,902 502,902 0 0 6,113,174 4,700 296,477 5,816,697 2,925,228,948,284
127 بانک توسعه تعاون 1400/06/23 509,544 505,942 505,942 0 0 6,113,174 0 291,777 5,821,397 2,945,286,864,524
128 بانک توسعه تعاون 1400/06/22 502,111 498,560 498,560 0 1,997 6,113,174 100 291,777 5,821,397 2,902,317,227,640
129 بانک توسعه تعاون 1400/06/21 505,552 501,988 501,988 0 100 6,111,177 1,900 291,677 5,819,500 2,921,316,676,698
130 بانک توسعه تعاون 1400/06/20 520,248 516,584 516,584 0 0 6,111,077 0 289,777 5,821,300 3,007,189,277,559
131 بانک توسعه تعاون 1400/06/19 519,431 515,778 515,778 0 5,763,087 6,111,077 0 289,777 5,821,300 3,002,497,613,211
132 بانک توسعه تعاون 1400/06/18 51,948,871 51,583,524 51,583,524 0 28 347,990 16 289,777 58,213 3,002,831,680,129
133 بانک توسعه تعاون 1400/06/17 51,954,510 51,589,088 51,589,088 0 8 347,962 28 289,761 58,201 3,002,536,514,042
134 بانک توسعه تعاون 1400/06/16 51,744,750 51,385,825 51,385,825 0 13 347,954 295 289,733 58,221 2,991,734,126,585
135 بانک توسعه تعاون 1400/06/15 52,409,711 52,043,738 52,043,738 0 60 347,941 72 289,438 58,503 3,044,714,806,727
136 بانک توسعه تعاون 1400/06/14 52,338,767 51,973,321 51,973,321 0 6 347,881 97 289,366 58,515 3,041,218,871,214
137 بانک توسعه تعاون 1400/06/13 52,413,666 52,047,859 52,047,859 0 0 347,875 0 289,269 58,606 3,050,316,845,057
138 بانک توسعه تعاون 1400/06/12 51,535,795 51,173,903 51,173,903 0 0 347,875 0 289,269 58,606 2,999,097,780,005
139 بانک توسعه تعاون 1400/06/11 51,541,344 51,179,453 51,179,453 0 13 347,875 244 289,269 58,606 2,999,422,999,726
140 بانک توسعه تعاون 1400/06/10 51,545,150 51,184,679 51,184,679 0 54 347,862 244 289,025 58,837 3,011,552,944,799