صندوق سرمایه گذاری بانک توسعه تعاون
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۰۵۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۹۱۸۸
لیست NAV

لیست NAV

خروجی اکسل
ردیف نام گروه تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
241 بانک توسعه تعاون 1400/03/02 41,235,051 40,932,256 40,932,256 0 11 346,606 28 282,775 63,831 2,612,746,842,260
242 بانک توسعه تعاون 1400/03/01 42,044,789 41,736,883 41,736,883 0 0 346,595 0 282,747 63,848 2,664,816,497,755
243 بانک توسعه تعاون 1400/02/31 43,064,206 42,749,365 42,749,365 0 0 346,595 0 282,747 63,848 2,729,461,477,860
244 بانک توسعه تعاون 1400/02/30 43,069,825 42,754,984 42,754,984 0 2 346,595 103 282,747 63,848 2,729,820,220,638
245 بانک توسعه تعاون 1400/02/29 43,074,937 42,760,593 42,760,593 0 11 346,593 39 282,644 63,949 2,734,497,170,743
246 بانک توسعه تعاون 1400/02/28 43,962,291 43,642,806 43,642,806 0 0 346,582 16 282,605 63,977 2,792,135,821,268
247 بانک توسعه تعاون 1400/02/27 44,427,096 44,103,621 44,103,621 0 8 346,582 33 282,589 63,993 2,822,323,011,982
248 بانک توسعه تعاون 1400/02/26 44,997,840 44,669,673 44,669,673 0 0 346,574 2 282,556 64,018 2,859,663,104,757
249 بانک توسعه تعاون 1400/02/25 45,154,295 44,824,191 44,824,191 0 0 346,574 0 282,554 64,020 2,869,644,716,687
250 بانک توسعه تعاون 1400/02/24 45,061,257 44,731,833 44,731,833 0 0 346,574 0 282,554 64,020 2,863,731,944,865
251 بانک توسعه تعاون 1400/02/23 45,067,075 44,737,651 44,737,651 0 0 346,574 20 282,554 64,020 2,864,104,417,925
252 بانک توسعه تعاون 1400/02/22 45,072,790 44,743,469 44,743,469 0 4 346,574 107 282,534 64,040 2,865,371,772,551
253 بانک توسعه تعاون 1400/02/21 45,016,788 44,688,416 44,688,416 0 0 346,570 88 282,427 64,143 2,866,449,070,736
254 بانک توسعه تعاون 1400/02/20 44,442,636 44,116,400 44,116,400 0 5 346,570 432 282,339 64,231 2,833,640,462,334
255 بانک توسعه تعاون 1400/02/19 44,293,537 43,969,955 43,969,955 0 0 346,565 94 281,907 64,658 2,843,009,357,167
256 بانک توسعه تعاون 1400/02/18 44,800,970 44,474,413 44,474,413 0 0 346,565 0 281,813 64,752 2,879,807,201,501
257 بانک توسعه تعاون 1400/02/17 44,988,262 44,660,363 44,660,363 0 0 346,565 0 281,813 64,752 2,891,847,818,231
258 بانک توسعه تعاون 1400/02/16 44,994,054 44,666,155 44,666,155 0 0 346,565 133 281,813 64,752 2,892,222,890,850
259 بانک توسعه تعاون 1400/02/15 44,999,147 44,671,920 44,671,920 0 0 346,565 0 281,680 64,885 2,898,537,552,737
260 بانک توسعه تعاون 1400/02/14 44,874,495 44,547,578 44,547,578 0 0 346,565 60 281,680 64,885 2,890,469,598,523