صندوق سرمایه گذاری بانک توسعه تعاون
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۰۵۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۹۱۸۸
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۱ ۱۴۰۰/۱۰/۱۸ ۵۷۱,۱۴۲ ۲۱.۵۳ % ۱,۹۶۰,۹۳۴ ۷۳.۹۲ % ۳۲۴ ۰.۰۱ % ۰ ۰ % ۲۷,۷۱۴ ۱.۰۴ % ۹۲,۵۳۹ ۳.۴۹ % ۰ ۰ %
۱۲ ۱۴۰۰/۱۰/۱۷ ۵۶۹,۲۵۵ ۲۱.۴۵ % ۱,۹۶۲,۸۸۶ ۷۳.۹۶ % ۳۲۳ ۰.۰۱ % ۰ ۰ % ۲۱,۶۷۴ ۰.۸۲ % ۹۹,۷۶۱ ۳.۷۶ % ۰ ۰ %
۱۳ ۱۴۰۰/۱۰/۱۶ ۵۶۹,۲۵۵ ۲۱.۴۵ % ۱,۹۶۲,۸۸۶ ۷۳.۹۶ % ۳۲۳ ۰.۰۱ % ۰ ۰ % ۲۱,۶۷۴ ۰.۸۲ % ۹۹,۷۵۹ ۳.۷۶ % ۰ ۰ %
۱۴ ۱۴۰۰/۱۰/۱۵ ۵۶۹,۲۵۵ ۲۱.۴۵ % ۱,۹۶۲,۸۸۶ ۷۳.۹۶ % ۳۲۳ ۰.۰۱ % ۰ ۰ % ۲۱,۶۷۴ ۰.۸۲ % ۹۹,۷۵۸ ۳.۷۶ % ۰ ۰ %
۱۵ ۱۴۰۰/۱۰/۱۴ ۵۷۰,۶۴۰ ۲۱.۵۳ % ۱,۹۶۲,۳۴۷ ۷۴.۰۴ % ۳۲۳ ۰.۰۱ % ۰ ۰ % ۱۸,۹۲۴ ۰.۷۱ % ۹۸,۱۳۵ ۳.۷ % ۰ ۰ %
۱۶ ۱۴۰۰/۱۰/۱۳ ۵۸۵,۰۹۲ ۲۱.۷۷ % ۱,۹۹۱,۵۷۶ ۷۴.۰۹ % ۳۲۳ ۰.۰۱ % ۰ ۰ % ۱۸,۵۰۶ ۰.۶۹ % ۹۲,۵۱۷ ۳.۴۴ % ۰ ۰ %
۱۷ ۱۴۰۰/۱۰/۱۲ ۵۹۱,۵۳۱ ۲۱.۸۳ % ۲,۰۰۱,۰۳۶ ۷۳.۸۷ % ۳۲۳ ۰.۰۱ % ۰ ۰ % ۱۷,۲۲۱ ۰.۶۴ % ۹۹,۰۸۵ ۳.۶۶ % ۰ ۰ %
۱۸ ۱۴۰۰/۱۰/۱۱ ۵۹۰,۷۷۷ ۲۱.۸ % ۲,۰۰۲,۲۷۷ ۷۳.۹ % ۳۲۳ ۰.۰۱ % ۰ ۰ % ۱۲,۴۷۹ ۰.۴۶ % ۱۰۳,۷۹۰ ۳.۸۳ % ۰ ۰ %
۱۹ ۱۴۰۰/۱۰/۱۰ ۶۰۶,۷۸۱ ۲۲.۰۷ % ۲,۰۳۰,۱۳۸ ۷۳.۸۳ % ۳۲۲ ۰.۰۱ % ۰ ۰ % ۱۷,۰۵۸ ۰.۶۲ % ۹۵,۳۷۹ ۳.۴۷ % ۰ ۰ %
۲۰ ۱۴۰۰/۱۰/۰۹ ۶۰۶,۷۸۱ ۲۲.۰۷ % ۲,۰۳۰,۱۳۸ ۷۳.۸۳ % ۳۲۲ ۰.۰۱ % ۰ ۰ % ۱۷,۰۵۸ ۰.۶۲ % ۹۵,۳۷۶ ۳.۴۷ % ۰ ۰ %