صندوق سرمایه گذاری بانک توسعه تعاون
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۰۵۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۹۱۸۸
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۸۱ ۱۴۰۰/۰۸/۰۸ ۶۴۸,۲۸۴ ۲۲.۷۸ % ۱,۹۸۱,۱۱۸ ۶۹.۶۲ % ۳۱۲ ۰.۰۱ % ۰ ۰ % ۵۱,۰۲۲ ۱.۷۹ % ۱۶۵,۰۳۶ ۵.۸ % ۰ ۰ %
۸۲ ۱۴۰۰/۰۸/۰۷ ۶۶۰,۴۶۸ ۲۲.۹۱ % ۲,۰۱۷,۵۹۲ ۶۹.۹۷ % ۳۱۰ ۰.۰۱ % ۰ ۰ % ۲۶,۶۷۹ ۰.۹۳ % ۱۷۸,۱۹۴ ۶.۱۸ % ۰ ۰ %
۸۳ ۱۴۰۰/۰۸/۰۶ ۶۶۰,۴۶۸ ۲۲.۹۱ % ۲,۰۱۷,۵۹۲ ۶۹.۹۷ % ۳۱۰ ۰.۰۱ % ۰ ۰ % ۲۶,۶۷۹ ۰.۹۳ % ۱۷۸,۱۷۸ ۶.۱۸ % ۰ ۰ %
۸۴ ۱۴۰۰/۰۸/۰۵ ۶۶۰,۴۶۸ ۲۲.۹۱ % ۲,۰۱۹,۳۳۴ ۷۰.۰۳ % ۳۱۰ ۰.۰۱ % ۰ ۰ % ۲۶,۶۴۲ ۰.۹۲ % ۱۷۶,۶۶۱ ۶.۱۳ % ۰ ۰ %
۸۵ ۱۴۰۰/۰۸/۰۴ ۶۵۰,۲۰۵ ۲۲.۵۸ % ۲,۰۲۱,۶۹۸ ۷۰.۱۹ % ۳۱۰ ۰.۰۱ % ۰ ۰ % ۳۱,۲۹۵ ۱.۰۹ % ۱۷۶,۶۴۶ ۶.۱۳ % ۰ ۰ %
۸۶ ۱۴۰۰/۰۸/۰۳ ۶۴۸,۵۷۸ ۲۲.۵۲ % ۲,۰۲۲,۲۲۹ ۷۰.۲ % ۳۰۹ ۰.۰۱ % ۰ ۰ % ۳۲,۶۶۴ ۱.۱۳ % ۱۷۶,۶۳۱ ۶.۱۳ % ۰ ۰ %
۸۷ ۱۴۰۰/۰۸/۰۲ ۶۶۳,۸۰۰ ۲۲.۵۵ % ۲,۰۶۷,۸۱۳ ۷۰.۲۴ % ۳۰۹ ۰.۰۱ % ۰ ۰ % ۳۵,۳۷۲ ۱.۲ % ۱۷۶,۶۰۹ ۶ % ۰ ۰ %
۸۸ ۱۴۰۰/۰۸/۰۱ ۶۶۳,۸۰۰ ۲۲.۵۵ % ۲,۰۶۷,۸۱۳ ۷۰.۲۴ % ۳۰۹ ۰.۰۱ % ۰ ۰ % ۳۵,۲۷۲ ۱.۲ % ۱۷۶,۵۸۸ ۶ % ۰ ۰ %
۸۹ ۱۴۰۰/۰۷/۳۰ ۶۷۰,۷۷۸ ۲۲.۲۵ % ۲,۱۳۱,۱۱۵ ۷۰.۷ % ۳۰۹ ۰.۰۱ % ۰ ۰ % ۳۵,۷۵۱ ۱.۱۹ % ۱۷۶,۵۶۴ ۵.۸۶ % ۰ ۰ %
۹۰ ۱۴۰۰/۰۷/۲۹ ۶۷۰,۷۷۸ ۲۲.۲۵ % ۲,۱۳۱,۱۱۵ ۷۰.۷ % ۳۰۹ ۰.۰۱ % ۰ ۰ % ۳۵,۷۵۱ ۱.۱۹ % ۱۷۶,۵۳۱ ۵.۸۶ % ۰ ۰ %