صندوق سرمایه گذاری بانک توسعه تعاون
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۰۵۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۹۱۸۸
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۱ ۱۴۰۰/۱۰/۰۸ ۶۰۶,۷۸۱ ۲۲.۰۷ % ۲,۰۳۰,۱۳۸ ۷۳.۸۵ % ۳۲۲ ۰.۰۱ % ۰ ۰ % ۱۶,۳۹۸ ۰.۶ % ۹۵,۵۳۳ ۳.۴۷ % ۰ ۰ %
۲۲ ۱۴۰۰/۱۰/۰۷ ۶۰۴,۷۲۹ ۲۲ % ۲,۰۳۳,۲۴۵ ۷۳.۹۷ % ۳۲۲ ۰.۰۱ % ۰ ۰ % ۶,۷۸۵ ۰.۲۵ % ۱۰۳,۶۰۹ ۳.۷۷ % ۰ ۰ %
۲۳ ۱۴۰۰/۱۰/۰۶ ۶۰۲,۰۶۶ ۲۱.۹۵ % ۲,۰۳۳,۳۶۳ ۷۴.۱۲ % ۳۲۲ ۰.۰۱ % ۰ ۰ % ۵,۹۵۶ ۰.۲۲ % ۱۰۱,۶۴۴ ۳.۷۱ % ۰ ۰ %
۲۴ ۱۴۰۰/۱۰/۰۵ ۵۸۵,۸۸۶ ۲۱.۷۲ % ۲,۰۱۰,۸۴۵ ۷۴.۵۲ % ۳۲۲ ۰.۰۱ % ۰ ۰ % ۱,۸۴۱ ۰.۰۷ % ۹۹,۱۵۰ ۳.۶۷ % ۰ ۰ %
۲۵ ۱۴۰۰/۱۰/۰۴ ۵۸۳,۷۱۳ ۲۱.۲۳ % ۲,۰۶۴,۲۲۴ ۷۵.۰۹ % ۳۲۲ ۰.۰۱ % ۰ ۰ % ۱,۴۱۷ ۰.۰۵ % ۹۹,۴۱۸ ۳.۶۲ % ۰ ۰ %
۲۶ ۱۴۰۰/۱۰/۰۳ ۵۷۱,۱۱۶ ۲۱.۲۱ % ۱,۹۸۸,۸۸۷ ۷۳.۸۵ % ۳۲۱ ۰.۰۱ % ۰ ۰ % ۳,۰۶۲ ۰.۱۱ % ۱۲۹,۶۴۴ ۴.۸۱ % ۰ ۰ %
۲۷ ۱۴۰۰/۱۰/۰۲ ۵۷۱,۱۱۶ ۲۱.۲۱ % ۱,۹۸۸,۸۸۷ ۷۳.۸۵ % ۳۲۱ ۰.۰۱ % ۰ ۰ % ۳,۰۶۲ ۰.۱۱ % ۱۲۹,۶۴۱ ۴.۸۱ % ۰ ۰ %
۲۸ ۱۴۰۰/۱۰/۰۱ ۵۷۱,۱۱۶ ۲۱.۲۱ % ۱,۹۸۸,۸۸۷ ۷۳.۸۶ % ۳۲۱ ۰.۰۱ % ۰ ۰ % ۲,۸۶۲ ۰.۱۱ % ۱۲۹,۶۳۹ ۴.۸۱ % ۰ ۰ %
۲۹ ۱۴۰۰/۰۹/۳۰ ۵۴۵,۹۲۱ ۲۰.۷۸ % ۱,۹۲۲,۹۴۹ ۷۳.۱۹ % ۳۲۱ ۰.۰۱ % ۰ ۰ % ۲۶,۷۱۹ ۱.۰۲ % ۱۳۱,۴۸۸ ۵ % ۰ ۰ %
۳۰ ۱۴۰۰/۰۹/۲۹ ۵۳۲,۴۸۱ ۲۰.۶۳ % ۱,۹۲۰,۸۲۳ ۷۴.۴ % ۳۲۱ ۰.۰۱ % ۰ ۰ % ۲۵,۷۱۶ ۱ % ۱۰۲,۳۷۰ ۳.۹۷ % ۰ ۰ %