صندوق سرمایه گذاری بانک توسعه تعاون
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۰۵۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۹۱۸۸
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۰۱ ۱۴۰۰/۰۷/۱۸ ۶۷۸,۹۳۰ ۲۲.۱۱ % ۲,۱۵۲,۹۹۴ ۷۰.۱۱ % ۳۰۷ ۰.۰۱ % ۰ ۰ % ۱۲,۴۹۷ ۰.۴۱ % ۲۲۶,۱۹۳ ۷.۳۷ % ۰ ۰ %
۱۰۲ ۱۴۰۰/۰۷/۱۷ ۶۸۲,۵۱۷ ۲۲.۰۵ % ۲,۲۱۴,۴۹۳ ۷۱.۵۵ % ۳۰۷ ۰.۰۱ % ۰ ۰ % ۱۹,۸۶۳ ۰.۶۴ % ۱۷۷,۸۵۴ ۵.۷۵ % ۰ ۰ %
۱۰۳ ۱۴۰۰/۰۷/۱۶ ۶۸۹,۶۸۷ ۲۱.۶۸ % ۲,۲۶۵,۷۹۷ ۷۱.۲۲ % ۳۰۷ ۰.۰۱ % ۰ ۰ % ۲۹,۳۰۰ ۰.۹۲ % ۱۹۶,۱۹۸ ۶.۱۷ % ۰ ۰ %
۱۰۴ ۱۴۰۰/۰۷/۱۵ ۶۸۹,۶۸۷ ۲۱.۶۸ % ۲,۲۶۵,۷۹۷ ۷۱.۲۲ % ۳۰۷ ۰.۰۱ % ۰ ۰ % ۲۹,۳۰۰ ۰.۹۲ % ۱۹۶,۱۶۴ ۶.۱۷ % ۰ ۰ %
۱۰۵ ۱۴۰۰/۰۷/۱۴ ۶۸۹,۶۸۷ ۲۱.۶۸ % ۲,۲۶۵,۷۹۷ ۷۱.۲۴ % ۳۰۷ ۰.۰۱ % ۰ ۰ % ۲۸,۶۶۷ ۰.۹ % ۱۹۶,۱۳۱ ۶.۱۷ % ۰ ۰ %
۱۰۶ ۱۴۰۰/۰۷/۱۳ ۶۷۹,۶۸۳ ۲۱.۵۱ % ۲,۲۴۸,۳۹۸ ۷۱.۱۷ % ۳۰۷ ۰.۰۱ % ۰ ۰ % ۲۹,۹۰۵ ۰.۹۵ % ۲۰۱,۱۹۳ ۶.۳۷ % ۰ ۰ %
۱۰۷ ۱۴۰۰/۰۷/۱۲ ۶۷۹,۶۸۳ ۲۱.۵۲ % ۲,۲۴۸,۳۹۸ ۷۱.۱۹ % ۳۰۷ ۰.۰۱ % ۰ ۰ % ۲۸,۷۸۰ ۰.۹۱ % ۲۰۱,۱۵۶ ۶.۳۷ % ۰ ۰ %
۱۰۸ ۱۴۰۰/۰۷/۱۱ ۶۷۸,۳۳۵ ۲۱.۶ % ۲,۲۵۴,۱۹۲ ۷۱.۸ % ۳۰۶ ۰.۰۱ % ۰ ۰ % ۳۰,۲۷۱ ۰.۹۶ % ۱۷۶,۷۹۳ ۵.۶۳ % ۰ ۰ %
۱۰۹ ۱۴۰۰/۰۷/۱۰ ۶۸۴,۲۲۶ ۲۱.۷۹ % ۲,۲۴۷,۹۷۵ ۷۱.۶۱ % ۳۰۶ ۰.۰۱ % ۰ ۰ % ۳۰,۲۵۱ ۰.۹۶ % ۱۷۶,۷۵۶ ۵.۶۳ % ۰ ۰ %
۱۱۰ ۱۴۰۰/۰۷/۰۹ ۶۶۹,۰۷۱ ۲۱.۸ % ۲,۱۹۱,۷۲۵ ۷۱.۴ % ۳۰۶ ۰.۰۱ % ۰ ۰ % ۲۴,۴۵۴ ۰.۸ % ۱۸۳,۹۴۳ ۵.۹۹ % ۰ ۰ %