صندوق سرمایه گذاری بانک توسعه تعاون
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۰۵۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۹۱۸۸
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۱ ۱۴۰۰/۰۹/۱۸ ۶۲۷,۰۴۰ ۲۳.۱۸ % ۱,۹۳۹,۴۷۶ ۷۱.۶۹ % ۳۱۹ ۰.۰۱ % ۰ ۰ % ۷,۸۵۰ ۰.۲۹ % ۱۳۰,۷۰۲ ۴.۸۳ % ۰ ۰ %
۴۲ ۱۴۰۰/۰۹/۱۷ ۶۲۷,۰۴۰ ۲۳.۱۸ % ۱,۹۳۹,۴۷۶ ۷۱.۶۹ % ۳۱۹ ۰.۰۱ % ۰ ۰ % ۷,۸۵۰ ۰.۲۹ % ۱۳۰,۷۰۰ ۴.۸۳ % ۰ ۰ %
۴۳ ۱۴۰۰/۰۹/۱۶ ۶۱۷,۳۰۱ ۲۳.۰۲ % ۱,۹۲۹,۴۶۶ ۷۱.۹۶ % ۳۱۹ ۰.۰۱ % ۰ ۰ % ۸۹۰ ۰.۰۳ % ۱۳۳,۴۵۶ ۴.۹۸ % ۰ ۰ %
۴۴ ۱۴۰۰/۰۹/۱۵ ۶۱۴,۹۳۴ ۲۲.۷۹ % ۱,۹۳۶,۹۷۶ ۷۱.۷۹ % ۳۱۹ ۰.۰۱ % ۰ ۰ % ۱۲,۵۲۶ ۰.۴۶ % ۱۳۳,۴۷۱ ۴.۹۵ % ۰ ۰ %
۴۵ ۱۴۰۰/۰۹/۱۴ ۶۱۸,۱۱۲ ۲۲.۸۷ % ۱,۹۴۱,۶۳۵ ۷۱.۸۳ % ۳۱۹ ۰.۰۱ % ۰ ۰ % ۱۶,۴۹۷ ۰.۶۱ % ۱۲۶,۴۳۰ ۴.۶۸ % ۰ ۰ %
۴۶ ۱۴۰۰/۰۹/۱۳ ۶۰۸,۷۹۲ ۲۲.۷۴ % ۱,۹۲۵,۶۳۲ ۷۱.۹۱ % ۳۱۸ ۰.۰۱ % ۰ ۰ % ۱۱,۸۵۲ ۰.۴۴ % ۱۳۱,۰۷۲ ۴.۹ % ۰ ۰ %
۴۷ ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ۶۰۹,۱۶۸ ۲۲.۵۸ % ۱,۹۴۵,۰۹۲ ۷۲.۱ % ۳۱۸ ۰.۰۱ % ۰ ۰ % ۱۲,۰۱۸ ۰.۴۵ % ۱۳۱,۰۷۰ ۴.۸۶ % ۰ ۰ %
۴۸ ۱۴۰۰/۰۹/۱۱ ۶۰۹,۱۶۸ ۲۲.۵۸ % ۱,۹۴۵,۰۹۲ ۷۲.۱ % ۳۱۸ ۰.۰۱ % ۰ ۰ % ۱۲,۰۱۸ ۰.۴۵ % ۱۳۱,۰۶۷ ۴.۸۶ % ۰ ۰ %
۴۹ ۱۴۰۰/۰۹/۱۰ ۶۰۹,۱۶۸ ۲۲.۵۸ % ۱,۹۴۵,۰۹۲ ۷۲.۱ % ۳۱۸ ۰.۰۱ % ۰ ۰ % ۸,۰۷۸ ۰.۳ % ۱۳۵,۰۰۴ ۵ % ۰ ۰ %
۵۰ ۱۴۰۰/۰۹/۰۹ ۶۱۱,۶۰۲ ۲۲.۱۱ % ۱,۹۸۵,۵۷۹ ۷۱.۷۶ % ۳۱۸ ۰.۰۱ % ۰ ۰ % ۳۶,۷۱۵ ۱.۳۳ % ۱۳۲,۵۷۶ ۴.۷۹ % ۰ ۰ %