صندوق سرمایه گذاری بانک توسعه تعاون
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۰۵۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۹۱۸۸
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۹۱ ۱۴۰۰/۱۲/۰۱ ۵۰۰,۲۸۲ ۲۱.۸۷ % ۱,۷۲۹,۰۹۸ ۷۵.۵۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲,۷۱۰ ۰.۱۲ % ۵۵,۷۸۶ ۲.۴۴ % ۰ ۰ %
۹۲ ۱۴۰۰/۱۱/۳۰ ۵۰۲,۲۹۲ ۲۱.۸۳ % ۱,۷۴۰,۳۳۳ ۷۵.۶۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۳,۳۷۱ ۰.۱۵ % ۵۵,۱۱۸ ۲.۴ % ۰ ۰ %
۹۳ ۱۴۰۰/۱۱/۲۹ ۵۰۷,۰۴۰ ۲۱.۹۷ % ۱,۷۴۹,۹۴۶ ۷۵.۸۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۸,۱۳۲ ۰.۳۵ % ۴۲,۸۶۵ ۱.۸۶ % ۰ ۰ %
۹۴ ۱۴۰۰/۱۱/۲۸ ۵۰۷,۰۴۰ ۲۱.۹۷ % ۱,۷۴۹,۹۴۶ ۷۵.۸۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۸,۱۳۲ ۰.۳۵ % ۴۲,۸۶۳ ۱.۸۶ % ۰ ۰ %
۹۵ ۱۴۰۰/۱۱/۲۷ ۵۰۷,۰۴۰ ۲۱.۹۷ % ۱,۷۴۹,۹۴۶ ۷۵.۸۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۸,۱۳۲ ۰.۳۵ % ۴۲,۸۶۲ ۱.۸۶ % ۰ ۰ %
۹۶ ۱۴۰۰/۱۱/۲۶ ۵۰۷,۳۸۰ ۲۱.۹۵ % ۱,۷۴۹,۶۸۹ ۷۵.۶۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۱,۸۵۶ ۰.۵۱ % ۴۲,۸۶۰ ۱.۸۵ % ۰ ۰ %
۹۷ ۱۴۰۰/۱۱/۲۵ ۵۰۷,۳۸۰ ۲۱.۹۵ % ۱,۷۴۹,۶۸۹ ۷۵.۶۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۱,۸۵۶ ۰.۵۱ % ۴۲,۸۵۸ ۱.۸۵ % ۰ ۰ %
۹۸ ۱۴۰۰/۱۱/۲۴ ۵۰۱,۵۵۱ ۲۱.۶۷ % ۱,۷۵۳,۶۱۶ ۷۵.۷۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲۳,۷۹۹ ۱.۰۳ % ۳۵,۵۲۹ ۱.۵۴ % ۰ ۰ %
۹۹ ۱۴۰۰/۱۱/۲۳ ۵۰۷,۳۳۷ ۲۱.۷۴ % ۱,۷۶۷,۲۹۹ ۷۵.۷۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲۳,۷۹۹ ۱.۰۲ % ۳۵,۶۳۶ ۱.۵۳ % ۰ ۰ %
۱۰۰ ۱۴۰۰/۱۱/۲۲ ۵۰۹,۷۲۴ ۲۱.۸۳ % ۱,۷۶۶,۱۳۲ ۷۵.۶۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲۳,۸۳۹ ۱.۰۲ % ۳۵,۶۴۲ ۱.۵۳ % ۰ ۰ %