صندوق سرمایه گذاری بانک توسعه تعاون
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۰۵۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۹۱۸۸
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۶۱ ۱۴۰۰/۰۸/۲۸ ۶۵۵,۳۰۶ ۲۲.۴۴ % ۲,۰۷۲,۱۱۵ ۷۰.۹۵ % ۳۱۶ ۰.۰۱ % ۰ ۰ % ۲۹,۹۸۳ ۱.۰۳ % ۱۶۲,۷۱۰ ۵.۵۷ % ۰ ۰ %
۶۲ ۱۴۰۰/۰۸/۲۷ ۶۵۵,۳۰۶ ۲۲.۴۴ % ۲,۰۷۲,۱۱۵ ۷۰.۹۵ % ۳۱۶ ۰.۰۱ % ۰ ۰ % ۲۹,۹۸۳ ۱.۰۳ % ۱۶۲,۷۰۰ ۵.۵۷ % ۰ ۰ %
۶۳ ۱۴۰۰/۰۸/۲۶ ۶۵۵,۳۰۶ ۲۲.۴۴ % ۲,۰۷۲,۱۱۵ ۷۰.۹۵ % ۳۱۶ ۰.۰۱ % ۰ ۰ % ۲۵,۵۳۴ ۰.۸۷ % ۱۶۷,۱۳۸ ۵.۷۲ % ۰ ۰ %
۶۴ ۱۴۰۰/۰۸/۲۵ ۶۶۲,۰۸۰ ۲۲.۸۲ % ۲,۰۵۴,۹۹۰ ۷۰.۸۴ % ۳۱۶ ۰.۰۱ % ۰ ۰ % ۲۶,۰۸۱ ۰.۹ % ۱۵۷,۵۵۷ ۵.۴۳ % ۰ ۰ %
۶۵ ۱۴۰۰/۰۸/۲۴ ۶۶۶,۷۲۷ ۲۲.۸۷ % ۲,۰۶۷,۱۵۵ ۷۰.۹۱ % ۳۱۴ ۰.۰۱ % ۰ ۰ % ۲۴,۸۳۴ ۰.۸۵ % ۱۵۶,۲۸۹ ۵.۳۶ % ۰ ۰ %
۶۶ ۱۴۰۰/۰۸/۲۳ ۶۸۸,۳۴۶ ۲۲.۹۸ % ۲,۱۲۰,۲۵۷ ۷۰.۸ % ۳۱۴ ۰.۰۱ % ۰ ۰ % ۲۹,۵۶۶ ۰.۹۹ % ۱۵۶,۲۷۸ ۵.۲۲ % ۰ ۰ %
۶۷ ۱۴۰۰/۰۸/۲۲ ۶۸۹,۳۶۲ ۲۳.۰۴ % ۲,۱۱۷,۲۵۹ ۷۰.۷۸ % ۳۱۴ ۰.۰۱ % ۰ ۰ % ۲۷,۰۸۳ ۰.۹۱ % ۱۵۷,۶۰۰ ۵.۲۷ % ۰ ۰ %
۶۸ ۱۴۰۰/۰۸/۲۱ ۶۸۵,۱۰۴ ۲۲.۷۲ % ۲,۱۴۵,۷۰۵ ۷۱.۱۵ % ۳۱۳ ۰.۰۱ % ۰ ۰ % ۲۵,۲۲۶ ۰.۸۴ % ۱۵۹,۴۱۹ ۵.۲۹ % ۰ ۰ %
۶۹ ۱۴۰۰/۰۸/۲۰ ۶۸۵,۱۰۴ ۲۲.۷۲ % ۲,۱۴۵,۷۰۵ ۷۱.۱۵ % ۳۱۳ ۰.۰۱ % ۰ ۰ % ۲۵,۲۲۶ ۰.۸۴ % ۱۵۹,۴۰۹ ۵.۲۹ % ۰ ۰ %
۷۰ ۱۴۰۰/۰۸/۱۹ ۶۸۵,۱۰۴ ۲۲.۷۲ % ۲,۱۴۵,۷۰۵ ۷۱.۱۵ % ۳۱۳ ۰.۰۱ % ۰ ۰ % ۲۵,۱۸۶ ۰.۸۴ % ۱۵۹,۳۹۸ ۵.۲۹ % ۰ ۰ %