صندوق سرمايه گذاري توسعه اعتماد رفاه
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۰۵۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۹۱۸۸
لیست NAV

لیست NAV

خروجی اکسل
ردیف نام گروه تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
141 صندوق توسعه اعتماد رفاه 1402/02/18 835,703 829,300 829,300 0 7,018 6,481,108 10 2,681,764 3,799,344 3,150,796,787,183
142 صندوق توسعه اعتماد رفاه 1402/02/17 888,418 881,555 881,555 0 1,381 6,474,090 100 2,681,754 3,792,336 3,343,154,075,111
143 صندوق توسعه اعتماد رفاه 1402/02/16 929,278 922,137 922,137 0 0 6,472,709 0 2,681,654 3,791,055 3,495,870,222,062
144 صندوق توسعه اعتماد رفاه 1402/02/15 917,023 910,043 910,043 0 0 6,472,709 0 2,681,654 3,791,055 3,450,022,213,248
145 صندوق توسعه اعتماد رفاه 1402/02/14 917,039 910,059 910,059 0 5,307 6,472,709 0 2,681,654 3,791,055 3,450,083,552,044
146 صندوق توسعه اعتماد رفاه 1402/02/13 917,300 910,310 910,310 0 3,707 6,467,402 910 2,681,654 3,785,748 3,446,203,440,888
147 صندوق توسعه اعتماد رفاه 1402/02/12 916,123 909,279 909,279 0 1,912 6,463,695 1,475 2,680,744 3,782,951 3,439,759,429,573
148 صندوق توسعه اعتماد رفاه 1402/02/11 899,175 892,447 892,447 0 751 6,461,783 925 2,679,269 3,782,514 3,375,693,026,865
149 صندوق توسعه اعتماد رفاه 1402/02/10 898,753 892,063 892,063 0 2,124 6,461,032 300 2,678,344 3,782,688 3,374,394,658,067
150 صندوق توسعه اعتماد رفاه 1402/02/09 881,896 875,303 875,303 0 0 6,458,908 0 2,678,044 3,780,864 3,309,402,992,525
151 صندوق توسعه اعتماد رفاه 1402/02/08 855,575 849,122 849,122 0 0 6,458,908 0 2,678,044 3,780,864 3,210,414,678,194
152 صندوق توسعه اعتماد رفاه 1402/02/07 855,665 849,212 849,212 0 10,713 6,458,908 1,557 2,678,044 3,780,864 3,210,753,194,840
153 صندوق توسعه اعتماد رفاه 1402/02/06 855,170 848,701 848,701 0 2,475 6,448,195 10,046 2,676,487 3,771,708 3,201,051,764,992
154 صندوق توسعه اعتماد رفاه 1402/02/05 861,535 855,036 855,036 0 365 6,445,720 1,704 2,666,441 3,779,279 3,231,418,246,812
155 صندوق توسعه اعتماد رفاه 1402/02/04 848,069 841,669 841,669 0 0 6,445,355 0 2,664,737 3,780,618 3,182,030,801,733
156 صندوق توسعه اعتماد رفاه 1402/02/03 850,079 843,665 843,665 0 0 6,445,355 0 2,664,737 3,780,618 3,189,576,772,467
157 صندوق توسعه اعتماد رفاه 1402/02/02 850,114 843,700 843,700 0 0 6,445,355 0 2,664,737 3,780,618 3,189,709,254,298
158 صندوق توسعه اعتماد رفاه 1402/02/01 850,146 843,732 843,732 0 0 6,445,355 0 2,664,737 3,780,618 3,189,829,505,748
159 صندوق توسعه اعتماد رفاه 1402/01/31 850,209 843,796 843,796 0 4,328 6,445,355 6,500 2,664,737 3,780,618 3,190,069,749,365
160 صندوق توسعه اعتماد رفاه 1402/01/30 849,978 843,547 843,547 0 1,848 6,441,027 9,339 2,658,237 3,782,790 3,190,961,768,197