صندوق سرمایه گذاری بانک توسعه تعاون
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۰۵۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۹۱۸۸
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۹۱ ۱۴۰۰/۰۷/۲۸ ۶۷۰,۷۷۸ ۲۲.۲۵ % ۲,۱۳۱,۱۱۵ ۷۰.۷ % ۳۰۹ ۰.۰۱ % ۰ ۰ % ۳۵,۷۵۱ ۱.۱۹ % ۱۷۶,۴۹۷ ۵.۸۶ % ۰ ۰ %
۹۲ ۱۴۰۰/۰۷/۲۷ ۶۷۷,۷۵۴ ۲۲.۲۴ % ۲,۱۵۱,۲۱۰ ۷۰.۶۱ % ۳۰۹ ۰.۰۱ % ۰ ۰ % ۴۱,۰۹۲ ۱.۳۵ % ۱۷۶,۴۶۴ ۵.۷۹ % ۰ ۰ %
۹۳ ۱۴۰۰/۰۷/۲۶ ۶۶۹,۶۸۶ ۲۲.۲۱ % ۲,۱۳۰,۶۲۹ ۷۰.۶۷ % ۳۰۸ ۰.۰۱ % ۰ ۰ % ۴۳,۶۹۶ ۱.۴۵ % ۱۷۰,۵۶۳ ۵.۶۶ % ۰ ۰ %
۹۴ ۱۴۰۰/۰۷/۲۵ ۶۶۹,۱۸۲ ۲۲.۱۵ % ۲,۱۳۴,۱۴۵ ۷۰.۶۲ % ۳۰۸ ۰.۰۱ % ۰ ۰ % ۴۷,۵۱۸ ۱.۵۷ % ۱۷۰,۵۳۴ ۵.۶۴ % ۰ ۰ %
۹۵ ۱۴۰۰/۰۷/۲۴ ۶۶۴,۴۶۴ ۲۱.۹ % ۲,۱۴۸,۱۶۸ ۷۰.۷۹ % ۳۰۸ ۰.۰۱ % ۰ ۰ % ۵۴,۳۹۰ ۱.۷۹ % ۱۶۷,۱۵۴ ۵.۵۱ % ۰ ۰ %
۹۶ ۱۴۰۰/۰۷/۲۳ ۶۴۲,۷۰۳ ۲۱.۸۲ % ۲,۰۷۴,۶۵۵ ۷۰.۴۵ % ۳۰۸ ۰.۰۱ % ۰ ۰ % ۶۰,۰۵۹ ۲.۰۴ % ۱۶۷,۱۲۲ ۵.۶۸ % ۰ ۰ %
۹۷ ۱۴۰۰/۰۷/۲۲ ۶۴۲,۷۰۳ ۲۱.۸۲ % ۲,۰۷۴,۶۵۵ ۷۰.۴۶ % ۳۰۸ ۰.۰۱ % ۰ ۰ % ۶۰,۰۵۹ ۲.۰۴ % ۱۶۷,۰۹۱ ۵.۶۷ % ۰ ۰ %
۹۸ ۱۴۰۰/۰۷/۲۱ ۶۴۲,۷۰۳ ۲۱.۸۳ % ۲,۰۷۹,۹۵۴ ۷۰.۶۶ % ۳۰۸ ۰.۰۱ % ۰ ۰ % ۵۲,۳۰۶ ۱.۷۸ % ۱۶۸,۴۰۹ ۵.۷۲ % ۰ ۰ %
۹۹ ۱۴۰۰/۰۷/۲۰ ۶۵۷,۰۰۶ ۲۱.۹۱ % ۲,۱۰۸,۱۵۰ ۷۰.۲۹ % ۳۰۸ ۰.۰۱ % ۰ ۰ % ۵۵,۴۷۰ ۱.۸۵ % ۱۷۸,۱۴۴ ۵.۹۴ % ۰ ۰ %
۱۰۰ ۱۴۰۰/۰۷/۱۹ ۶۷۹,۵۹۱ ۲۲.۱۲ % ۲,۱۶۹,۷۸۲ ۷۰.۶۳ % ۳۰۸ ۰.۰۱ % ۰ ۰ % ۱۲,۹۷۱ ۰.۴۲ % ۲۰۹,۵۲۸ ۶.۸۲ % ۰ ۰ %