صندوق سرمایه گذاری بانک توسعه تعاون
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۰۵۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۹۱۸۸
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱ ۱۴۰۰/۱۰/۲۸ ۵۰۰,۵۲۵ ۲۰.۸۶ % ۱,۸۰۰,۴۰۲ ۷۵.۰۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۳۹,۱۵۳ ۱.۶۳ % ۵۹,۰۱۳ ۲.۴۶ % ۰ ۰ %
۲ ۱۴۰۰/۱۰/۲۷ ۵۱۹,۱۷۷ ۲۰.۹۸ % ۱,۸۵۸,۲۰۵ ۷۵.۰۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۳۷,۱۹۸ ۱.۵ % ۶۰,۵۷۰ ۲.۴۵ % ۰ ۰ %
۳ ۱۴۰۰/۱۰/۲۶ ۵۴۳,۷۴۰ ۲۱.۸۵ % ۱,۸۴۱,۲۲۶ ۷۳.۹۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۴۳,۲۷۱ ۱.۷۴ % ۶۰,۷۰۲ ۲.۴۴ % ۰ ۰ %
۴ ۱۴۰۰/۱۰/۲۵ ۵۵۰,۴۶۲ ۲۱.۸ % ۱,۸۷۱,۰۱۸ ۷۴.۰۸ % ۳۲۵ ۰.۰۱ % ۰ ۰ % ۴۲,۹۴۶ ۱.۷ % ۶۰,۷۰۰ ۲.۴ % ۰ ۰ %
۵ ۱۴۰۰/۱۰/۲۴ ۵۵۸,۶۸۰ ۲۱.۸۲ % ۱,۸۹۵,۴۱۰ ۷۴.۰۱ % ۳۲۵ ۰.۰۱ % ۰ ۰ % ۳۲,۶۸۲ ۱.۲۸ % ۷۳,۸۶۳ ۲.۸۸ % ۰ ۰ %
۶ ۱۴۰۰/۱۰/۲۳ ۵۵۸,۶۸۰ ۲۱.۸۲ % ۱,۸۹۵,۴۱۰ ۷۴.۰۱ % ۳۲۴ ۰.۰۱ % ۰ ۰ % ۳۲,۶۸۲ ۱.۲۸ % ۷۳,۸۶۱ ۲.۸۸ % ۰ ۰ %
۷ ۱۴۰۰/۱۰/۲۲ ۵۵۸,۶۸۰ ۲۱.۸۲ % ۱,۸۹۵,۴۱۰ ۷۴.۰۱ % ۳۲۴ ۰.۰۱ % ۰ ۰ % ۳۱,۶۴۶ ۱.۲۴ % ۷۴,۸۹۴ ۲.۹۲ % ۰ ۰ %
۸ ۱۴۰۰/۱۰/۲۱ ۵۵۵,۵۶۸ ۲۱.۶۶ % ۱,۹۰۱,۹۲۷ ۷۴.۱۶ % ۳۲۴ ۰.۰۱ % ۰ ۰ % ۲۹,۲۵۶ ۱.۱۴ % ۷۷,۵۶۴ ۳.۰۲ % ۰ ۰ %
۹ ۱۴۰۰/۱۰/۲۰ ۵۵۷,۵۸۹ ۲۱.۶۸ % ۱,۸۹۸,۷۸۵ ۷۳.۸۱ % ۳۲۴ ۰.۰۱ % ۰ ۰ % ۲۳,۱۶۹ ۰.۹ % ۹۲,۴۳۵ ۳.۵۹ % ۰ ۰ %
۱۰ ۱۴۰۰/۱۰/۱۹ ۵۵۸,۵۰۵ ۲۱.۵۱ % ۱,۹۰۸,۵۷۴ ۷۳.۴۹ % ۳۲۴ ۰.۰۱ % ۰ ۰ % ۳۳,۳۸۶ ۱.۲۹ % ۹۶,۱۵۳ ۳.۷ % ۰ ۰ %