صندوق سرمایه گذاری بانک توسعه تعاون
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۰۵۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۹۱۸۸
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۱ ۱۴۰۱/۰۲/۲۱ ۵۵۳,۵۱۲ ۱۹.۳۳ % ۲,۲۱۳,۴۰۶ ۷۷.۲۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۶۰,۷۷۰ ۲.۱۲ % ۳۶,۳۸۸ ۱.۲۷ % ۰ ۰ %
۱۲ ۱۴۰۱/۰۲/۲۰ ۵۳۹,۷۱۷ ۱۹.۳۱ % ۲,۱۱۱,۶۲۳ ۷۵.۵۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۶۴,۳۰۲ ۲.۳ % ۷۹,۳۶۰ ۲.۸۴ % ۰ ۰ %
۱۳ ۱۴۰۱/۰۲/۱۹ ۵۵۳,۶۶۶ ۱۹.۸۳ % ۲,۱۳۶,۱۱۸ ۷۶.۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۶۷,۹۱۰ ۲.۴۳ % ۳۴,۴۸۵ ۱.۲۴ % ۰ ۰ %
۱۴ ۱۴۰۱/۰۲/۱۸ ۵۶۱,۷۷۰ ۱۹.۸۳ % ۲,۱۶۱,۱۹۴ ۷۶.۲۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۷۵,۸۳۱ ۲.۶۸ % ۳۴,۴۷۴ ۱.۲۲ % ۰ ۰ %
۱۵ ۱۴۰۱/۰۲/۱۷ ۵۵۴,۲۰۷ ۱۹.۶۹ % ۲,۱۵۰,۵۲۶ ۷۶.۴۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۷۵,۰۷۳ ۲.۶۷ % ۳۴,۴۶۲ ۱.۲۲ % ۰ ۰ %
۱۶ ۱۴۰۱/۰۲/۱۶ ۵۴۸,۹۰۹ ۱۹.۵۳ % ۲,۱۲۱,۳۳۲ ۷۵.۴۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۰۲,۰۵۹ ۳.۶۳ % ۳۸,۶۲۰ ۱.۳۷ % ۰ ۰ %
۱۷ ۱۴۰۱/۰۲/۱۵ ۵۴۸,۹۰۹ ۱۹.۵۳ % ۲,۱۲۱,۳۳۲ ۷۵.۴۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۰۲,۰۵۹ ۳.۶۳ % ۳۸,۶۰۹ ۱.۳۷ % ۰ ۰ %
۱۸ ۱۴۰۱/۰۲/۱۴ ۵۴۸,۹۰۹ ۱۹.۵۳ % ۲,۱۲۱,۳۳۲ ۷۵.۴۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۰۲,۰۵۹ ۳.۶۳ % ۳۸,۵۹۷ ۱.۳۷ % ۰ ۰ %
۱۹ ۱۴۰۱/۰۲/۱۳ ۵۴۸,۹۰۹ ۱۹.۵۳ % ۲,۱۲۱,۳۳۲ ۷۵.۴۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۰۲,۰۵۹ ۳.۶۳ % ۳۸,۵۸۵ ۱.۳۷ % ۰ ۰ %
۲۰ ۱۴۰۱/۰۲/۱۲ ۵۴۸,۹۰۹ ۱۹.۵۳ % ۲,۱۲۱,۳۳۲ ۷۵.۴۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۰۲,۰۵۹ ۳.۶۳ % ۳۸,۵۷۳ ۱.۳۷ % ۰ ۰ %