صندوق سرمایه گذاری بانک توسعه تعاون
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۰۵۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۹۱۸۸
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۷۱ ۱۴۰۰/۰۸/۱۸ ۶۷۹,۹۷۴ ۲۲.۵۴ % ۲,۱۲۳,۷۱۵ ۷۰.۳۸ % ۳۱۳ ۰.۰۱ % ۰ ۰ % ۵۶,۱۴۵ ۱.۸۶ % ۱۵۷,۱۶۶ ۵.۲۱ % ۰ ۰ %
۷۲ ۱۴۰۰/۰۸/۱۷ ۶۷۴,۶۴۵ ۲۲.۵۳ % ۲,۱۰۲,۶۸۴ ۷۰.۲۳ % ۳۱۳ ۰.۰۱ % ۰ ۰ % ۶۱,۰۰۱ ۲.۰۴ % ۱۵۵,۳۲۶ ۵.۱۹ % ۰ ۰ %
۷۳ ۱۴۰۰/۰۸/۱۶ ۶۷۳,۰۵۶ ۲۲.۵۷ % ۲,۰۹۶,۶۶۰ ۷۰.۳۳ % ۳۱۳ ۰.۰۱ % ۰ ۰ % ۴۶,۲۹۴ ۱.۵۵ % ۱۶۵,۲۰۳ ۵.۵۴ % ۰ ۰ %
۷۴ ۱۴۰۰/۰۸/۱۵ ۶۸۳,۷۹۳ ۲۲.۸۵ % ۲,۰۹۲,۸۹۰ ۶۹.۹۴ % ۳۱۳ ۰.۰۱ % ۰ ۰ % ۴۵,۲۲۹ ۱.۵۱ % ۱۷۰,۱۶۳ ۵.۶۹ % ۰ ۰ %
۷۵ ۱۴۰۰/۰۸/۱۴ ۶۶۹,۸۹۷ ۲۳.۱۲ % ۲,۰۱۷,۱۱۵ ۶۹.۶ % ۳۱۲ ۰.۰۱ % ۰ ۰ % ۴۸,۸۷۸ ۱.۶۹ % ۱۶۱,۷۳۱ ۵.۵۸ % ۰ ۰ %
۷۶ ۱۴۰۰/۰۸/۱۳ ۶۶۹,۸۹۷ ۲۳.۱۲ % ۲,۰۱۷,۱۱۵ ۶۹.۶ % ۳۱۲ ۰.۰۱ % ۰ ۰ % ۴۸,۸۷۸ ۱.۶۹ % ۱۶۱,۷۱۹ ۵.۵۸ % ۰ ۰ %
۷۷ ۱۴۰۰/۰۸/۱۲ ۶۶۹,۸۹۷ ۲۳.۰۵ % ۲,۰۱۷,۱۱۵ ۶۹.۴۱ % ۳۱۲ ۰.۰۱ % ۰ ۰ % ۵۷,۱۷۲ ۱.۹۷ % ۱۶۱,۷۰۷ ۵.۵۶ % ۰ ۰ %
۷۸ ۱۴۰۰/۰۸/۱۱ ۶۵۴,۲۱۷ ۲۳.۰۱ % ۱,۹۷۰,۱۶۳ ۶۹.۲۸ % ۳۱۲ ۰.۰۱ % ۰ ۰ % ۵۷,۱۶۳ ۲.۰۱ % ۱۶۱,۶۹۶ ۵.۶۹ % ۰ ۰ %
۷۹ ۱۴۰۰/۰۸/۱۰ ۶۴۰,۹۶۸ ۲۲.۹ % ۱,۹۳۹,۰۴۲ ۶۹.۲۷ % ۳۱۲ ۰.۰۱ % ۰ ۰ % ۵۷,۱۶۳ ۲.۰۴ % ۱۶۱,۶۸۴ ۵.۷۸ % ۰ ۰ %
۸۰ ۱۴۰۰/۰۸/۰۹ ۶۲۷,۴۲۸ ۲۲.۷۲ % ۱,۹۱۷,۰۰۸ ۶۹.۴۳ % ۳۱۲ ۰.۰۱ % ۰ ۰ % ۵۴,۶۸۳ ۱.۹۸ % ۱۶۱,۶۷۲ ۵.۸۶ % ۰ ۰ %