صندوق سرمايه گذاري توسعه اعتماد رفاه
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۰۵۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۹۱۸۸
لیست NAV

لیست NAV

خروجی اکسل
ردیف نام گروه تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
161 صندوق توسعه اعتماد رفاه 1402/01/29 853,542 847,101 847,101 0 1,824 6,439,179 1,100 2,648,898 3,790,281 3,210,751,800,127
162 صندوق توسعه اعتماد رفاه 1402/01/28 833,315 827,069 827,069 0 182 6,437,355 1,750 2,647,798 3,789,557 3,134,225,414,541
163 صندوق توسعه اعتماد رفاه 1402/01/27 817,605 811,481 811,481 0 3,957 6,437,173 188 2,646,048 3,791,125 3,076,424,687,065
164 صندوق توسعه اعتماد رفاه 1402/01/26 812,642 806,542 806,542 0 0 6,433,216 0 2,645,860 3,787,356 3,054,661,833,560
165 صندوق توسعه اعتماد رفاه 1402/01/25 780,680 774,828 774,828 0 0 6,433,216 0 2,645,860 3,787,356 2,934,550,710,159
166 صندوق توسعه اعتماد رفاه 1402/01/24 780,713 774,861 774,861 0 0 6,433,216 0 2,645,860 3,787,356 2,934,676,042,482
167 صندوق توسعه اعتماد رفاه 1402/01/23 780,745 774,893 774,893 0 3,489 6,433,216 6,477 2,645,860 3,787,356 2,934,796,495,970
168 صندوق توسعه اعتماد رفاه 1402/01/22 780,779 774,932 774,932 0 4,833 6,429,727 6,855 2,639,383 3,790,344 2,937,259,480,758
169 صندوق توسعه اعتماد رفاه 1402/01/21 783,811 778,008 778,008 0 1,328 6,424,894 1,289 2,632,528 3,792,366 2,950,492,265,557
170 صندوق توسعه اعتماد رفاه 1402/01/20 796,962 791,090 791,090 0 2,478 6,423,566 0 2,631,239 3,792,327 3,000,073,830,021
171 صندوق توسعه اعتماد رفاه 1402/01/19 795,359 789,304 789,304 0 0 6,421,088 0 2,631,239 3,789,849 2,991,344,801,725
172 صندوق توسعه اعتماد رفاه 1402/01/18 766,820 760,927 760,927 0 0 6,421,088 0 2,631,239 3,789,849 2,883,798,081,721
173 صندوق توسعه اعتماد رفاه 1402/01/17 766,821 760,928 760,928 0 3,234 6,421,088 3,800 2,631,239 3,789,849 2,883,800,453,099
174 صندوق توسعه اعتماد رفاه 1402/01/16 767,284 761,391 761,391 0 2,421 6,417,854 31,350 2,627,439 3,790,415 2,885,989,550,213
175 صندوق توسعه اعتماد رفاه 1402/01/15 757,195 751,405 751,405 0 4,204 6,415,433 600 2,596,089 3,819,344 2,869,873,410,445
176 صندوق توسعه اعتماد رفاه 1402/01/14 748,859 743,105 743,105 0 0 6,411,229 0 2,595,489 3,815,740 2,835,496,017,414
177 صندوق توسعه اعتماد رفاه 1402/01/13 744,314 738,591 738,591 0 0 6,411,229 0 2,595,489 3,815,740 2,818,270,514,460
178 صندوق توسعه اعتماد رفاه 1402/01/12 744,355 738,633 738,633 0 0 6,411,229 0 2,595,489 3,815,740 2,818,429,787,429
179 صندوق توسعه اعتماد رفاه 1402/01/11 744,399 738,676 738,676 0 0 6,411,229 0 2,595,489 3,815,740 2,818,597,212,190
180 صندوق توسعه اعتماد رفاه 1402/01/10 744,423 738,700 738,700 0 1,395 6,411,229 0 2,595,489 3,815,740 2,818,688,644,413