صندوق سرمايه گذاري توسعه اعتماد رفاه
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۰۵۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۹۱۸۸
لیست NAV

لیست NAV

خروجی اکسل
ردیف نام گروه تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
121 صندوق توسعه اعتماد رفاه 1402/03/07 806,321 800,301 800,301 0 1,387 6,508,752 1,420 2,835,466 3,673,286 2,939,734,509,200
122 صندوق توسعه اعتماد رفاه 1402/03/06 834,317 828,080 828,080 0 0 6,507,365 0 2,834,046 3,673,319 3,041,802,493,817
123 صندوق توسعه اعتماد رفاه 1402/03/05 853,447 847,125 847,125 0 0 6,507,365 0 2,834,046 3,673,319 3,111,760,339,534
124 صندوق توسعه اعتماد رفاه 1402/03/04 853,500 847,178 847,178 0 1,884 6,507,365 580 2,834,046 3,673,319 3,111,956,005,985
125 صندوق توسعه اعتماد رفاه 1402/03/03 853,335 847,010 847,010 0 176 6,505,481 1,100 2,833,466 3,672,015 3,110,234,595,745
126 صندوق توسعه اعتماد رفاه 1402/03/02 850,437 844,133 844,133 0 1,179 6,505,305 0 2,832,366 3,672,939 3,100,450,782,602
127 صندوق توسعه اعتماد رفاه 1402/03/01 847,034 840,738 840,738 0 538 6,504,126 20,590 2,832,366 3,671,760 3,086,988,320,850
128 صندوق توسعه اعتماد رفاه 1402/02/31 835,688 829,429 829,429 0 6,043 6,503,588 1,000 2,811,776 3,691,812 3,062,097,244,942
129 صندوق توسعه اعتماد رفاه 1402/02/30 831,413 825,176 825,176 0 0 6,497,545 0 2,810,776 3,686,769 3,042,234,969,714
130 صندوق توسعه اعتماد رفاه 1402/02/29 838,318 832,034 832,034 0 0 6,497,545 0 2,810,776 3,686,769 3,067,518,166,102
131 صندوق توسعه اعتماد رفاه 1402/02/28 838,303 832,019 832,019 0 3,540 6,497,545 10,471 2,810,776 3,686,769 3,067,460,352,374
132 صندوق توسعه اعتماد رفاه 1402/02/27 838,800 832,527 832,527 0 0 6,494,005 0 2,800,305 3,693,700 3,075,106,320,190
133 صندوق توسعه اعتماد رفاه 1402/02/26 827,510 821,308 821,308 0 83 6,494,005 2,762 2,800,305 3,693,700 3,033,666,626,956
134 صندوق توسعه اعتماد رفاه 1402/02/25 827,300 821,102 821,102 0 485 6,493,922 6,794 2,797,543 3,696,379 3,035,104,492,404
135 صندوق توسعه اعتماد رفاه 1402/02/24 824,666 818,530 818,530 0 289 6,493,437 10,903 2,790,749 3,702,688 3,030,761,123,646
136 صندوق توسعه اعتماد رفاه 1402/02/23 791,566 785,638 785,638 0 0 6,493,148 0 2,779,846 3,713,302 2,917,310,174,426
137 صندوق توسعه اعتماد رفاه 1402/02/22 822,567 816,426 816,426 0 0 6,493,148 0 2,779,846 3,713,302 3,031,636,631,266
138 صندوق توسعه اعتماد رفاه 1402/02/21 822,648 816,507 816,507 0 5,739 6,493,148 14,365 2,779,846 3,713,302 3,031,937,390,151
139 صندوق توسعه اعتماد رفاه 1402/02/20 822,286 816,159 816,159 0 2,763 6,487,409 67,095 2,765,481 3,721,928 3,037,684,386,503
140 صندوق توسعه اعتماد رفاه 1402/02/19 834,789 828,657 828,657 0 3,538 6,484,646 16,622 2,698,386 3,786,260 3,137,509,058,523