صندوق سرمایه گذاری بانک توسعه تعاون
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۰۵۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۹۱۸۸
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۱ ۱۴۰۰/۰۹/۲۸ ۵۲۷,۷۶۸ ۲۰.۶۲ % ۱,۹۰۱,۸۱۷ ۷۴.۳۲ % ۳۲۱ ۰.۰۱ % ۰ ۰ % ۱۹,۷۰۴ ۰.۷۷ % ۱۰۹,۵۸۰ ۴.۲۸ % ۰ ۰ %
۳۲ ۱۴۰۰/۰۹/۲۷ ۵۴۵,۸۱۸ ۲۱.۰۴ % ۱,۹۱۹,۶۰۳ ۷۳.۹۹ % ۳۲۰ ۰.۰۱ % ۰ ۰ % ۱۶,۸۶۱ ۰.۶۵ % ۱۱۱,۶۶۸ ۴.۳ % ۰ ۰ %
۳۳ ۱۴۰۰/۰۹/۲۶ ۵۵۹,۹۵۷ ۲۱.۷۸ % ۱,۸۸۲,۷۲۴ ۷۳.۲۳ % ۳۲۰ ۰.۰۱ % ۰ ۰ % ۱۵,۵۸۳ ۰.۶۱ % ۱۱۲,۴۱۲ ۴.۳۷ % ۰ ۰ %
۳۴ ۱۴۰۰/۰۹/۲۵ ۵۵۹,۹۵۷ ۲۱.۷۸ % ۱,۸۸۲,۷۲۴ ۷۳.۲۳ % ۳۲۰ ۰.۰۱ % ۰ ۰ % ۱۵,۵۸۳ ۰.۶۱ % ۱۱۲,۴۰۹ ۴.۳۷ % ۰ ۰ %
۳۵ ۱۴۰۰/۰۹/۲۴ ۵۵۹,۹۵۷ ۲۱.۷۸ % ۱,۸۸۲,۷۲۴ ۷۳.۲۳ % ۳۲۰ ۰.۰۱ % ۰ ۰ % ۱۳,۴۲۸ ۰.۵۲ % ۱۱۴,۴۲۱ ۴.۴۵ % ۰ ۰ %
۳۶ ۱۴۰۰/۰۹/۲۳ ۵۷۲,۶۶۴ ۲۲.۲۲ % ۱,۸۷۰,۷۴۸ ۷۲.۶۱ % ۳۲۰ ۰.۰۱ % ۰ ۰ % ۱۳,۸۲۸ ۰.۵۴ % ۱۱۹,۱۴۳ ۴.۶۲ % ۰ ۰ %
۳۷ ۱۴۰۰/۰۹/۲۲ ۵۹۹,۰۸۵ ۲۳.۱۶ % ۱,۸۵۴,۶۳۱ ۷۱.۷ % ۳۲۰ ۰.۰۱ % ۰ ۰ % ۱۳,۷۸۲ ۰.۵۳ % ۱۱۸,۹۵۱ ۴.۶ % ۰ ۰ %
۳۸ ۱۴۰۰/۰۹/۲۱ ۶۱۸,۷۷۴ ۲۳.۳۶ % ۱,۸۹۵,۴۹۳ ۷۱.۵۷ % ۳۲۰ ۰.۰۱ % ۰ ۰ % ۷,۸۷۸ ۰.۳ % ۱۲۵,۹۸۱ ۴.۷۶ % ۰ ۰ %
۳۹ ۱۴۰۰/۰۹/۲۰ ۶۲۸,۵۵۷ ۲۳.۲۲ % ۱,۹۳۴,۱۸۴ ۷۱.۴۷ % ۳۱۹ ۰.۰۱ % ۰ ۰ % ۱۲,۷۰۰ ۰.۴۷ % ۱۳۰,۷۰۸ ۴.۸۳ % ۰ ۰ %
۴۰ ۱۴۰۰/۰۹/۱۹ ۶۲۷,۰۴۰ ۲۳.۱۸ % ۱,۹۳۹,۴۷۶ ۷۱.۶۹ % ۳۱۹ ۰.۰۱ % ۰ ۰ % ۷,۸۵۰ ۰.۲۹ % ۱۳۰,۷۰۵ ۴.۸۳ % ۰ ۰ %