صندوق سرمايه گذاري توسعه اعتماد رفاه
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۰۵۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۹۱۸۸
لیست NAV

لیست NAV

خروجی اکسل
ردیف نام گروه تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
181 صندوق توسعه اعتماد رفاه 1402/01/09 744,644 738,919 738,919 0 2,593 6,409,834 7,800 2,595,489 3,814,345 2,818,491,581,217
182 صندوق توسعه اعتماد رفاه 1402/01/08 732,006 726,379 726,379 0 472 6,407,241 1,530 2,587,689 3,819,552 2,774,442,448,842
183 صندوق توسعه اعتماد رفاه 1402/01/07 722,124 716,567 716,567 0 695 6,406,769 3,434 2,586,159 3,820,610 2,737,722,378,892
184 صندوق توسعه اعتماد رفاه 1402/01/06 718,959 713,408 713,408 0 15 6,406,074 3,065 2,582,725 3,823,349 2,727,606,713,889
185 صندوق توسعه اعتماد رفاه 1402/01/05 717,161 711,627 711,627 0 0 6,406,059 0 2,579,660 3,826,399 2,722,968,408,299
186 صندوق توسعه اعتماد رفاه 1402/01/04 704,638 699,190 699,190 0 0 6,406,059 0 2,579,660 3,826,399 2,675,381,815,135
187 صندوق توسعه اعتماد رفاه 1402/01/03 704,669 699,222 699,222 0 0 6,406,059 0 2,579,660 3,826,399 2,675,502,462,366
188 صندوق توسعه اعتماد رفاه 1402/01/02 704,700 699,253 699,253 0 2,212 6,406,059 0 2,579,660 3,826,399 2,675,621,335,976
189 صندوق توسعه اعتماد رفاه 1402/01/01 704,733 699,282 699,282 0 0 6,403,847 0 2,579,660 3,824,187 2,674,185,869,559
190 صندوق توسعه اعتماد رفاه 1401/12/29 704,756 699,306 699,306 0 0 6,403,847 0 2,579,660 3,824,187 2,674,275,653,635
191 صندوق توسعه اعتماد رفاه 1401/12/28 704,957 699,506 699,506 0 1,397 6,403,847 2,100 2,579,660 3,824,187 2,675,042,449,403
192 صندوق توسعه اعتماد رفاه 1401/12/27 685,999 680,686 680,686 0 0 6,402,450 0 2,577,560 3,824,890 2,603,547,336,377
193 صندوق توسعه اعتماد رفاه 1401/12/26 650,876 645,855 645,855 0 0 6,402,450 0 2,577,560 3,824,890 2,470,325,847,668
194 صندوق توسعه اعتماد رفاه 1401/12/25 650,845 645,825 645,825 0 0 6,402,450 565 2,577,560 3,824,890 2,470,208,675,666
195 صندوق توسعه اعتماد رفاه 1401/12/24 651,552 646,532 646,532 0 169 6,402,450 1,885 2,576,995 3,825,455 2,473,279,599,582
196 صندوق توسعه اعتماد رفاه 1401/12/23 632,834 627,945 627,945 0 0 6,402,281 4,710 2,575,110 3,827,171 2,403,252,697,180
197 صندوق توسعه اعتماد رفاه 1401/12/22 633,492 628,604 628,604 0 0 6,402,281 6,117 2,570,400 3,831,881 2,408,737,348,173
198 صندوق توسعه اعتماد رفاه 1401/12/21 633,882 628,996 628,996 0 769 6,402,281 3,210 2,564,283 3,837,998 2,414,086,459,082
199 صندوق توسعه اعتماد رفاه 1401/12/20 649,341 644,354 644,354 0 0 6,401,512 0 2,561,073 3,840,439 2,474,603,561,014
200 صندوق توسعه اعتماد رفاه 1401/12/19 646,856 641,887 641,887 0 0 6,401,512 0 2,561,073 3,840,439 2,465,126,692,682