صندوق سرمايه گذاري توسعه اعتماد رفاه
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۰۵۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۹۱۸۸
لیست NAV

لیست NAV

خروجی اکسل
ردیف نام گروه تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
81 صندوق توسعه اعتماد رفاه 1402/04/16 798,677 792,676 792,676 0 0 6,522,381 0 2,959,236 3,563,145 2,824,421,075,985
82 صندوق توسعه اعتماد رفاه 1402/04/15 798,703 792,703 792,703 0 0 6,522,381 0 2,959,236 3,563,145 2,824,514,816,460
83 صندوق توسعه اعتماد رفاه 1402/04/14 798,697 792,697 792,697 0 625 6,522,381 387 2,959,236 3,563,145 2,824,494,129,108
84 صندوق توسعه اعتماد رفاه 1402/04/13 798,803 792,816 792,816 0 0 6,521,756 1,381 2,958,849 3,562,907 2,824,731,167,865
85 صندوق توسعه اعتماد رفاه 1402/04/12 790,469 784,555 784,555 0 256 6,521,756 207 2,957,468 3,564,288 2,796,379,360,483
86 صندوق توسعه اعتماد رفاه 1402/04/11 779,186 773,327 773,327 0 69 6,521,500 0 2,957,261 3,564,239 2,756,321,930,421
87 صندوق توسعه اعتماد رفاه 1402/04/10 768,947 763,159 763,159 0 0 6,521,431 0 2,957,261 3,564,170 2,720,027,693,833
88 صندوق توسعه اعتماد رفاه 1402/04/09 772,208 766,397 766,397 0 0 6,521,431 0 2,957,261 3,564,170 2,731,570,309,794
89 صندوق توسعه اعتماد رفاه 1402/04/08 772,231 766,420 766,420 0 1,294 6,521,431 258 2,957,261 3,564,170 2,731,651,285,614
90 صندوق توسعه اعتماد رفاه 1402/04/07 772,256 766,444 766,444 0 0 6,520,137 2,008 2,957,003 3,563,134 2,730,942,184,680
91 صندوق توسعه اعتماد رفاه 1402/04/06 777,000 771,146 771,146 0 760 6,520,137 33,500 2,954,995 3,565,142 2,749,245,863,941
92 صندوق توسعه اعتماد رفاه 1402/04/05 787,988 782,111 782,111 0 12 6,519,377 4,156 2,921,495 3,597,882 2,813,942,279,537
93 صندوق توسعه اعتماد رفاه 1402/04/04 788,343 782,437 782,437 0 0 6,519,365 70 2,917,339 3,602,026 2,818,359,496,803
94 صندوق توسعه اعتماد رفاه 1402/04/03 782,322 776,457 776,457 0 0 6,519,365 0 2,917,269 3,602,096 2,796,871,232,915
95 صندوق توسعه اعتماد رفاه 1402/04/02 788,254 782,335 782,335 0 0 6,519,365 0 2,917,269 3,602,096 2,818,046,287,054
96 صندوق توسعه اعتماد رفاه 1402/04/01 788,259 782,340 782,340 0 0 6,519,365 315 2,917,269 3,602,096 2,818,063,556,782
97 صندوق توسعه اعتماد رفاه 1402/03/31 788,479 782,553 782,553 0 20 6,519,365 824 2,916,954 3,602,411 2,819,079,322,091
98 صندوق توسعه اعتماد رفاه 1402/03/30 784,612 778,709 778,709 0 635 6,519,345 13 2,916,130 3,603,215 2,805,854,155,158
99 صندوق توسعه اعتماد رفاه 1402/03/29 787,325 781,386 781,386 0 6,397 6,518,710 927 2,916,117 3,602,593 2,815,016,446,811
100 صندوق توسعه اعتماد رفاه 1402/03/28 785,349 779,412 779,412 0 75 6,512,313 4,850 2,915,190 3,597,123 2,803,639,701,859