صندوق سرمایه گذاری بانک توسعه تعاون
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۰۵۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۹۱۸۸
لیست NAV

لیست NAV

خروجی اکسل
ردیف نام گروه تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
101 بانک توسعه تعاون 1400/07/18 489,334 485,878 485,878 0 2,278 6,118,998 3,143 452,429 5,666,569 2,753,259,154,918
102 بانک توسعه تعاون 1400/07/17 493,420 489,885 489,885 0 0 6,116,720 0 449,286 5,667,434 2,776,392,956,703
103 بانک توسعه تعاون 1400/07/16 502,786 499,179 499,179 0 0 6,116,720 0 449,286 5,667,434 2,829,066,558,351
104 بانک توسعه تعاون 1400/07/15 502,844 499,238 499,238 0 0 6,116,720 143 449,286 5,667,434 2,829,399,173,751
105 بانک توسعه تعاون 1400/07/14 502,903 499,297 499,297 0 0 6,116,720 0 449,143 5,667,577 2,829,803,103,264
106 بانک توسعه تعاون 1400/07/13 498,992 495,419 495,419 0 40 6,116,720 71,299 449,143 5,667,577 2,807,824,578,422
107 بانک توسعه تعاون 1400/07/12 499,005 495,476 495,476 0 0 6,116,680 2,300 377,844 5,738,836 2,843,457,050,613
108 بانک توسعه تعاون 1400/07/11 495,532 492,000 492,000 0 0 6,116,680 729 375,544 5,741,136 2,824,637,132,522
109 بانک توسعه تعاون 1400/07/10 495,531 492,000 492,000 0 0 6,116,680 0 374,815 5,741,865 2,824,995,826,406
110 بانک توسعه تعاون 1400/07/09 483,065 479,619 479,619 0 0 6,116,680 0 374,815 5,741,865 2,753,909,091,451
111 بانک توسعه تعاون 1400/07/08 483,120 479,675 479,675 0 0 6,116,680 3,800 374,815 5,741,865 2,754,226,469,615
112 بانک توسعه تعاون 1400/07/07 483,173 479,730 479,730 0 146 6,116,680 10,400 371,015 5,745,665 2,756,366,881,719
113 بانک توسعه تعاون 1400/07/06 479,836 476,422 476,422 0 0 6,116,534 0 360,615 5,755,919 2,742,249,059,168
114 بانک توسعه تعاون 1400/07/05 479,895 476,472 476,472 0 646 6,116,534 1,250 360,615 5,755,919 2,742,534,804,847
115 بانک توسعه تعاون 1400/07/04 479,949 476,527 476,527 0 0 6,115,888 7,098 359,365 5,756,523 2,743,136,564,980
116 بانک توسعه تعاون 1400/07/03 479,142 475,729 475,729 0 0 6,115,888 0 352,267 5,763,621 2,741,921,818,044
117 بانک توسعه تعاون 1400/07/02 465,981 462,659 462,659 0 0 6,115,888 0 352,267 5,763,621 2,666,591,803,319
118 بانک توسعه تعاون 1400/07/01 466,034 462,712 462,712 0 23 6,115,888 1,809 352,267 5,763,621 2,666,898,150,528
119 بانک توسعه تعاون 1400/06/31 466,086 462,765 462,765 0 284 6,115,865 4,200 350,458 5,765,407 2,668,028,991,865
120 بانک توسعه تعاون 1400/06/30 469,688 466,345 466,345 0 246 6,115,581 7,850 346,258 5,769,323 2,690,496,707,356