صندوق سرمايه گذاري توسعه اعتماد رفاه
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۰۵۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۹۱۸۸
لیست NAV

لیست NAV

خروجی اکسل
ردیف نام گروه تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
21 صندوق توسعه اعتماد رفاه 1402/06/14 771,631 765,636 765,636 0 0 6,526,184 200 3,064,082 3,462,102 2,650,709,869,768
22 صندوق توسعه اعتماد رفاه 1402/06/13 763,688 757,750 757,750 0 0 6,526,184 700 3,063,882 3,462,302 2,623,560,160,370
23 صندوق توسعه اعتماد رفاه 1402/06/12 753,458 747,591 747,591 0 0 6,526,184 10 3,063,182 3,463,002 2,588,908,757,520
24 صندوق توسعه اعتماد رفاه 1402/06/11 752,534 746,674 746,674 0 0 6,526,184 0 3,063,172 3,463,012 2,585,739,720,489
25 صندوق توسعه اعتماد رفاه 1402/06/10 752,250 746,441 746,441 0 0 6,526,184 0 3,063,172 3,463,012 2,584,934,554,348
26 صندوق توسعه اعتماد رفاه 1402/06/09 752,251 746,443 746,443 0 0 6,526,184 0 3,063,172 3,463,012 2,584,939,986,120
27 صندوق توسعه اعتماد رفاه 1402/06/08 752,522 746,713 746,713 0 14 6,526,184 200 3,063,172 3,463,012 2,585,876,531,107
28 صندوق توسعه اعتماد رفاه 1402/06/07 747,241 741,470 741,470 0 1,334 6,526,170 625 3,062,972 3,463,198 2,567,857,216,032
29 صندوق توسعه اعتماد رفاه 1402/06/06 741,717 735,984 735,984 0 0 6,524,836 0 3,062,347 3,462,489 2,548,338,220,118
30 صندوق توسعه اعتماد رفاه 1402/06/05 729,673 724,030 724,030 0 42 6,524,836 0 3,062,347 3,462,489 2,506,946,661,126
31 صندوق توسعه اعتماد رفاه 1402/06/04 701,535 696,096 696,096 0 0 6,524,794 0 3,062,347 3,462,447 2,410,194,928,149
32 صندوق توسعه اعتماد رفاه 1402/06/03 674,861 669,605 669,605 0 0 6,524,794 0 3,062,347 3,462,447 2,318,471,855,092
33 صندوق توسعه اعتماد رفاه 1402/06/02 674,832 669,576 669,576 0 0 6,524,794 0 3,062,347 3,462,447 2,318,370,663,527
34 صندوق توسعه اعتماد رفاه 1402/06/01 675,330 670,074 670,074 0 0 6,524,794 1,300 3,062,347 3,462,447 2,320,094,483,506
35 صندوق توسعه اعتماد رفاه 1402/05/31 667,457 662,253 662,253 0 0 6,524,794 405 3,061,047 3,463,747 2,293,875,765,666
36 صندوق توسعه اعتماد رفاه 1402/05/30 679,454 674,168 674,168 0 0 6,524,794 100 3,060,642 3,464,152 2,335,421,351,916
37 صندوق توسعه اعتماد رفاه 1402/05/29 677,607 672,337 672,337 0 0 6,524,794 820 3,060,542 3,464,252 2,329,143,552,458
38 صندوق توسعه اعتماد رفاه 1402/05/28 676,658 671,391 671,391 0 0 6,524,794 0 3,059,722 3,465,072 2,326,417,213,412
39 صندوق توسعه اعتماد رفاه 1402/05/27 686,947 681,610 681,610 0 0 6,524,794 0 3,059,722 3,465,072 2,361,827,333,078
40 صندوق توسعه اعتماد رفاه 1402/05/26 686,967 681,630 681,630 0 0 6,524,794 658 3,059,722 3,465,072 2,361,895,978,301