صندوق سرمایه گذاری بانک توسعه تعاون
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۰۵۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۹۱۸۸
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۵۱ ۱۴۰۰/۰۹/۰۸ ۶۱۲,۰۳۹ ۲۲.۱۵ % ۱,۹۸۲,۵۲۲ ۷۱.۷۳ % ۳۱۸ ۰.۰۱ % ۰ ۰ % ۳۳,۸۸۶ ۱.۲۳ % ۱۳۴,۸۹۰ ۴.۸۸ % ۰ ۰ %
۵۲ ۱۴۰۰/۰۹/۰۷ ۶۱۶,۶۷۳ ۲۲.۱۹ % ۱,۹۹۱,۰۳۱ ۷۱.۶۶ % ۳۱۸ ۰.۰۱ % ۰ ۰ % ۳۷,۷۳۴ ۱.۳۶ % ۱۳۲,۷۸۱ ۴.۷۸ % ۰ ۰ %
۵۳ ۱۴۰۰/۰۹/۰۶ ۶۱۹,۱۸۷ ۲۲.۲۶ % ۱,۹۹۳,۲۱۲ ۷۱.۶۴ % ۳۱۷ ۰.۰۱ % ۰ ۰ % ۳۶,۶۷۶ ۱.۳۲ % ۱۳۲,۷۵۷ ۴.۷۷ % ۰ ۰ %
۵۴ ۱۴۰۰/۰۹/۰۵ ۶۳۵,۰۴۰ ۲۲.۳۲ % ۲,۰۳۹,۹۲۳ ۷۱.۶۸ % ۳۱۷ ۰.۰۱ % ۰ ۰ % ۳۶,۵۴۱ ۱.۲۸ % ۱۳۳,۸۱۰ ۴.۷ % ۰ ۰ %
۵۵ ۱۴۰۰/۰۹/۰۴ ۶۳۵,۰۴۰ ۲۲.۳۲ % ۲,۰۳۹,۹۲۳ ۷۱.۶۸ % ۳۱۷ ۰.۰۱ % ۰ ۰ % ۳۶,۵۴۱ ۱.۲۸ % ۱۳۳,۸۰۴ ۴.۷ % ۰ ۰ %
۵۶ ۱۴۰۰/۰۹/۰۳ ۶۳۵,۰۴۰ ۲۲.۳۲ % ۲,۰۳۹,۹۲۳ ۷۱.۶۸ % ۳۱۷ ۰.۰۱ % ۰ ۰ % ۳۶,۵۴۱ ۱.۲۸ % ۱۳۳,۷۹۸ ۴.۷ % ۰ ۰ %
۵۷ ۱۴۰۰/۰۹/۰۲ ۶۳۹,۰۸۴ ۲۲.۱۸ % ۲,۰۶۹,۹۱۳ ۷۱.۸۴ % ۳۱۷ ۰.۰۱ % ۰ ۰ % ۴۰,۹۷۸ ۱.۴۲ % ۱۳۰,۹۸۱ ۴.۵۵ % ۰ ۰ %
۵۸ ۱۴۰۰/۰۹/۰۱ ۶۴۵,۵۸۹ ۲۲.۲۸ % ۲,۰۸۰,۳۴۴ ۷۱.۸۱ % ۳۱۷ ۰.۰۱ % ۰ ۰ % ۳۸,۲۶۵ ۱.۳۲ % ۱۳۲,۵۹۶ ۴.۵۸ % ۰ ۰ %
۵۹ ۱۴۰۰/۰۸/۳۰ ۶۴۱,۸۲۶ ۲۲.۳۳ % ۲,۰۳۸,۳۲۶ ۷۰.۹۱ % ۳۱۷ ۰.۰۱ % ۰ ۰ % ۴۴,۴۱۲ ۱.۵۵ % ۱۴۹,۴۵۶ ۵.۲ % ۰ ۰ %
۶۰ ۱۴۰۰/۰۸/۲۹ ۶۴۱,۴۰۸ ۲۲.۳۳ % ۲,۰۳۹,۴۴۹ ۷۱ % ۳۱۶ ۰.۰۱ % ۰ ۰ % ۳۰,۹۶۲ ۱.۰۸ % ۱۶۰,۲۱۷ ۵.۵۸ % ۰ ۰ %