صندوق سرمایه گذاری بانک توسعه تعاون
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۰۵۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۹۱۸۸
لیست NAV

لیست NAV

خروجی اکسل
ردیف نام گروه تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
201 بانک توسعه تعاون 1400/04/11 46,166,804 45,836,108 45,836,108 0 0 347,184 0 285,346 61,838 2,834,413,250,832
202 بانک توسعه تعاون 1400/04/10 46,172,486 45,841,790 45,841,790 0 68 347,184 0 285,346 61,838 2,834,764,633,642
203 بانک توسعه تعاون 1400/04/09 46,178,169 45,847,109 45,847,109 0 11 347,116 17 285,346 61,770 2,831,975,924,476
204 بانک توسعه تعاون 1400/04/08 46,076,799 45,744,616 45,744,616 0 37 347,105 5 285,329 61,776 2,825,919,424,748
205 بانک توسعه تعاون 1400/04/07 46,278,106 45,944,410 45,944,410 0 6 347,068 1 285,324 61,744 2,836,791,649,921
206 بانک توسعه تعاون 1400/04/06 46,229,826 45,896,474 45,896,474 0 53 347,062 25 285,323 61,739 2,833,602,425,145
207 بانک توسعه تعاون 1400/04/05 46,073,265 45,740,875 45,740,875 0 0 347,009 0 285,298 61,711 2,822,715,111,940
208 بانک توسعه تعاون 1400/04/04 45,149,730 44,823,334 44,823,334 0 0 347,009 0 285,298 61,711 2,766,092,768,399
209 بانک توسعه تعاون 1400/04/03 45,155,338 44,828,942 44,828,942 0 209 347,009 19 285,298 61,711 2,766,438,854,988
210 بانک توسعه تعاون 1400/04/02 45,160,846 44,833,442 44,833,442 0 0 346,800 102 285,279 61,521 2,758,198,186,991
211 بانک توسعه تعاون 1400/04/01 43,949,208 43,630,554 43,630,554 0 0 346,800 6 285,177 61,623 2,688,645,639,660
212 بانک توسعه تعاون 1400/03/31 43,069,076 42,756,462 42,756,462 0 0 346,800 247 285,171 61,629 2,635,037,972,691
213 بانک توسعه تعاون 1400/03/30 42,757,620 42,447,801 42,447,801 0 0 346,800 28 284,924 61,876 2,626,500,139,121
214 بانک توسعه تعاون 1400/03/29 42,644,352 42,333,749 42,333,749 0 0 346,800 0 284,896 61,904 2,620,628,377,230
215 بانک توسعه تعاون 1400/03/28 42,167,313 41,859,765 41,859,765 0 0 346,800 0 284,896 61,904 2,591,286,910,108
216 بانک توسعه تعاون 1400/03/27 42,172,623 41,865,075 41,865,075 0 0 346,800 50 284,896 61,904 2,591,615,627,644
217 بانک توسعه تعاون 1400/03/26 42,177,685 41,870,386 41,870,386 0 0 346,800 4 284,846 61,954 2,594,037,889,910
218 بانک توسعه تعاون 1400/03/25 42,572,384 42,262,802 42,262,802 0 0 346,800 112 284,842 61,958 2,618,518,709,017
219 بانک توسعه تعاون 1400/03/24 42,692,554 42,382,354 42,382,354 0 0 346,800 70 284,730 62,070 2,630,672,734,777
220 بانک توسعه تعاون 1400/03/23 42,292,937 41,984,931 41,984,931 0 6 346,800 33 284,660 62,140 2,608,943,588,989