صندوق سرمایه گذاری بانک توسعه تعاون
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۰۵۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۹۱۸۸
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۳۱ ۱۴۰۰/۰۶/۱۹ ۷۳۵,۵۸۵ ۲۱.۹۴ % ۲,۳۳۹,۸۸۱ ۶۹.۸۱ % ۳۰۳ ۰.۰۱ % ۰ ۰ % ۹۳,۵۰۹ ۲.۷۹ % ۱۸۲,۷۸۴ ۵.۴۵ % ۰ ۰ %
۱۳۲ ۱۴۰۰/۰۶/۱۸ ۷۳۵,۵۸۵ ۲۱.۹۴ % ۲,۳۳۹,۸۸۱ ۶۹.۸۱ % ۳۰۳ ۰.۰۱ % ۰ ۰ % ۹۳,۵۰۹ ۲.۷۹ % ۱۸۲,۷۳۷ ۵.۴۵ % ۰ ۰ %
۱۳۳ ۱۴۰۰/۰۶/۱۷ ۷۳۵,۵۸۵ ۲۱.۹۵ % ۲,۳۳۹,۸۸۱ ۶۹.۸۳ % ۳۰۳ ۰.۰۱ % ۰ ۰ % ۹۲,۴۹۹ ۲.۷۶ % ۱۸۲,۶۹۱ ۵.۴۵ % ۰ ۰ %
۱۳۴ ۱۴۰۰/۰۶/۱۶ ۷۳۲,۱۹۵ ۲۲.۰۹ % ۲,۲۸۹,۶۰۳ ۶۹.۰۹ % ۳۰۱ ۰.۰۱ % ۰ ۰ % ۱۰۸,۶۹۲ ۳.۲۸ % ۱۸۳,۳۸۹ ۵.۵۳ % ۰ ۰ %
۱۳۵ ۱۴۰۰/۰۶/۱۵ ۷۴۲,۲۹۹ ۲۲.۱۵ % ۲,۳۵۳,۷۵۵ ۷۰.۲۵ % ۳۰۱ ۰.۰۱ % ۰ ۰ % ۶۷,۱۱۰ ۲ % ۱۸۷,۱۵۴ ۵.۵۹ % ۰ ۰ %
۱۳۶ ۱۴۰۰/۰۶/۱۴ ۷۴۰,۶۰۵ ۲۲.۰۸ % ۲,۳۵۱,۶۲۴ ۷۰.۰۹ % ۳۰۱ ۰.۰۱ % ۰ ۰ % ۵۶,۷۷۳ ۱.۶۹ % ۲۰۵,۶۲۷ ۶.۱۳ % ۰ ۰ %
۱۳۷ ۱۴۰۰/۰۶/۱۳ ۷۴۸,۸۹۷ ۲۲.۳ % ۲,۳۵۱,۱۷۸ ۷۰.۰۱ % ۳۰۱ ۰.۰۱ % ۰ ۰ % ۲۵,۸۴۱ ۰.۷۷ % ۲۳۱,۹۵۱ ۶.۹۱ % ۰ ۰ %
۱۳۸ ۱۴۰۰/۰۶/۱۲ ۷۴۱,۶۰۸ ۲۲.۲۷ % ۲,۳۲۵,۳۳۰ ۶۹.۸۳ % ۳۰۰ ۰.۰۱ % ۰ ۰ % ۳۵,۳۸۷ ۱.۰۶ % ۲۲۷,۳۷۳ ۶.۸۳ % ۰ ۰ %
۱۳۹ ۱۴۰۰/۰۶/۱۱ ۷۴۱,۶۰۸ ۲۲.۲۷ % ۲,۳۲۵,۳۳۰ ۶۹.۸۴ % ۳۰۰ ۰.۰۱ % ۰ ۰ % ۳۵,۰۹۱ ۱.۰۵ % ۲۲۷,۳۱۸ ۶.۸۳ % ۰ ۰ %
۱۴۰ ۱۴۰۰/۰۶/۱۰ ۷۴۱,۶۰۸ ۲۲.۲۸ % ۲,۳۲۵,۳۳۰ ۶۹.۸۵ % ۳۰۰ ۰.۰۱ % ۰ ۰ % ۳۴,۳۵۴ ۱.۰۳ % ۲۲۷,۲۶۴ ۶.۸۳ % ۰ ۰ %