صندوق سرمايه گذاري توسعه اعتماد رفاه
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۰۵۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۹۱۸۸
لیست NAV

لیست NAV

خروجی اکسل
ردیف نام گروه تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
101 صندوق توسعه اعتماد رفاه 1402/03/27 795,862 789,849 789,849 0 0 6,512,238 0 2,910,340 3,601,898 2,844,955,160,306
102 صندوق توسعه اعتماد رفاه 1402/03/26 793,597 787,600 787,600 0 0 6,512,238 0 2,910,340 3,601,898 2,836,853,975,400
103 صندوق توسعه اعتماد رفاه 1402/03/25 793,493 787,495 787,495 0 0 6,512,238 55 2,910,340 3,601,898 2,836,476,380,072
104 صندوق توسعه اعتماد رفاه 1402/03/24 794,772 788,775 788,775 0 736 6,512,238 3,168 2,910,285 3,601,953 2,841,129,869,164
105 صندوق توسعه اعتماد رفاه 1402/03/23 774,243 768,393 768,393 0 0 6,511,502 1,417 2,907,117 3,604,385 2,769,582,767,352
106 صندوق توسعه اعتماد رفاه 1402/03/22 768,454 762,642 762,642 0 13 6,511,502 4,944 2,905,700 3,605,802 2,749,937,173,198
107 صندوق توسعه اعتماد رفاه 1402/03/21 793,126 787,136 787,136 0 630 6,511,489 462 2,900,756 3,610,733 2,842,139,335,046
108 صندوق توسعه اعتماد رفاه 1402/03/20 792,367 786,376 786,376 0 0 6,510,859 0 2,900,294 3,610,565 2,839,260,174,859
109 صندوق توسعه اعتماد رفاه 1402/03/19 825,367 819,144 819,144 0 0 6,510,859 0 2,900,294 3,610,565 2,957,573,498,832
110 صندوق توسعه اعتماد رفاه 1402/03/18 825,415 819,192 819,192 0 0 6,510,859 2,659 2,900,294 3,610,565 2,957,745,291,758
111 صندوق توسعه اعتماد رفاه 1402/03/17 825,290 819,072 819,072 0 13 6,510,859 1,388 2,897,635 3,613,224 2,959,489,832,509
112 صندوق توسعه اعتماد رفاه 1402/03/16 827,151 820,893 820,893 0 0 6,510,846 0 2,896,247 3,614,599 2,967,200,347,817
113 صندوق توسعه اعتماد رفاه 1402/03/15 821,365 815,131 815,131 0 0 6,510,846 0 2,896,247 3,614,599 2,946,373,152,570
114 صندوق توسعه اعتماد رفاه 1402/03/14 821,361 815,127 815,127 0 0 6,510,846 0 2,896,247 3,614,599 2,946,358,691,612
115 صندوق توسعه اعتماد رفاه 1402/03/13 821,713 815,479 815,479 0 0 6,510,846 0 2,896,247 3,614,599 2,947,629,777,963
116 صندوق توسعه اعتماد رفاه 1402/03/12 815,902 809,697 809,697 0 0 6,510,846 0 2,896,247 3,614,599 2,926,731,330,196
117 صندوق توسعه اعتماد رفاه 1402/03/11 815,961 809,756 809,756 0 1,249 6,510,846 3,870 2,896,247 3,614,599 2,926,943,588,869
118 صندوق توسعه اعتماد رفاه 1402/03/10 815,719 809,518 809,518 0 0 6,509,597 4,864 2,892,377 3,617,220 2,928,205,353,029
119 صندوق توسعه اعتماد رفاه 1402/03/09 823,809 817,611 817,611 0 37 6,509,597 24,357 2,887,513 3,622,084 2,961,457,104,713
120 صندوق توسعه اعتماد رفاه 1402/03/08 815,482 809,384 809,384 0 808 6,509,560 27,690 2,863,156 3,646,404 2,951,340,775,772