صندوق سرمايه گذاري توسعه اعتماد رفاه
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۰۵۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۹۱۸۸
لیست NAV

لیست NAV

خروجی اکسل
ردیف نام گروه تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
41 صندوق توسعه اعتماد رفاه 1402/05/25 687,029 681,692 681,692 0 0 6,524,794 1,690 3,059,064 3,465,730 2,362,561,430,572
42 صندوق توسعه اعتماد رفاه 1402/05/24 688,167 682,821 682,821 0 0 6,524,794 0 3,057,374 3,467,420 2,367,626,302,393
43 صندوق توسعه اعتماد رفاه 1402/05/23 700,051 694,625 694,625 0 0 6,524,794 2,355 3,057,374 3,467,420 2,408,558,156,670
44 صندوق توسعه اعتماد رفاه 1402/05/22 694,104 688,723 688,723 0 0 6,524,794 0 3,055,019 3,469,775 2,389,713,750,949
45 صندوق توسعه اعتماد رفاه 1402/05/21 694,792 689,398 689,398 0 0 6,524,794 0 3,055,019 3,469,775 2,392,056,258,252
46 صندوق توسعه اعتماد رفاه 1402/05/20 720,456 714,885 714,885 0 0 6,524,794 0 3,055,019 3,469,775 2,480,491,466,736
47 صندوق توسعه اعتماد رفاه 1402/05/19 720,467 714,896 714,896 0 1,416 6,524,794 0 3,055,019 3,469,775 2,480,529,207,833
48 صندوق توسعه اعتماد رفاه 1402/05/18 720,481 714,908 714,908 0 0 6,523,378 700 3,055,019 3,468,359 2,479,559,164,221
49 صندوق توسعه اعتماد رفاه 1402/05/17 720,764 715,167 715,167 0 0 6,523,378 0 3,054,319 3,469,059 2,480,956,489,429
50 صندوق توسعه اعتماد رفاه 1402/05/16 730,003 724,574 724,574 0 20 6,523,378 31,769 3,054,319 3,469,059 2,513,589,818,093
51 صندوق توسعه اعتماد رفاه 1402/05/15 723,836 718,496 718,496 0 0 6,523,358 200 3,022,550 3,500,808 2,515,317,749,459
52 صندوق توسعه اعتماد رفاه 1402/05/14 721,622 716,268 716,268 0 0 6,523,358 0 3,022,350 3,501,008 2,507,661,566,050
53 صندوق توسعه اعتماد رفاه 1402/05/13 703,758 698,519 698,519 0 0 6,523,358 0 3,022,350 3,501,008 2,445,522,180,134
54 صندوق توسعه اعتماد رفاه 1402/05/12 703,770 698,531 698,531 0 0 6,523,358 0 3,022,350 3,501,008 2,445,563,795,468
55 صندوق توسعه اعتماد رفاه 1402/05/11 703,766 698,524 698,524 0 0 6,523,358 20 3,022,350 3,501,008 2,445,537,106,671
56 صندوق توسعه اعتماد رفاه 1402/05/10 704,139 698,875 698,875 0 0 6,523,358 5,991 3,022,330 3,501,028 2,446,780,368,125
57 صندوق توسعه اعتماد رفاه 1402/05/09 694,815 689,618 689,618 0 0 6,523,358 0 3,016,339 3,507,019 2,418,503,286,838
58 صندوق توسعه اعتماد رفاه 1402/05/08 690,393 685,224 685,224 0 0 6,523,358 4,900 3,016,339 3,507,019 2,403,092,100,978
59 صندوق توسعه اعتماد رفاه 1402/05/07 705,098 699,856 699,856 0 0 6,523,358 0 3,011,439 3,511,919 2,457,838,507,295
60 صندوق توسعه اعتماد رفاه 1402/05/06 704,569 699,356 699,356 0 0 6,523,358 0 3,011,439 3,511,919 2,456,081,028,324