صندوق سرمایه گذاری بانک توسعه تعاون
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۰۵۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۹۱۸۸
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۲۱ ۱۴۰۰/۰۶/۲۹ ۶۶۵,۳۳۶ ۲۱.۴۳ % ۲,۲۲۰,۲۶۵ ۷۱.۵۱ % ۳۰۵ ۰.۰۱ % ۰ ۰ % ۳۲,۹۰۶ ۱.۰۶ % ۱۸۵,۹۷۹ ۵.۹۹ % ۰ ۰ %
۱۲۲ ۱۴۰۰/۰۶/۲۸ ۶۶۰,۴۴۸ ۲۱.۴۲ % ۲,۲۰۳,۸۴۸ ۷۱.۴۸ % ۳۰۴ ۰.۰۱ % ۰ ۰ % ۲۷,۵۱۷ ۰.۸۹ % ۱۹۱,۱۹۴ ۶.۲ % ۰ ۰ %
۱۲۳ ۱۴۰۰/۰۶/۲۷ ۶۷۹,۱۸۸ ۲۱.۵۹ % ۲,۲۵۱,۲۶۴ ۷۱.۵۶ % ۳۰۴ ۰.۰۱ % ۰ ۰ % ۳۲,۳۶۹ ۱.۰۳ % ۱۸۲,۷۴۱ ۵.۸۱ % ۰ ۰ %
۱۲۴ ۱۴۰۰/۰۶/۲۶ ۷۰۴,۷۷۰ ۲۱.۷۶ % ۲,۳۱۵,۵۸۴ ۷۱.۴۸ % ۳۰۴ ۰.۰۱ % ۰ ۰ % ۳۵,۹۷۰ ۱.۱۱ % ۱۸۲,۶۸۵ ۵.۶۴ % ۰ ۰ %
۱۲۵ ۱۴۰۰/۰۶/۲۵ ۷۰۴,۷۷۰ ۲۱.۷۶ % ۲,۳۱۵,۵۸۴ ۷۱.۴۸ % ۳۰۴ ۰.۰۱ % ۰ ۰ % ۳۵,۹۷۰ ۱.۱۱ % ۱۸۲,۶۴۳ ۵.۶۴ % ۰ ۰ %
۱۲۶ ۱۴۰۰/۰۶/۲۴ ۷۰۴,۷۷۰ ۲۱.۷۶ % ۲,۳۱۵,۵۸۴ ۷۱.۴۸ % ۳۰۴ ۰.۰۱ % ۰ ۰ % ۳۵,۹۷۰ ۱.۱۱ % ۱۸۲,۶۰۱ ۵.۶۴ % ۰ ۰ %
۱۲۷ ۱۴۰۰/۰۶/۲۳ ۷۰۷,۰۲۸ ۲۱.۶۷ % ۲,۳۲۵,۶۹۸ ۷۱.۲۷ % ۳۰۴ ۰.۰۱ % ۰ ۰ % ۴۷,۵۴۴ ۱.۴۶ % ۱۸۲,۵۵۹ ۵.۵۹ % ۰ ۰ %
۱۲۸ ۱۴۰۰/۰۶/۲۲ ۷۰۰,۸۶۷ ۲۱.۷۷ % ۲,۲۸۸,۵۶۴ ۷۱.۱ % ۳۰۴ ۰.۰۱ % ۰ ۰ % ۴۶,۵۷۳ ۱.۴۵ % ۱۸۲,۵۱۷ ۵.۶۷ % ۰ ۰ %
۱۲۹ ۱۴۰۰/۰۶/۲۱ ۷۱۳,۰۳۳ ۲۲.۰۵ % ۲,۲۸۶,۷۲۰ ۷۰.۷۱ % ۳۰۴ ۰.۰۱ % ۰ ۰ % ۵۱,۰۹۱ ۱.۵۸ % ۱۸۲,۸۷۷ ۵.۶۵ % ۰ ۰ %
۱۳۰ ۱۴۰۰/۰۶/۲۰ ۷۳۷,۷۲۰ ۲۱.۹۶ % ۲,۳۴۶,۶۴۶ ۶۹.۸۳ % ۳۰۳ ۰.۰۱ % ۰ ۰ % ۹۲,۵۸۶ ۲.۷۶ % ۱۸۲,۸۳۰ ۵.۴۴ % ۰ ۰ %